Проблеми ненормативності англійської мови у музиці стилю

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ НОРМИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ, ЛІТЕРАТУРНА ТА НЕЛІТЕРАТУРНА АНГЛІЙСЬКА МОВИ……………………………………………………………………………………………………………….7
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ АФРО-АМЕРИКАНЦІВ…………………………………………………………………………………..20
2.1 Піджинізація…………………………………………………………………………………………..20
2.2 Креолізація…………………………………………………………………………………………….23
2.3 Афро-американський варіант англійської мови (Black English)………………..26
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МОВНИХ ВІДХИЛЕНЬ У ТЕКСТАХ ПІСЕНЬ ТУПАКА ШАКУРА,  ЕМІНЕМА ТА ГУРТУ WU TANG CLAN………………………………………………………………………………………………………………31
3.1 Фонологічні ознаки ненормативності……………………………………………………..31
3.2 Графічні ознаки ненормативності…………………………………………………………..37
3.3 Лексико-семантичні ознаки ненормативності………………………………………….41
3.4 Граматичні ознаки ненормативності……………………………………………………….50
3.4.1 Морфологічні особливості……………………………………………………………..50
3.4.2 Синтаксичні  особливості……………………………………………………………….53
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………….66
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………69
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………….73
ВИСНОВКИ
Дослідивши літературну і нелітературну англійську мови, слід вказати на те, що, в залежності від того чи іншого лінгвіста і спираючись на розвиток демократичного підходу до цієї проблеми, межі між цими двома різновидами стираються, а ті рамки, які їм приписують, стають все більш релятивними. Проте норма, поняття якої розтлумачили представники «празької школи», продовжує існувати у зв’язку з необхідністю її використання освіченими колами суспільства.
Ми вибрали по 16 текстів пісень відомих хіп хоп-виконавців Тупака Шакура, Емінема та гурту Wu Tang Clan і провели їхній аналіз. В результаті було виявлено ряд фонологічних, графічних, лексико-семантичних та граматичних відхилень.
а) Фонологічними відхиленнями є зміна вимови глухого зубного фрикативного звука [Ɵ] та дзвінкого зубного фрикативного [ð] на альвеолярний [t], випадання приголосного звука [r] наприкінці слова, зміна вимови кінцевого носового приголосного [ŋ] на носовий звук [n] у двоскладових словах, що закінчуються на –ing, редукція приголосних через збіг двох приголосних у звукосполученнях, зміна голосного звука [ı] на [æ] перед носовим приголосним [ŋ] та заміна дифтонга [eǝ] на дифтонг [eı]. Всі ці фонологічні відхилення можна знайти у текстах пісень всіх трьох виконавців. Проте в гурту Wu Tang Clan їх більше, ніж в усіх інших (7 ознак фонологічних відхилень, включаючи зміну вимови дзвінкого зубного фрикативного [ð] на альвеолярний [d] на початку слова).
б) Серед графічних відхилень найважливішими є випадіння кінцевої  “g” у дієсловах, які є односкладовими; заміна кінцевих “er” на “a” в іменниках; заміна кінцевої “s” на “z” в множині іменників; спрощення форм особових та присвійних займенників; заміна буквосполучень на цифри. Найбільше ознак графічних відхилень зустрічається у текстах пісень Тупака Шакура (13), найменше – у гурту Wu Tang Clan (10).
в) Лексико-семантичні відхилення яскраво характеризують стиль життя реперів, пов’язане з вживанням наркотиків, алкоголю, порушенням закону і легковажним ставленням до жінок (напр. nigga, playa, wreck, nine, bitch, tight, spittin, poppin, ice, dope, boo, thug, white fakes,  paper, dog, homey та ін.). Спільними рисами вживання лексики у текстах пісень вищезазначених виконавців є велика кількість сленгізмів, лайливих слів і суто афро-американської лексики. Однак їхня кількість все ж таки більша у Тупака Шакура і гурту Wu Tang Clan, а не у білошкірого репера Емінема.
г) До граматичних відхилень належать морфологічні (відсутність закінчення –s в третій особі однини у теперішньому часі і родовому відмінку іменників) та синтаксичні: нестандартне вживання часів, багаторазове заперечення, опускання is/are, неузгодження підмета і присудка, опускання підмета в реченні, подвійний підмет тощо. Тексти пісень гурту Wu Tang Clan містять найбільше ознак морфологічних відхилень (4), а тексти пісень Тупака Шакура – найбільше ознак синтаксичних відхилень (16). Найменше їх зустрічається знову ж таки в Емінема (2 ознаки морфологічних відхилень і 9 ознак синтаксичних відхилень).
Склавши порівняльну таблицю на основі типових ознак ненормативності у фонологічній, орфографічній, морфологічній та синтаксичній системах, можна додати всі ознаки для кожного виконавця і помітити, що найбільшу кількість фонологічних, графічних, морфологічних та синтаксичних ознак ненормативності містять тексти пісень Тупака Шакура (37), трохи менше їх у гурту Wu Tang Clan (34), а в текстах пісень Емінема їх найменше (28). Судячи з цих результатів, колір шкіри безпосередньо впливає на кількість ознак ненормативності у текстах пісень реп-виконавців. Саме тому їх найменше в Емінема.
У своїй роботі ми спиралися більше на електронні джерела та інтернет-ресурси, а саме для того, щоб розглянути проблеми ненормативності очима сучасних дослідників. Звісно, ми не знехтували поглядами ранніших дослідників, але тільки з метою доведення застарілості їхніх поглядів.
Основними проблемами, з якими ми зіткнулися під час дослідження, були труднощі перекладу лінгвістичних термінів із англійської мови на українську, оскільки більшість використаних джерел була написана іноземною мовою.
Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення проблем ненормативності англійської мови. На їх основі можна побудувати гіпотезу симпліфікації англійської мови і зробити висновок про виокремлення американської мови як такої. Така гіпотеза виникла внаслідок того, що під час даного наукового дослідження було помічено безліч спрощень: фонологічних, орфографічних, морфологічних та синтаксичних. Мова йде не тільки про певні скорочення, а й про опускання деяких мовних одиниць. Крім того, можна детальніше дослідити залежність кількості ознак ненормативності в афро-американській мові від кольору шкіри. Також є можливим включення інших факторів залежності (географічне розташування або місце проживання, часовий період, те чи інше походження, вплив оточення і мас медіа, вплив поп-культури тощо).