.

Забезпечення фінансової стійкості підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ВИСНОВКИ

Фінансова стійкість підприємства — комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності.
Фінансова стійкість підприємства характеризується забезпеченістю матеріальних оборотних засобів джерелами фінансування, відповідно до чого виділяють її чотири типи. Для детальнішого обґрунтування, оцінки та аналізу фінансової стійкості розраховують систему показників, основним з яких є коефіцієнт автономії.
Загалом фінансова стійкість залежить від багатьох чинників – як зовнішніх, так і внутрішніх, а також відіграє важливе значення у здійсненні підприємством фінансового-господарської діяльності й тісно пов’язана з платоспроможністю, а, отже, є визначальною характеристикою підприємства як надійного позичальника, формує ділову репутацію підприємства.
В теоретичній частині курсової роботи було розкрито сутність фінансової стійкості підприємства та визначено основні її типи, а також охарактеризувано комплекс показників, на основі яких здійснюється оцінка та аналіз фінансової стійкості підприємства.
Основна увага в даному розділі приділяється необхідності та важливості забезпечення фінансової стійкості за рахунок ефективного використанням всіх можливих джерел фінансування діяльності підприємства як головної умови конкурентоспроможності підприємства на ринку та запобігання його банкрутства.
В аналітичній частині роботи проведено загально характеристику фінансового стану ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки на основі розрахунку основних показників платоспроможності, ліквідності та рентабельності, визначено тип фінансової стійкості підприємства.
Оцінка майнового стану підприємства показала, що найбільшу питому вагу в майні підприємства займають оборотні засоби, а саме виробничі запаси, а найбільша частка в структурі джерел формування належить поточним зобов’язанням, а саме короткостроковим кредитам банків. Підприємство характеризується нормальними показниками ліквідності його активів та платоспроможності. Рівень рентабельності підприємства хоч і достатньо високий, проте має тенденцію до зниження уповільненими темпами. При цьому підприємство має недостатню величину сформормованих джерел для покриття запасів і витрат, внаслідок чого фінансова стійкість підприємства є незадовільною.
Основна увага в цьому розділі закцентована на виявленні особливостей впливу різних факторів на фінансову стійкість підприємства, проведенні факторного аналізу за допомогою технічного прийому ланцюгових підстановок, в основі якого лежить статистичний метод агрегатних індексів, а також здійсненні ґрунтовної та системної економічної оцінки фінансової стійкості ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки на основі розрахунку основних коефіцієнтів, дослідження динаміки їх абсолютних та відносних відхилень.
На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що фінансова стійкість ВАТ «Славутський солодовий завод» на кінець аналізованого періоду має критичний стан, що підтверджується динамікою ряду розрахованих коефіцієнтів, які характеризують фінансову стійкість підприємства, за 2005-2007 роки, що було зумовлено, головним чином, за рахунок збільшення величини активів швидшими темпами, ніж розмір власного капіталу, та зростанням при цьому залученого капіталу швидшими темпами, ніж збільшення величини майна підприємства, хоча на фінансовий стан підприємства загалом і на його фінансову стійкість зокрема впливає велика кількість й інших різноманітних факторів – як зовнішніх, так і внутрішніх.
Значення коефіцієнта автономії в період з 2005 по 2007 рік складало 0,41, 0,3 і 0,81 у 2005, 2006 та 2007 роках відповідно. Динаміка даного показника характеризується тенденцією до зниження прискореними темпами, про що свідчить абсолютний приріст показника на -0,11 і -0,12 відповідно у 2006 і 2007 році порівняно з попереднім роком, що в перерахунку становить зниження на 26,83% і 40% відповідно. Фінансова стійкість підприємства оцінюється також коефіцієнтом фінансової залежності в період з 2005 по 2007 рік складало 2,43, 3,36 і 5,54 у 2005, 2006 та 2007 роках відповідно. Динаміка показника характеризується тенденцією до зростання прискореними темпами, про що свідчить абсолютний приріст показника на 0,93 і 2,18 відповідно у 2006 і 2007 році порівняно з попереднім роком, що в перерахунку становить зростання на 38,27% і 64,88% відповідно.
Ступінь залежності підприємства від кредиторів характеризується коефіцієнтом концентрації позичкового капіталу, значення якого складає 0,58, 0,7 і 0,81 у 2005, 2006 і 2007 роках відповідно. Динаміка цього показника має тенденцію до зростання спадаючими темпами, що зумовлює негативний вплив на фінансову стійкість підприємства. Абсолютне відхилення у 2006 році порівняно з попереднім становило 0,12, що у відносному виразі склало приріст на 20,69%, а в 2007 році порівняно з попереднім – 0,11, що в перерахунку становить приріст на 15,71%.
В підсумковій частині було розглянуто шляхи покращення фінансової стійкості підприємства на основі виявлення резервів її покращення та обґрунтування оптимальних джерел фінансування підприємства та їх структури, а також здійснено прогнозування коефіцієнта автономії на 2008-2010 роки.
На основі здійсненого прогнозу, можна зробити висновок про те, що тенденція до зниження рівня фінансовї стійкості буде зберігатися і в майбутньому, оскільки, нарощуючи величину своїх активів, підприємство постійно потребує збільшення розміру залученого капіталу. ВАТ «Славутський солодовий завод» має достатньо велику величину резервів для покращення фінансової стійкості підприємства та намагається їх використовувати. В ході пошуку резервів підвищення фінансової стійкості підприємства було визначено існування шляхів її покращення, проте прогнозована тенденція свідчить про подальше зниження фінансової стійкості, що можна пояснити зростанням обсягів залученого капіталу на розширення виробничих потужностей.
При аналізі умов допустимості нестійкого фінансового стану ВАТ «Славутський солодовий завод» за 2005-2007 роки було виявлено, що підприємство здатне покрити свої найбільш термінові зобов’язання запасами, а також профінансувати незавершене виробництво найбільш стабільними джерелами формування запасів. Не зважаючи на це, першочерговою умовою оптимізації джерел фінансування фінансово-господарської діяльності підприємства є впровадження та підтримання такої структури капіталу, яка могла б забезпечити належний рівень фінансової стійкості, кредитоспроможності та прибутковості. Формування оптимальної структури капіталу підприємства для фінансування необхідного обсягу затрат та забезпечення бажаного рівня доходів є одним із найважливіших завдань, що вирішуються в процесі фінансового управління підприємством.
Оптимальною для підприємства є структура 60% власного капіталу і 40% залученого капіталу, що у грошовому виразі складає 64 691 тис. грн. і 43 127 тис. грн. відповідно. Таке співвідношення сприяло б значному підвищенню фінансової стійкості підприємства, а така сума залученого капіталу може забезпечити його ефективне використання. При цьому коефіцієнт фінансового левериджу становить 0,67, що показує допустимий рівень фінансового ризику та залежності підприємства від зовнішніх кредиторів. Коефіцієнт фінансової незалежності становить 0,6, що характеризує достатньо стійкий фінансовий стан, значення коефіцієнта заборгованості відповідно складає 0,4. Отже, підприємство повинне все-таки прагнути до встановлення оптимальної структури капіталу та підвищення рівня фінансової стійкості.
Важливість забезпечення фінансової стійкості підприємства полягає в тому, що лише наявність у нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва, за умови ефективної роботи зможе забезпечити одержання прибутку. За рахунок прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного відтворення. Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої зобов’язання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями, а й інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи модернізацію наявного устаткування або заміну його прогресивнішим.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Забезпечення фінансової стійкості підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

18 − fifteen =