.

Вдосконалення монетарної політики уряду України

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження монетарної політики………………….6
1.1. Суть монетарної політики її цілі та місце в загальнодержавній економічній політиці………………………………………………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм здійснення та інструментарій монетарної політики………………..13
1.3. Центральний банк як інститут реалізації монетарної політики України….23

РОЗДІЛ 2. Оцінка ефективності монетарної політики в Україні…………………..30
2.1. Основні етапи монетарного розвитку в Україні…………………………………….30
2.2. Динаміка основних монетарних показників в Україні за 2005-2008 роки…………………………………………………………………………………………………………………….41
2.3. Ефективність грошово-кредитної політики та її наслідки………………………52

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення монетарної політики України………………….58
3.1. Покращення політики облікового курсу………………………………………………..63
3.2. Зарубіжний досвід регулювання монетарної сфери та проведення валютно-курсової політики………………………………………………………………………………….63
3.3. Оптимізація монетарної стратегії в Україні…………………………………………..71

Висновок
Список використаних джерел……………………………………………………………………..83
Додатки……………………………………………………………………………………………………..88
ВИСНОВКИ

Отже, монетарна політика – це заходи та дії регулятивного характеру, які здійснюються безпосередньо центральним банком чи за його участю та реалізуються через грошовий ринок у всіх його різновидах, включаючи валютний. Монетарна політика – одна з головних складових системи державного регулювання ринкової економіки. Ця обставина сама по собі свідчить про надзвичайно важливу роль монетарної політики, оскільки нормальний розвиток ринкового суспільства неможливий без відповідного коригування економічних процесів з боку держави. Дане положення світова економічна думка визнає як незаперечне, дискусії ведуться лише щодо ступеня такого коригування.
Монетарна політика в ринковій економіці переслідує наступні функції: стратегічні, проміжні i тактичні.
Стратегічними звичайно є цілі, що визначені як ключові в загальноекономічній політиці держави. Ними можуть бути зростання виробництва, зростання зайнятості, стабілізація цін, збалансування платіжного балансу. Кожна з цих цілей настільки важлива для суспільства, що владні структури можуть ставити перед собою завдання одночасно реалізувати їх yci чи більшу їхню частину.
Проміжні цілі монетарної політики полягають у таких змінах певних економічних процесів, які сприятимуть досягненню стратегічних цілей. Оскільки в ринкових умовах економічне зростання, зайнятість, динаміка цін, стан платіжного балансу та інші макроекономічні показники визначаються передусім станом ринкової кон’юнктури, проміжними цілями монетарної політики є зміна останнього в напрямі, який визначається стратегічною ціллю.
Тактичні цілі – це оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних перемінних, передусім грошової маси, процентної ставки та валютного курсу, для досягнення проміжних цілей. Стосовно кожного з цих показників може ставитися одне з трьох завдань: зростання, стабілізація, зниження.
До загальних методів реалізації монетарної політики належать:
1. Політика облікової ставки — це регулювання оплати (процента) за позики, які центральний банк надає комерційним банкам, що впливає на їхню здатність розширювати кредитні операції;
2. Операції на відкритому ринку полягають у купівлі або продажу центральним банкам цінних паперів з метою впливу на ресурси комерційних банків. Основними видами цінних паперів, з якими проводять операції на відкритому ринку, є казначейські векселі, безпроцентні казначейські зобов’язання, облігації державних позик уряду і місцевих органів влади, облігації окремих приватних компаній, допущені до біржової торгівлі, а також деякі інші першокласні короткострокові цінні папери. Найчастіше центральні банки використовують державні боргові зобов’язання.
3. Політика обов’язкових резервів. Політика резервних вимог центрального банку щодо комерційних банків існує в багатьох країнах світу і застосовується з метою забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання. Необхідність проведення такої політики полягає в тім, що між розміром резервів і банківськими операціями простежується відповідний взаємозв’язок, який може вплинути на діяльність комерційних банків, особливо на грошово-кредитну політику.
В Україні головним суб’єктом монетарної політики є Національний банк. Крім нього, у виробленні монетарної політики тики беруть участь такі органи державного регулювання економіки – Miнicтеpcтво фінансів, міністерство економіки, безпосередньо уряд, Верховна Рада. Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні показники, які слугують opiєнтирами для формування цілей монетарної політики (обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний та торговий баланси, piвeнь зайнятості та ін.). Верховна Рада, крім того, регулярно заслуховує доповіді Голови НБУ та одержує інформацію банку про стан грошово-кредитного ринку в Україні.
Монетарна політика в Україні в різні періоди розвитку її економіки здійснювалась адекватно до тих процесів, які відбувалися в сферах макроекономіки, фіскальної і структурної реформ. Монетарна політика сприяла економічному зростанню, зупиненню галопуючої інфляції, а також спрямовувалася на забезпечення стабільності національної валюти.
В Україні продовжує діяти різноплановий монетарний устрій (визначається декілька цілей проведення монетарної політики, які пов’язані з рівнем обмінного курсу, рівнем інфляції, обсягами окремих монетарних агрегатів).
Реалізація монетарної політики забезпечується змішаним методом (частково з використанням ринкових інструментів, частково — адміністративних).
Здійснивши оцінку монетарної політики України, можна зробити наступні висновки:
– економічна політика впродовж останніх років орієнтувалася передусім на стимулюванні приватного споживання. Це знаходило відображення у суттєвому збільшенні зарплат, пенсій та інших складових доходів громадян. За період з 2004 р. до 2007р. реальна заробітна плата підвищилася більше ніж на 60%, а продуктивність праці – усього на 15,7%. Така сама тенденція зберігалась і в 2008р. – середня реальна заробітна плата за 9 місяців зросла на 8,4%, водночас продуктивність праці – на 5,8%. Така політика не лише не стимулювала до більш продуктивної праці, а навпаки – сприяла формуванню в суспільстві утриманських настроїв;
– темпи зростання реального ВВП у 2008 р. становили 2,1% (у 2007 р. – 7,9%), що є найгіршим показником за період після відновлення у 1999 р. процесів економічного зростання. Обсяги промислового виробництва у 2008 р. знизилися вперше з 1998 р. на 3,1%. Інфляційна динаміка у 2008 р. була неоднорідною – її суттєве прискорення в січні – травні 2008 р. (до 31,1% у річному вимірі) змінилося подальшим уповільненням (до 22,3%);
– помірна динаміка зростання показника монетарної бази, обсяг якої збільшився на 31,6% (у 2007 р. – на 46%), свідчила про стриманий характер монетарної політики у 2008 році. Показник приросту монетарної бази в річному вимірі (у розрахунку до відповідної дати минулого року) мав превалюючу тенденцію до уповільнення, починаючи з жовтня 2007 року;
– сприятливі макроекономічні та монетарні умови до серпня 2008 року стимулювали активне нарощування банками активно-пасивних операцій за певного покращання якісних характеристик. У 2008 р. загальний обсяг депозитів збільшився на 18,2% (торік – на 51,9%) – до 330,9 млрд. грн. В загальній структурі депозитів протягом усіх років переважали вкладення в національній валюті. В 2008 році їхня частка становила 63,6%, відповідно частка вкладень в іноземній валюті – 36,4%. Щодо вкладів населення, то вони також переважали в загальній структурі депозитів. Їхня частка в 2008 році становила 59,2%, відповідно частка депозитів юридичних осіб дорівнювала 40,8%;
– в структурі загального обсягу кредитів в економіку України протягом 2006-2007 років переважали, хоч і незначно кредити в національній валюті (50,5% в 2006 році та 50,1% в 2007 році). В 2008 році в структурі кредитів почали переважати кредити в іноземній валюті – 55,2%. В той же час, частка кредитів наданих юридичним особам значно переважала частку кредитів, наданих фізичним особам, і в 2008 році становила 62,4% (частка кредитів, наданих фізичним особам становила 37,6%);
Щодо ефективності монетарної політики в Україні, то в даному випадку, маємо наступні результати:
– найбільша кількість грошової маси в обігу країни була в 2008 році і становила 515727 млн. грн. Облікова ставка НБУ мала тенденцію до збільшення в 2008 році – на 4 відсоткових пункти;
– негативною була тенденція до спадання швидкості обертання грошової маси. Крім того, у 2008 році існувала тенденція до збільшення рівня доларизації економіки. Цей показник збільшився з 28% на кінець 2007 року до 30,6% на кінець 2008 року;
– норматив обов’язкового резервування протягом 2006-2008 років був найменшим, що в свою чергу призводить до спадання процентних ставок по позиках, які банки можуть надавати фізичним та юридичним особам;
– середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування в 2007 р. становила 10,1% річних, у т.ч. за кредитами овернайт – 16,0%;
Валютно-курсова політика Національного банку України протягом січня – вересня 2008 року була спрямована на підтримку стабільності обмінного курсу гривні щодо курсоутворюючої валюти – долара США, накопичення міжнародних резервів та своєчасне виконання зовнішніх боргових зобов’язань держави.
Найважливішим завданням центрального банку як основного державного інституту з реалізації грошово-кредитної політики є забезпечення стабільності національної грошової одиниці, адже саме подолання інфляції в умовах трансформаційних перетворень слід вважати основним чинником формування належних умов для забезпечення успішного перебігу всіх ринкових перетворень. Разом з тим, подолання інфляції має розглядатися лише як початковий етап у процесі налагодження грошово-кредитного механізму, за допомогою якого мають долатися кризові явища.
Значною проблемою сучасної економічної ситуації в Україні є наявність у великих розмірах тіньової економіки. У цей розряд  попадає не тільки кримінальний бізнес, але і звичайні підприємці, що діють в обхід законодавства і правил ведення справ. У зв’язку з цим актуалізується проблема організації банківською системою грошового обігу, засобів контролю, що перешкоджає перерозподілу грошей у тіньовий сектор економіки та  їх  переказу за кордон.
Вищесказане обумовлює необхідність посилення діяльності Центрального банку і його територіальних структур в області регулювання грошового обігу і розрахунків відповідно до потреб господарського обороту й організації контролю за платіжними операціями суб’єктів економіки за правилами і вимогами цивільного і банківського законодавства.
Загалом, на нашу думку, монетарна політика українського уряду повинна бути гнучкою. Вона повинна змінюватися залежно від умов економічного циклу і ринкової кон’юнктури, поєднувати політику дорогих і дешевих грошей, рестрикцію й експансію грошової емісії.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Вдосконалення монетарної політики уряду України”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

two × 4 =