Використання дидактичної гри у процесі навчання усного мовлення на початковому етапі середньої школи 2 клас

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ В ГОВОРІННІ    6
1.1 Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню    6
1.2 Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння    10
1.3 Дидактична гра як засіб формування звукової культури мовлення     15
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УСНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ    23
2.1 Навчання діалогічного мовлення на початковому етапі вивчення англійської мови    23
2.2 Навчання монологічного мовлення у другому класі середньої школи    31
ВИСНОВКИ    39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ    41
ДОДАТКИ    43
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Практична мета навчання іноземної мови в початковій школі полягає в тому, щоб закласти основи володіння іноземною мовою у молодших школярів, тобто сформувати початки фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок та вмінь аудіювання, говоріння, читання та письма в межах програмних вимог.
Зазначимо, що навчання монологічного мовлення передбачає досягнення такого рівня розвитку навичок і вмінь, при якому учні можуть без попередньої підготовки у природному темпі застосувати засвоєні іншомовні засоби з метою здійснення реальної комунікації. На кінець початкового ступеня вони повинні вміти зрозуміти повідомлення, логічно и послідовно висловлюватись за темою, згідно з навчальною ситуацією, а також у зв’язку зі змістом побаченого або прочитано комбінуючи елементи опису і розповіді та висловлюючи своє ставлення предмета мовлення.
Розглянувши в історичному плані виникнення і розвиток дидактичних ігор, ми прийшли до висновку, що вчені, педагоги, достатньо повно висвітлили дане питання у своїх працях. Але формуванню звукової правильності мовлення дітей молодшого шкільного віку автори приділили мало уваги, в незначній мірі розглядають чинники звукової культури мовлення. Тому перед нами було поставлено завдання розробити методику формування звукової культури мовлення дітей молодшого шкільного віку засобами дидактичної гри.
Підсумуємо, що у навчанні діалогічного мовлення учнів можна виділити такі рівні формування діалогічних навичок і вмінь: підготовчий або нульовий – навички реплікування; перший – уміння поєднувати репліки у різні види ДЄ; другий – вміння будувати мікродіалоги з використанням засвоєних ДЄ на основі запропонованих навчальних КС; третій – вміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих КС.