.

Забезпечення рентабельності підприємства 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………………6
1.1. Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів його діяльності………………………………………………………………6
1.2. Основні підходи до управління рівнем прибутковості та рентабельності підприємства………………………………………………………………………………13
1.3. Система показників рентабельності підприємства та методи їх розрахунку………………………………………………………………………………..20

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ФІЛІЇ «ДУБЕНСЬКА ДЕД» ДП «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР» ЗА 2008-2010 РОКИ…………………………31
2.1. Загальна економічна характеристика Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор»………………………………………………………………31
2.2. Структурно-динамічний аналіз прибутку та витрат підприємства..………39
2.3. Оцінка показників рентабельності підприємства та їх факторний аналіз..47

РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………….52
3.1. Максимізація прибутку Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор»………………………………………………………………………………52
3.3. Оптимізація структури витрат на підприємстві…………………………….61
3.3. Забезпечення покращення фінансового стану підприємства як засіб підвищення його рентабельності………………………………………….……….……71
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………87
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………92
ВИСНОВКИ

Отже, рентабельність – це якісний, вартісний показник, що характеризує рівень віддачі витрат або ступень використання ресурсів, що є в наявності, в процесі виробництва і реалізації продукції. Це найважливіша економічна категорія, що притаманна всім підприємствам, що працюють на основі господарського розрахунку. Вона означає прибутковість підприємства і визначається шляхом зіставлення одержуваних результатів (прибутку, валового доходу) з витратами.
Будучи узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва, рентабельність відображує ефективність використання спожитих виробництвом ресурсів – трудових, земельних і матеріальних, результати реалізації продукції, можливості здійснення розширеного відтворення й економічного стимулювання працівників. Таким чином, рентабельність знаходить своє вираження насамперед у наявності прибутку.
В умовах ринкової економіки прибуток є узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємств. Прибуток є виробничою, фінансовою і економічною категорією діяльності підприємств, оскільки показує виробничі, розподільчі, економічні відносини, які складаються у процесі суспільного агропромислового виробництва.
Управління рівнем прибутковості та рентабельності являє собою процес вироблення управлінських рішень по всіх основних аспектах формування, розподілу і використання прибутку на підприємстві.
Головною метою управління прибутком є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах. Виходячи з цієї головної мети, система управління прибутком покликана вирішувати наступні основні задачі:
1.    Забезпечення максимізації розміру прибутку, що формується, відповідного ресурсному потенціалові підприємства і ринковій кон’юнктурі.
2.    Забезпечення оптимальної пропорційності між рівнем прибутку, що формується, і допустимим рівнем ризику. Між цими двома показниками існує прямо пропорційний зв’язок.
3.    Забезпечення високої якості прибутку, що формується. У процесі формування прибутку підприємства повинні бути насамперед реалізовані резерви його зростання за рахунок операційної діяльності і реального інвестування, що забезпечує основу перспективного розвитку підприємства.
4.    Забезпечення виплати необхідного рівня прибутку на інвестований капітал власникам підприємства.
5.    Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів за рахунок прибутку відповідно до задач розвитку підприємства в майбутньому періоді.
6.    Забезпечення постійного зростання ринкової вартості підприємства. Темп зростання ринкової вартості значною мірою визначається рівнем капіталізації прибутку, отриманого підприємством.
7.    Забезпечення ефективності програм участі персоналу в прибутку.
Використовують багато видів показників рентабельності. Але всі вони є відносними і показують скільки одиниць прибутку (валового, операційного, чистого) отримують на одиницю елементів виробництва (реалізованої продукції, загального капіталу, виробничих фондів, власного капіталу тощо), що сприяли його створенню. Фінансовий аналіз рівня рентабельності та причин її зміни має важливе значення для виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємства.
Основними завданнями аналізу (оцінки) рентабельності є:
• оцінка ефективності діяльності підприємства на поточний момент;
• виявлення зміни рентабельності протягом певного періоду;
• визначення факторів, які вплинули на зміну рентабельності;
• визначення резервів зростання рентабельності.
Важливим питанням економічного аналізу є вивчення і вимір впливу факторів на величину досліджуваних економічних показників. Без глибокого всебічного вивчення факторів не можна зробити обґрунтованих висновків про результати діяльності підприємства, виявити резерви, обґрунтувати плани та управлінські рішення. Під факторним аналізом розуміють методику комплексного і системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативних показників.
Джерелом інформації для аналізу фінансових результатів та його рентабельності є: форма № 1 «Баланс» і форма №2 «Звіт про фінансові результати», а також облікова і планова інформація.
Філія «Дубенська ДЕД» дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України» створена як відособлений структурний підрозділ дочірнього підприємства «Рівненський облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», утвореного відповідно до наказу Державної служби автомобільних доріг України від 09.04.2002 № 156.
Основним видом діяльності Філії “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” є виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, мостів, інших споруд та елементів обстановки доріг.
Порівнявши аналіз основних показників господарської діяльності Філії “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” за 2008-2010 роки, можна зробити висновок, що ефективність її діяльності значно знизилася в 2010 році. Підтвердженням цього є зменшення обсягу реалізованої продукції на 2969,7 тис. грн. (на 16,0%), собівартості реалізованої продукції – на 2330,7 тис. грн., прибутку від реалізації – на 46,8 тис. грн.
Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві зменшувалася протягом досліджуваних років – на 2 чол. в 2009 році та на 2 чол. в 2010 році.
Для підприємства в 2008-2010 роках був характерний кризовий тип фінансової стійкості, коли запаси і витрати не покриваються всіма видами можливих джерел їх забезпечення (власних, позикових), підприємство перебуває на межі банкрутства
На відміну від 2008-2009 років, діяльність досліджуваного підприємства в 2010 році була збитковою, і обсяг збитку становив 207,2 тис. грн. Варто зазначити, що в 2008 році Філія “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” отримала чистий прибуток в розмірі 219,6 тис. грн., а в 2009 році – 115,6 тис. грн.
Основна частка операційних витрат підприємства припадає на матеріальні витрати (59,8% в 2008 році, 59,5% в 2009 році та 54,7% в 2010 році). В 2010 році зросла частка витрат на оплату праці (від 19,2% в 2009 році до 22,8% в 2010 році) та частка відрахувань на соціальні заходи (від 7,6% в 2009 році до 8,7% в 2010 році).
Собівартість  реалізованої продукції зросла в 2009 році (на 1842,3 тис. грн. (на 14,3%)) та зменшилася в 2010 році – на 2330,7 тис. грн. (на 15,9%).
Дослідивши показники рентабельності підприємства та здійснивши їх факторний аналіз, можемо зробити висновок про погіршення роботи Філії “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” протягом досліджуваних років: в 2009 році обсяг чистого прибутку зменшився на 104,0 тис. грн., а в 2010 році підприємство понесло збитки в розмірі 207,2 тис. грн. і його діяльність була нерентабельною.
Результати факторного аналізу чистого прибутку за двофакторною мультиплікативною моделлю показали, що чиста рентабельність у 2009 році, порівняно з 2008 роком зменшилася на 0,72%, це і спричинило зменшення чистого прибутку у звітному періоді.
Щоб постійно забезпечувати зростання прибутку, керівництво Філії “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” повинне шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання.
Резерви збільшення прибутку є можливими:
•    за рахунок збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);
•    за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;
•    за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників та службовців;
•    за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Одним із основних напрямків зростання прибутковості Філії “Дубенська ДЕД” ДП “Рівненський облавтодор” є планування прибутку. Планування прибутку виробляється роздільно по усіх видах діяльності підприємства. У процесі планування прибутку враховуються усі фактори, що можуть впливати на фінансові результати.
Зважаючи на той факт, що діяльність Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» в 2010 році була збитковою, необхідно задіяти певні антикризові механізми, щоб запобігати фінансовій кризі підприємства, ефективно її перемогти, ліквідувати негативні наслідки та нейтралізувати ризик його банкрутства.
Фінансові менеджери, керівники підприємства повинні проводити постійний моніторинг порушення фінансової рівноваги на кожному етапі економічного розвитку зі зміною зовнішнього та внутрішнього середовища. Останні відграють двояку роль: одні підвищують конкурентну позицію підприємства та ранкову вартість підприємства, другі, навпаки, викликають кризові явища у фінансовому розвитку підприємства.
Необхідною передумовою економічного і соціального розвитку держави є автомобільні дороги як найважливіша складова транспортної інфраструктури. Автомобільні дороги впливають не тільки на ефективність роботи промисловості, сільського господарства, інших галузей, а й забезпечення належного життєвого рівня населення, обороноздатності країни. Низькі транспортно-експлуатаційні показники автомобільних доріг спричиняють зниженню експлуатаційних швидкостей транспортних засобів, підвищенню витрат паливно-мастильних матеріалів та збільшенню частки транспортної складової у собівартості продукції.
До головних завдань фінансового менеджменту Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» мають належати наступні:
•    виявлення фінансових джерел розвитку виробництва;
•    визначення ефективних напрямків інвестування фінансових ресурсів;
•    раціоналізація операцій із цінними паперами;
•    налагодження оптимальних стосунків із фінансово-кредитною системою, суб’єктами господарювання.
На сьогодні Філія «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» мало виконує цілеспрямовану роботу над зниженням витрат. Реалізовуються разові дії, коли керівництво доводить до підрозділів завдання скоротити витрати, наприклад, на 20%. Передбачається, що кожний підрозділ сам знайде розв’язок цієї задачі. Такий підхід має право на існування, але з певного моменту він є дуже ризикованим і може застосовуватися тільки в простих ситуаціях.
Побудову та вдосконалення системи управління витратами в Філії «Дубенська ДЕД» ДП «Рівненський облавтодор» пропонується здійснювати шляхом:
•    виділення основних понять і процедур, системи управління витратами;
•    виявлення існуючих проблем формування та контролю витрат на підприємстві;
•    формування моделі управління витратами з урахуванням особливостей галузі та підприємства;
•    побудови інформаційної системи;
•    адаптації документообігу до обраної інформаційної системи;
•    розподілу відповідальності за формування затрат та створення механізму мотивації і стимулювання їх зниження.
Впровадження зазначених заходів дозволить покращить загальну якість функціонування підприємства та збільшити обсяги отримуваних прибутків.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Забезпечення рентабельності підприємства 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

6 − 4 =