.

Теоретично-організаційні основи діяльності вітчизняного підприємства з іноземним капіталом

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ВИСНОВКИ

В результатi проведеного дослiдження було проведено визначено сутностi та економiчного змiсту поняття iноземний iнвестицiйний капiтал пiдприємства, висвiтлено основ методичнi оцiнки визначення впливу iноземних iнвестицiй на дiяльнiсть пiдприємства, iнвестицiйної привабливостi та  рентабельностi.
Отже, у ходi написання даної роботи були розглянутi теоретичнi основи iноземних iнвестицiй та їх ефективнiсть залучення у вiтчизнянi пiдприємства,  проведений фiнансово-економiчний аналiз дiяльностi  ПАТ  «Запорiзький залiзорудний комбiнат» протягом 2005-2009 рокiв та запропонованi шляхи пiдвищення ефективностi використання iноземних iнвестицiй на пiдприємствi, якi може вжити господарюючий суб’єкт для покращання своєї фiнансово-господарської дiяльностi.
У теоретичнiй частинi роботи ми розглянули основнi поняття iноземних iнвестицiй та iнвестицiйної дiяльностi, також проаналiзували законодавчо-нормативну базу iноземного iнвестування в Українi та деякi особливостi функцiонування пiдприємств з iноземним iнвестицiйним капiталом на територiї нашої держави.   Необхiдно зазначити, що полiтика держави по вiдношенню до iнвесторiв повинна орiєнтуватися в стратегiчному планi на створення загальноекономiчних умов їхньої дiяльностi, а в тактичному – на використання прямих iнструментiв державної пiдтримки.
У практичнiй частинi роботи було безпосередньо розглянуто органiзацiйно-економiчна характеристика дiяльностi пiдприємства, також встановлено iнвестицiйну привабливiсть пiдприємства та аналiз ефективностi використання iноземних iнвестицiй на пiдприємствi. Об’єктом аналiзу ми обрали  ПАТ «Запорiзький залiзорудний комбiнат», яке у 2005 роцi отримало iноземних iнвестицiй  вiд словацької фiрми “MINERFIN”, на суму  90900 тис.грн. а також  у 2007 роцi була надана перевага реiнвестування прибутку, а нiж виплати дивiдендiв.  Таким чином дану ситуацiю можна вважати прямими iнвестицiями  як частка доходiв iнвестора, яка не розподiляється, не переказується материнськiй компанiї, а спрямовується на розширене виробництво у приймаючiй країнi.  Дане рефiнансування i спричинило таке рiзке зростання дiяльностi пiдприємства у 2008 роцi, а також i збiльшився обсяг дивiдендiв на 1 акцiю до 0,22 грн.,  про що свiдчить правильна фiнансова полiтика пiдприємства.
В ходi детальнiшого аналiзу було проаналiзовано основнi групи показникiв майнового стану, фiнансової стiйкостi, дiлової активностi, лiквiдностi та ефективностi використання основних засобiв. В загальному  наявна позитивна динамiка протягом всього дослiджуваного перiод. Про це можна стверджувати на основi аналiзу рентабельностi пiдприємства   за чистим прибутком. Так якщо у 2005 роцi вона становила 12%,  то у 2006 та 2007 роцi скоротилася до  5% i 6% вiдповiдно. Така динамiка спричинена зменшенням обсягу чистого прибутку по вiдношенню до збiльшення доходiв пiдприємства.   Значне зростання вiдбулося у 2008 та 2009 роках, коли даний коефiцiєнт збiльшився до 41% та 36% вiдповiдно
Правильно сформована стратегiя дiяльностi  керiвництва пiдприємства, яке надало перевагу вкладенню капiталу у пiдприємство,  ведуть пiдприємство до розвитку. Залученi ранiше коштiв у формi кредитiв  хоч i негативно впливають на дiяльнiсть пiдприємства, проте наявна достатня база для покриття та обслуговування боргiв. Також пiдприємство вдало iнвестує у фiнансовi активи, про що свiдчить поточнi фiнансовi iнвестицiї пiдприємства у 2008 роцi. Пiдприємство прибуткове i чистий прибуток постiйно зростає, особливо рiзке зростання вiдбулося у пiсля iнвестицiйний перiод, коли чистий прибуток пiдприємства зрiс на 525108 тис. грн., досягнувши  рiвня 551370 тис.грн., що у 21 раз бiльше попереднього року. У 2009 роцi  вже вiдбулося зменшення розмiру чистого прибутку на 69550 тис.грн., з чого можна помiтити про де що схожу динамiку в пiсля iнвестицiйних перiодах пiдприємства, тому що скорочення прибутку вiдбулося i у 2006 роцi на 31333 тис.грн., пiсля iноземних iнвестицiй у пiдприємство. Також вiдбулося  рiзке пiдвищення частки незавершеного будiвництва до 15,95%, за рахунок збiльшення загальної вартостi  до 72021 тис.грн., що на 133,09% бiльше 2007 року, що свiдчить про активний розвиток пiдприємства, i початок вiдбудови комбiнату i створення нових примiщень пiд цехи.
Пiдприємство з iноземними iнвестицiями має вiдносну незалежнiсть оскiльки  власний капiтал займає вiд 98% у 2005 роцi до 83% у 2009 роцi вартостi балансу пiдприємства. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi пiдприємства   також показує позитивну ситуацiю i стабiльнiсть фiнансування зобов’язань. Так показник частки стабiльних джерел  фiнансування  становив вiд 89% у 2005 до 84% у 2008 роках, що фактично є в межах нормативного значення(85-90%). Пiдприємство є мало лiквiдним, оскiльки наявна велика база основних засобiв та нерухомостi, якi є мало лiквiдними.  Але дана ситуацiя була  дещо покращена  у 2008 роцi за рахунок реiнвестованого прибуток  iноземним iнвестором. Так у  2008 роцi обсяг грошових коштiв та їх еквiвалентiв  зрiс аж на 105162 тис.грн., що значно покращило забезпеченiсть пiдприємства власними запасами. Таким чином пiдприємство отримало значну кiлькiсть вiльних грошових коштiв, частину яких вложила у поточнi фiнансовi iнвестицiї на загальну суму в 107980 тис.грн.
Загальна iнтегральна оцiнка iнвестицiйної привабливостi цього пiдприємства є достатньою, в межах середнього рiвня i постiйно зростала. Найбiльше зростання було спричинене реiнвестуванням прибутку, що якiсно вплинуло на всi показники фiнансового стану пiдприємства. Тому можливо спрогнозувати, що iноземнi iнвестори i далi будуть вклади ресурси в дане пiдприємство, або будуть мати на метi продати свої частки iншим власникам. Основними дiєвими напрямки пiдвищення iнвестицiйної привабливостi є: ефективне використання матерiальних активiв, покращення господарського стану пiдприємства, управлiння розподiлом прибутку, якiстю, маркетинговою полiтикою, цiноутворенням на продукцiю пiдприємства, монiторинг цiн на сировину i комплектуючi вироби, забезпечення екологiчної безпечностi обладнання, вiдповiдне використання трудових ресурсiв, iнформацiйних систем i iнформацiї.
На нашу думку, одним з ефективних iнструментiв перспективного управлiння дiяльнiстю пiдприємства в умовах нестабiльної державної iнвестицiйної полiтики та системи державного регулювання ринкових процесів повинна бути iнвестицiйна стратегiя, яка є однiєю iз ключових ланок загальної економiчної стратегiї розвитку пiдприємства.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Теоретично-організаційні основи діяльності вітчизняного підприємства з іноземним капіталом”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

six + 15 =