.

Соціально-економічне значення місцевого бюджету

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ………………………………………………………………….5
1.1.    Місцевий бюджет як складова бюджетної системи України…………………………….5
1.2.    Формування доходів місцевого бюджету………………………………………………………17
1.3.    Економічна сутність та організаційні аспекти здійснення видатків місцевого бюджету………………………………………………………………………………………………………………35
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ БЮДЖЕТУ ЛАНОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ……………………………………………………………………………….53
2.1.    Структурно-динамічний аналіз доходів бюджету Лановецького району…………53
2.2.    Оцінка напрямів здійснення видатків бюджету Лановецького району……………64
2.3.    Оцінка ефективності виконання бюджету Лановецького району……………………85
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ……………………………………………………………………………………93
3.1.    Вдосконалення планування бюджету Лановецького району…………………………..93
3.2.    Основні напрями підвищення ефективності використання місцевого бюджету…………………………………………………………………………………………………………….100
3.3.    Впровадження зарубіжного досвіду ефективності використання місцевого бюджету…………………………………………………………………………………………………………….110
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………119
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………………………124
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………130
ВИСНОВКИ

В результаті проведеного дослідження ми дійшли до таких висновків. Кожен регіон забезпечує налагодження взаємозв’язків територіальних інтересів із загальнодержавними, враховуючи власні економічні і соціальні потреби, визначає свою участь у спільному з іншими регіонами розв’язанні міжрегіональних проблем.
Таким чином, було досягнуто поставленої мети та виконано ряд поставлених завдань, а саме визначено сутність місцевого бюджету, його роль у бюджетній системі України, охарактеризовано формування доходів місцевого бюджету та розглянуто економічну сутність та основні напрями здійснення видатків місцевим бюджетом.
Отже, фінансовою основою місцевого самоврядування є місцевий бюджет, який є складовою бюджетної системи України. Він відіграє важливу роль у соціально-економічному розвитку території, оскільки саме з місцевого бюджету відбувається фінансування таких найважливіших галузей як освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний захист населення, різноманітні програми розвитку тощо.
Місцевий бюджет відповідно до Бюджетного кодексу України містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. До місцевих бюджетів входить бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їхніх об’єднань та бюджети районів у містах.
Також в ході дослідження було здійснено структурно-динамічний аналіз доходів бюджету Лановецького району, оцінено напрями здійсненння видатків цього бюджету ті ефективність його виконання та одержано наступні результати.
Протягом 2008-2010 рр. спостерігалося постійне збільшення доходів, як по загальному, так і по спеціальному фонду. Частка загального фонду у загальній структурі є значно більшою, і у 2010 р. становила 93,76%. Бюджет Лановецького району є дотаційним, тобто власні доходи не забезпечують фінансування видатків для виконання функцій держави на місцях в необхідному обсязі, і обсяги наданих міжбюджетних трансфертів щороку збільшувалися. У загальній структурі доходів частка офіційних трансфертів є дуже великою, протягом досліджуваного періоду вона незначно коливалася і у 2010 р. складала 87,81%. Власних доходів районного бюджету зовсім не вистачає для фінансування видатків. Про це свідчить така низька їх частка у загальній структурі, а саме 12,19% у 2010 р. Ця негативна тенденція призводить до послаблення зацікавленості місцевих влад у нарощуванні податкової бази та мобілізації доходів, а це, безперечно, позначається на соціально-економічному розвиткові регіону.
Доходи бюджету формуються за рахунок податкових надходжень, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та цільових фондів. Основними джерелами виступають податкові надходження – 88,76% та неподаткові надходження – 10,55%. Частки доходів від операцій з капіталом та цільових фондів є дуже малими. Це є загалом тенденція усієї бюджетної системи України.
Якщо розглядати структуру податкових надходжень, то найбільшу частку займає податок з доходів фізичних осіб – 81,53%, плата за землю – 5,93% та єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва – 4,67%. Питома вага інших податків є значно меншою.
Проблемним питанням є обсяг місцевих податків та зборів, оскільки саме вони закладають основу фінансової самостійності місцевих бюджетів. У загальній структурі вони склали 1,51%. У Лановецькому районі стягуються не всі передбачені законодавством на той час місцеві податки і збори, причиною чого є відсутність бази оподаткування.
Другою за обсягами складовою доходів районного бюджету є неподаткові надходження, які формують чотири основних джерела: доходи від власності і підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, власні надходження бюджетних установ та інші неподаткові надходження.
Проблема наповнення місцевого бюджету полягає також у його спроможності забезпечити необхідні видатки за рахунок надходжень, які збираються на території відповідної громади. Практично всі бюджети базового рівня є дотаційними та такими, що неспроможні забезпечити власні видатки самостійно.
Якщо розглядати видатки з точки зору функціональної класифікації, то найбільша частина коштів спрямовувалася на фінансування освіти, частка яких склала 36,09%, найбільша частина коштів серед них спрямовується на фінансування загальноосвітніх шкіл. Наступними за обсягами є видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 24,21%, де значна частина коштів виділяється на надання допомог сім’ям з дітьми. Третіми за обсягами є видатки на охорону здоров’я, частка яких незначно коливалася і залишалася практично на однаковому рівні – у 2010 р. вона склала 14,07%, серед цієї статті видатків найбільша їх частина спрямовується на фінансування лікарень.
Таким чином, така спрямованість видатків спричиняє значні обсяги субвенцій з Державного бюджету. Негативним у запровадженні системи субвенцій на програми соціального захисту є те, що місцеві органи влади поступово втрачають мотивацію до оптимізації видатків на соціальні програми, оскільки їх фінансує держава. Недостатньо стимулів до економії коштів та підвищення ефективності соціального захисту.
Якщо оцінювати виконання бюджету, то протягом 2008-2010 рр. районний бюджет приймався з дефіцитом: у 2008 р. його розмір передбачався у сумі -240075 грн., у 2009 р. – -493344 грн., а у 2010 р. у сумі -891947,83 грн. Проте, протягом досліджуваного періоду спостерігався профіцит бюджету. У 2008 р. він становив 353542,81 грн., незважаючи на те, що було наявним недовиконання як дохідної, так і видаткової частини, але дохідну частину було виконано на 96,71%, а видаткову на 95,67%, що й забезпечило перевищення доходів над видатками.
У 2009 р. сума профіциту становила 422029,46 грн., що було спричинене такою ж динамікою як у 2008 р. при виконанні доходної частини на 99,91%, а видаткової на 98,73%. А наступного року вже було наявним перевиконання дохідної частини, яке становило 100,11%, а бюджет по видатках був виконаний лише на 98,29%. Про профіцит бюджету свідчили дотації з районного бюджету, які направлялися до Державного бюджету. Така ситуація свідчить про недосконале планування даного місцевого бюджету.
Тому, на основі проведеного дослідження можна запропонувати такі основні заходи вдосконалення структури бюджету Лановецького району та покращення функціонування місцевих бюджетів:
1)    Перерозподіл на користь місцевих рад економічних і соціальних зобов’язань держави перед громадянами. Центральна влада має встановлювати базові показники економічного розвитку, стандарти забезпеченості населення об’єктами соціальної сфери та їх оснащеності, мінімальний розмір заробітної плати працівників бюджетної сфери, соціальних виплат і гарантій, а місцева влада — визначати кінцевий рівень і кількість соціальних послуг, виходячи з реальних доходів і свого професіоналізму.
2)    Податкова автономія. Надходження до держбюджету будуть забезпечуватися або за рахунок обмеженого переліку податків, або за рахунок фіксованої відсоткової ставки відрахувань від обсягів доходів, яка залежить від рівня розвитку міста, регіону.
3)    Стратегічне планування у середньостроковій перспективі. Дасть змогу розпоряджатися фінансовими ресурсами, виходячи з реальних потреб, оперувати інвестиціями в ключові сфери і засобами податкової конкуренції, реально впливати на підвищення якості життя людей, ринок праці, розвиток бізнесу. Для населення такий підхід зробить можливим контроль над розподілом бюджетних коштів і персоніфікує відповідальність за рівень і якість послуг, що надаються. І, нарешті, державній владі він дасть змогу зосередитися у сфері внутрішньої політики на функціях контролю і стратегічного розвитку галузей і територій через фінансування цільових національних і регіональних програм, закріпивши за держбюджетом інвестиційну функцію.
Місцевий бюджет необхідно перетворити у ефективний інструмент соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць шляхом виконання таких основних завдань:
1)    зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування;
2)    підвищення ефективності процесу формування видаткової частини місцевих бюджетів та децентралізація управління бюджетними коштами;
3)    удосконалення системи регулювання міжбюджетних відносин;
4)    запровадження планування місцевих бюджетів на середньострокову перспективу;
5)    посилення інвестиційної складової місцевих бюджетів;
6)    підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів та посилення контролю і відповідальності за дотримання бюджетного законодавства;
7)    забезпечення прозорості процесу формування та виконання місцевих бюджетів.
При реалізації будь-яких заходів, щодо реформування місцевих бюджетів необхідно брати до уваги досвід зарубіжних країн, а саме США, Польщі, Франції, ФРН, Швеції та ін., де доходи та видатки місцевих бюджетів займають основну частину у бюджетній системі цих країн, а також врегульовано систему місцевих податків та зборів.
Прийнятий у 2010 р. Бюджетний кодексу України враховує всі вищеперераховані шляхи вирішення проблем, які постали перед місцевими бюджетами. Він покликаний стати вагомим вкладом у розширення повноважень місцевої влади на шляху до повноцінної реалізації принципів самостійності та самодостатності у забезпеченні гармонійного місцевого та регіонального розвитку.
Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму,  який  би  визначав  нові  принципи  формування  місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і  повноважень  усіх  рівнів  влади,  а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що  саме  головне  –  доходів  між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні  розглядатись  і  вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування інших.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Соціально-економічне значення місцевого бюджету”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

two × 3 =