.

Семантико-функціональні особливості висловлювань що передають подяку в англійській мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………3
Розділ І. Комунікативні особливості етикетних висловлювань
1.1. Компоненти культури іншомовного спілкування…………………………………7
1.2. Мовленнєвий етикет у сучасному мовленні……………………………………….10
1.3. Характеристики мовленнєвого етикету у системі сучасної англійської мови……………………………………………………………………………………………………..15
Розділ ІІ. Діалогічна єдність “Подяка і реакція на неї” як комунікативна одиниця англійського діалогічного мовлення
2.1. Загальні риси англійського висловлювання подяки……………………………26
2.2. Структурно-семантичний аналіз однокомпонентних і багатокомпонентних реплік-подяк………………………………………………………….32
2.3. Функціональна спрямованість, прагматичні, лінгвістичні та стилістичні особливості англійського висловлювання подяки…………………………………….40

Висновки

Загальновідомим є той факт, що ідеальною формою комунікації є не просто спілкування з оточуючими, а його ввічливий прояв. Категорія ввічливості, як зазначають лінгвісти – це тактовність, делікатність та своєчасний і доречний мовленнєвий прояв. Мовленнєвий етикет є невід’ємним елементом ввічливості. У процесі дослідження нами було виявлено, що мовленнєвий етикет – це сукупність стереотипних формул, уживаних у ситуаціях вітання, прощання, подяки тощо, які встановлені у певному мовному суспільстві.
При аналізі матеріалу дослідження крім категорії “мовленнєвий етикет” ми зустріли два суміжних з ним поняття “мовний” та “комунікативний етикет”, які важливо розрізняти. Мовний етикет – це сукупність знаків з їх граматикою, які прийняті у певному суспільстві. Мовленнєвий етикет − застосування мовного етикету в конкретних актах спілкування. А комунікативний (спілкувальний) етикет − це поєднання лінгвоетикету (мовного та мовленнєвого етикету) та невербальної комунікації.
Оскільки етикет є невід’ємною частиною мови, він обслуговує комунікативну функцію. На основі комунікативної функції мови існують  спеціалізовані функції мовленнєвого етикету: контактна, регулююча, заклична, емотивна, функції ввічливості та впливу.
Культура спілкування кожного народу має свою національну специфіку, так і англійський мовленнєвий етикет характеризується суворим дотриманням етикетних норм, інтонаціями щирості та тепла і частим вживанням однієї з найпоширеніших етикетних формул – подяки. Репліка-подяка використовується в різноманітних життєвих ситуаціях: хтось запитав, як справи, привітав зі святом або знаменною подією, зробив для нас послугу, сказав приємне слово чи комплімент, щось запропонував або порадив тощо.
У системі англійського мовленнєвого етикету виділяють такі основні тематичні групи: привітання, прощання, звертання, знайомство, вибачення, подяка, поздоровлення та побажання, співчуття, прохання, запрошення, порада, схвалення.
Кількість тематичних груп мовленнєвого етикету не є сталою, що пов’язано з їх прагматичним значенням. Деякі етикетні вислови однієї тематичної групи є споріднені з етикетними фразами іншої тематичної групи, а тому можуть переходити в їх сферу при вживанні в непрямих мовленнєвих актах.
Таким чином, англійські висловлювання подяки з транспонованою ілокутивною силою можна поділити на дві групи:
1)    Перехід ілокутивної сили однієї з груп мовленнєвого етикету в іншу групу мовленнєвого етикету (комплімент – подяка). Тобто, комунікативна інтенція (ілокутивна ціль) в цьому випадку полягає у прагненні мовця викликати в адресата певні позитивні емоції, відзначити його доброту або іншу позитивну рису характеру.
2)    Перехід ілокутивної сили однієї з груп мовленнєвого етикету в сферу, не пов’язану з мовленнєвим етикетом (подяка – докір). Тут ілокутивна ціль – вплинути на емоційну сферу адресата, викликавши в нього негативні емоції, а також створити іронічний ефект, який полягає в тому, що мовець дає знати про те, що послуга, турбота або будь-які репліки – недоречні в даній ситуації, інакше кажучи, докоряє адресату.
Отже, слід пам’ятати про те, що інколи мовець може вкладати різний зміст в одне і те ж висловлювання. А тому, з точки зору прагматики, висловлювання подяки можуть мати базисну та вторинну ілокутивну силу.
Висловлювання, що передають подяку як своєрідні одиниці контакту із співрозмовником, певним чином лексично та граматично марковані. Їм властиві такі граматичні категорії, як синтаксична модальність, синтаксичний час та синтаксична особа.
Синтаксичний час висловлювань подяки − актуальний теперішній моменту мовлення.
Необхідна умова реалізації подяки як одиниці мовленнєвого етикету − направленість від першої особи до другої (експліцитно чи імпліцитно). Хоча існують поодинокі випадки, в яких адресант або адресат можуть бути виражені третьою особою однини. Наприклад:
He was grateful to you.
How I thank him.
Проте здебільшого вони не входять у сферу мовленнєвого етикету, для одиниць якого характерна реальність реалізації в момент мовлення і направленість до співрозмовника. Отже, подяка реалізується в об’єктивному реальному теперішньому часі у момент мовлення.
На основі проведеного нами аналізу уривків-ситуацій з художніх творів приходимо до висновку, що за компонентним складом репліки-подяки поділяються на однокомпонентні та багатокомпонентні.
Як в однокомпонентних, так і в багатокомпонентних РП виділяють ядро, дальню та ближню периферію.
Однокомпонентні ядерні РП, в свою чергу поділяються на:
1.    Власне-дієслівні РП з граматичним центром, представленим дієсловом thank та граматичним центром, представленим дієсловом appreciate.
2.    Субстантивні РП з похідним дієслова thank  – іменником thanks.
3.    Ад’єктивні РП з граматичним центром, представленим якісними прикметниками (good, nice, kind, sweet тощо) та з граматичним центром, представленим прикметниками “об’єктно-адресатної” спрямованості (grateful, thankful).
4.    Партиципні РП з опорним дієприкметником obliged, indebted.
5.    Вигукові РП ta, граматичний центр котрих – вигук ta.
В результаті дослідження нами було виділено 25 видів однокомпонентних ядерних рекурентних реплік-подяк.
До РП ближньої периферії входять репліки-власне подяки з синсемантичними компонентами I think…, I suppose…, I’m sure…та з експліцитно вираженою модальністю (з модальними дієсловами must, can, would like та ін.).
РП дальньої периферії – це репліки-контекстуальні подяки, де для розуміння значення потрібен контекст та інтонація мовця (просодичні засоби).
Ядро багатокомпонентних РП складає послідовність фраз-подяк (ФП). Сюди можемо віднести дублювання первинної ФП або поєднання ФП з тим самим опорним словом:
а) власне-дієслівна ФП + власне-дієслівна ФП;
б) субстантивна ФП + субстантивна ФП;
в) ад’єктивна ФП + ад’єктивна ФП.
Багатокомпонентні РП ближньої периферії складаються з однокомпонентних РП ближньої периферії.
Дальня периферія багатокомпонентних РП виражена лише просодичними засобами.
Оскільки репліки-подяки, як було виявлено, найчастіше вживаються в контактному діалогічному мовленні, то очевидно, що за реплікою-подякою має слідувати відповідь на неї, а саме репліка-реакція (РР). Серед РР у нашій роботі було виділено загальні та часткові РР. До загальних РР відносимо 10 рекурентних видів РР. Часткові РР вживаються досить рідко і мають на меті уточнення суті повідомлення  або отримання додаткової інформації.
В етикетному мовленні дуже важливим є вибір мовних одиниць із їх сукупності. Отже, залежно від розмовної ситуації можна вживати офіційні, нейтральні та фамільярні вирази подяки. Наприклад можемо сказати:
Thank you for…
Thanks awfully.                          −  фамільярні вирази
I’m much obliged to you!
I can never thank you enough.   − офіційні
Many thanks.
That’s very kind of you.              − нейтральні
Для того, щоб справити особливий вплив на співрозмовника, можуть вживатися фрази з підвищеною емотивністю:
I want to thank you from the bottom of my heart.
My gratitude/appreciation cannot be expressed in words.
Як видно з цього неповного переліку, формули подяки суттєво відрізняються одна від одної своїми лексико-граматичними та стилістичними особливостями. Щоб реалізувати автентичну форму вираження етикетного вчинку певною мовою і вжити соціально-коректне висловлювання із сфери мовленнєвого етикету, необхідно володіти базовими знаннями. Отже для того, щоб справляти враження чемної та ввічливої людини, спілкуючись з носієм англійської мови та дякуючи йому за допомогу, послугу чи пораду, слід завжди брати до уваги структуру та всі особливості англійських реплік-подяк та реплік-реакцій, які розглядалися в нашій дипломній роботі.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Семантико-функціональні особливості висловлювань що передають подяку в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 + 1 =