.

Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 КАТЕГОРІЯ МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ В АСПЕКТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ……………………………………………7
1.1    Соціолінгвістика як наука про соціальну природу мови …………..7
1.2    Сутність та проблеми міжкультурної комунікації ………………..10
1.3    Структурні та функціональні аспекти мовленнєвого етикету ……17
РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ КОМПЛІМЕНТАРНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ …….28
2.1 Лексичні та соціо-прагматичні особливості компліментарних висловлювань в англійській мові …………………………………………28
2.2.1 Іллокутивний потенціал компліментарних висловлювань……31
2.1.2 Комплімент як перлокутивний акт……………………………….39
2.2 Функції компліментарних висловлювань у дискурсі ………………..41
2.2.1 Комплімент як соціальна дія……………………………………42
2.2.2 Відповідь на комплімент як елеменнт етикетної комунікації..48
2.3 Національно-культурні особливості вживання компліментів в етикетному мовленні американців і британців……………………………52
ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ …………………………………..61
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ ……………………65

ВИСНОВКИ

Як відомо, мова – явище соціальне. У будь-якому суспільстві мова є засобом накопичення, зберігання і передачі набутих знань. Тому суспільство та соціальні, економічні, культурні зміни, що в ньому відбуваються, тим або іншим чином впливають на різні рівні мови. Тією ж мірою і мова впливає на суспільство. Літературно оброблена форма будь-якої мови, стабілізація норм її вживання значно впливають на сферу побутового спілкування, сприяють підвищенню культурного рівня носіїв тієї чи іншої мови, призводить до поступового стирання діалектних відмінностей. Оскільки кожне суспільство має свою особливу культуру, то очевидним є її вплив на мову, якою послуговуються члени цього суспільства. Більше того,  мова нації та її культура становлять органічне ціле. Між ними не можна ставити знак рівності, але й відірвати одну від одної теж неможливо. Смерть мови означає загибель культури.
Питання зв’язку мови і культури – це одне з тих питань мовознавства, вивчення якого має дійсно практичну користь. Перш за все, при вивченні іноземної мови величезну важливість має уявлення учня про ступінь глибини або достовірності зв’язку тих або інших перекладних еквівалентів. Без знання відповідних конотацій, присутніх в іноземній мові, неможливо повністю зрозуміти все значення, закладене в тому або іншому вислові.
Отже, мова і культура тісно пов’язані між собою, що треба враховувати при вивченні іноземної мови та при подорожі в інші країни. Проте, не зважаючи на тісний взаємозв’язок, мову і культуру не слід ототожнювати.
Спілкування носіїв різних культур, які послуговуються різними мовами, або міжкультурна комунікація – це феномен, якому у наш час приділяється особлива увага у зв’язку з процесами глобалізації. Національно-культурні чинники мають істотний вплив як на елементи мовного коду, так і на власне процес спілкування. Значно впливають вони і на структуру комунікативного акту, а також на невербальні складові спілкування.
Одним з найважливіших об’єктів дослідження міжкультурної комунікації є національно-культурні особливості мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет можна визначити як систему правил зовнішньої поведінки людини та національно специфічних стійких формул спілкування прийнятих у певному суспільстві для встановлення та підтримання контакту співбесідників. Слід також розрізняти три основні типи мовленнєвого етикету, а саме мовний етикет, спілкувальний та власне мовленнєвий етикет. Структуру мовленнєвого етикету визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо.
Компліментарне висловлювання як один із елементів мовленнєвого етикету виконує низку функцій (серед яких найголовніша соціальна), котрі дозволяють налагодити та підтримувати комунікацію.
Комплімент – важлива складова мовленнєвої поведінки представників англомовної культури. Він впливає як на характер міжособистісних стосунків комунікантів, так і на успішність комунікації в цілому.
З точки зору лексики, в компліментах найчастіше вживаються такі прикметники з позитивною конотацією – nice, pretty, beautiful, good, great; та прикметники у вищому та найвищому ступенях порівняння. А також дієслова like, love. Частим є також використання таких мовних зворотів як порівняння, метафора, гіперболізація, градація, оксиморон.
Здійснюючи мовленнєвий вчинок – комплімент, мовець виконує три різних дії, які втілюються в одному висловлюванні: іллокутивний акт, перлокутивний акт і соціальну дію.
Суть іллокутивного акту компліменту полягає у вираженні а) позитивного психологічного стану мовця, що виник як результат позитивної оцінки адресата чи об’єкта, що має безпосереднє відношення до адресата; б) наміру (бажання) зробити приємність адресату; в) позитивного ставлення до адресата.
Перлокутивний акт компліменту спрямований на стимуляцію позитивної емоційної реакції адресата, яка повинна виникнути внаслідок задоволення його потреби бути визнаним і високо оціненим оточуючими його людьми.
Компліменти як соціальні дії відносяться до сфери управління поведінкою комунікативного партнера. Зміст соціальних цілей варіюється, у зв’язку з чим виділяються різні класи компліментів. Компліменти, сказані мовцем згідно прийнятих у даному соціумі правил етикету, відносяться до класу етикетних. Їхню ціль в узагальненому вигляді можна визначити як підтримку неантагоністичних стосунків з адресатом. Компліменти, метою яких є зміна поведінки комунікативного партнера, утворюють клас інструментальних соціальних дій.
Класифікація етикетних компліментів здійснюється відповідно до типу стандартної ситуації, в якій ці компліменти вживаються. Критерієм виділення різних типів інструментальних компліментів є типізовані варіанти зміни поведінки комунікативного партнера.
Існує багато ситуацій, в яких правила нормативної ввічливості в англомовних культурах досить суворо передбачають вживання компліменту. Відповідь на комплімент може свідчити про успішність мовленнєвого акту і про стосунки між співрозмовниками.
Етнокультурна специфіка компліменту дозволяє охарактеризувати певні особливості утворення та використання  компліменту англо-американському культурному просторі.
В американській як і у англійській культурі комплімент – це інструмент створення дружніх зв’язків та солідарності. Надання компліменту – це важлива соціальна стратегія, яка дозволяє створювати і підтримувати соціальну взаємодію. Нехтування компліментами в цих культурах може розглядатися як знак несхвалення, а невірне використання компліментів може викликати збої в комунікації і навіть образу. Проте надання і відповідь на компліменти можуть створювати труднощі для іноземців. Причинами непорозумінь є різні норми надання компліментів і відповіді на них у різних культурах. Так, для представників англомовної культури значно важливіше продемонструвати (хай навіть формально) своє прагнення проявити люб’язне, дружелюбне ставлення до комунікативного партнера, ніж виразити свої справжні почуття, емоції, оцінки.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Реалізація комунікативної інтенції компліментарних висловлювань в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

20 + 12 =