.

Проблеми розміщення та використання трудових ресурсів

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА РОЗМІЩЕННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.
1.1 Розміщення і використання трудових ресурсів. Основні аспекти. …………..5
1.2.Трудові ресурси та їх структура……………………………………………………………10
1.3 Фактор  народонаселення, як складової трудових ресурсів, у розміщенні продуктивних сил. ……………………………………………………………………………………12
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ТА СПЕЦИФІКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ.
2.1 Трудоресурсна ситуація та її регіональні особливості…………………………..16
2.2 Урбанізація. Міське та сільське населення. ………………………………………….20
2.3 Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятості трудових
ресурсів. …………………………………………………………………………………………………..23
РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
3.1. Проблеми розміщення трудових ресурсів. ………………………………………….27
3.2. Перспективи розвитку трудових ресурсів. ………………………………………….31
ВИСНОВКИ. ……………………………………………………………………………………………36
СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ. …………………………………………..40
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………………………..42
ВИСНОВКИ
Основною продуктивною силою є люди, які мають духовні і фізичні здібності до праці. Належність людини до продуктивних сил визначає функція людини економічної, де вона виступає як людина-працівник. Але рівень розвитку продуктивних сил людини визначають не взагалі, а рівнем людського капіталу, який обумовлюється людським розвитком, під яким розуміють не тільки доходи людей, а й їх здоров’я освіту, збереження навколишнього середовища, забезпечення свободи дій і слова. Рівень розвитку людського потенціалу вимірюється індексом, який включає оцінку тривалості життя, освітнього рівня дорослого населення і його доходів. Трудова кваліфікація – ступінь професійної підготовки працівника, наявність у нього знань, уміння й навичок, необхідних для виконання ним певного виду роботи.
Для нормального функціонування будь-якої економічної системи необхідно мати в наявності кваліфікованих та досвідчених спеціалістів різних галузей, які будуть складати основу цієї системи. Ось чому демографічні чинники розміщення продуктивних сил вважаються найголовнішими чинниками серед всіх інших. Демографічні чинники включають – забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, стан виробничої та соціальної інфраструктури. На характер розміщення і розвитку  продуктивних сил істотно впливають: різке падіння показників народжуваності та зростання загальної смертності, погіршення показників шлюбності; низька порівняно із показниками розвинутих країн світу середня тривалість життя; несприятлива з погляду потреб сучасної економіки вікова структура населення; зростання економічного навантаження на працездатне населення з боку осіб, що вийшли за межі працездатного віку; від’ємний природний приріст населення внаслідок перевищення смертності над народжуваністю; кваліфікаційний стан трудових ресурсів, їхній рівень освіти та багато інших.
Трудові ресурси — це частина населення України, яка має необхідний фізичний розвиток, здоров’я, освіту, професійні знання та кваліфікацію для заняття суспільне корисною працею.

У першому розділі даної роботи було наведено теоретичний зміст трудових ресурсів, основні положення щодо використання та розміщення трудових ресурсів, а саме суть поняття трудові ресурси, вікові межі трудових ресурсів, розподіл трудових ресурсів по галузях, відмінності понять трудові ресурси та економічно активне населення, структуру зайнятості трудових ресурсів, та від чого залежить якісна характеристика трудових ресурсів.
Другий розділ містить аналіз головних факторів які впливають на розміщення та використання трудових ресурсів. До цих факторів належать:
•    питома вага працездатного   віку від загального населення країни;
•    резерви трудових ресурсів;
•    розподіл трудових ресурсів по різних галузях народного господарства;
•    зайнятість населення;
•    рівень безробіття у країні;
•    відтворення населення (коефіцієнти смертності, народжуваності та     природного приросту);
•    урбанізація трудових ресурсів;
Третій розділ описує найголовніші проблеми трудових ресурсів та перспективи щодо їх вирішення. Аналізуючи другий розділ курсової роботи можна зробити висновок що на сьогоднішній ден6ь існує багато проблем, які потребують негайного вирішення і від яких залежить подальший якісний розвиток трудових ресурсів.
Основними проблемами трудових ресурсів є відтворення населення, проблеми міграції трудових ресурсів за кордон, старіння нації, переважання смертності над народжуваністю та безробіття. Кожна з цих проблем веде до різних наслідків які впливають на характеристику трудових ресурсів. Наприклад, проблеми відтворення населення призводять до зменшення кількості економічно активного населення, міграція трудових ресурсів ведуть до витоку кваліфікованих спеціалістів за кордон, старіння нації призводить до збільшення питомої ваги осіб пенсійного віку у складі економічно активного населення, наслідками безробіття є зменшення росту ВВП, збільшення кількості правопорушень, голодування, зменшення доходів населення, страйки безробітних, декваліфікація трудових ресурсів.
Всі ці проблеми потребують вирішення на рівні держави та комплексного підходу до кожної з них. На основі третього розділу можна зробити загальний висновок, що у системі управління процесами відтворення трудових ресурсів слід відмовитися від єдиної моделі для різних рівнів господарювання та надати перевагу вирішенню тих проблем, які набули найбільшого загострення, з огляду на фінансові й ресурсні можливості території. Очевидно, що в сучасній економічній ситуації у повному обсязі можуть бути реалізовані лише найменш капіталоємні проекти. У цьому аспекті перспективним напрямом є вдосконалення власне технології регіонального управління процесами відтворення трудових ресурсів.
Практична реалізація зазначених напрямів вбачається у визначенні стратегічних і тактичних завдань державної регіональної політики щодо відтворення робочої сили в контексті змін у розподілі функцій і повноважень між центральними й регіональними органами влади; обґрунтуванні загальної схеми, форм і методів планування й прогнозування ринку праці та зрушень у сфері зайнятості населення; розвиткові територіальної системи соціального партнерства як засобу взаємодії регіональних органів влади, профспілок та роботодавців, спрямованого на поліпшення умов відтворення робочої сили.
Одним з таких напрямів у регіональній політиці держави має бути подолання високого рівня безробіття. За даними ООН сьогодні в світі кожний третій працездатний не має роботи взагалі або має випадковий чи сезонний заробіток ( 750 млн. чол. ). Тому безробіття є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства.
Безробітними, згідно з Законом України ”Про зайнятість населення”, вважаються працездатні громадяни, які з незалежних від них причин не мають заробітку через відсутність відповідної роботи, зареєстровані в державній службі зайнятості, дійсно шукають роботу та здатні приступити до праці.
Рівень безробіття є досить диференційованим по окремих регіонах України. Нині найвищий рівень зареєстрованого безробіття характерний для західних областей республіки — Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської. Найнижчі показники рівня безробіття склалися в Одеській області, м. Києві та Севастополі.
Враховуючи демографічну ситуацію, яка склалася в різних регіонах України, можна передбачити, що при нинішньому рівні створення нових робочих місць у західних областях і природному прирості населення рівень безробіття в майбутньому набуде в цьому регіоні ще більшої гостроти.
Впровадження ринкових механізмів господарювання вимагає від держави, регіональних органів управління завчасної розробки та реалізації соціальних гарантій у сфері зайнятості населення працездатного віку. Тим більше, що значна частина населення зараз перебуває в умовах вимушеної неповної зайнятості. Лише чисельність працюючих в режимі неповного робочого тижня (дня) перевищує 2 млн. чоловік.
Впровадження ринкових реформ повинно мати чітке узгодження з розробкою загальнодержавними та місцевими органами влади запобіжних заходів щодо зайнятості населення.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проблеми розміщення та використання трудових ресурсів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

16 + 11 =