.

Порівняльний аналіз промов екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та міністра Гордона Брауна (стилістичний аналіз)

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ……………………………………………………………………………………………………9
1.1 Поняття політичного дискурсу та його специфіка    9
1.2 Практика аналізу політичного дискурсу……………………………………………….15
1.3 Політичне красномовство    19
1.4 Класифікація політичних промов    21
1.5 Складові елементи політичних промов    24
1.6 Стилі політичних промов    26
1.7 Роль лінгво-стилістичних засобів у політичних промовах    27
РОЗДІЛ 2 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИКА У       ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА ТА ГОРДОНА БРАУНА    31
2.1 Використання метафор у політичних промовах    31
2.2 Когнітивний аспект функціонування метафор як передумова утворення   концептів………..    38
2.3 Групи концептуальних метафор у політичних промовах Тоні Блера
та Гордона Брауна    42
2.3.1 Політика – день – ніч/світло –темрява………………………………………42
2.3.2 Політика – спорт    ….45
2.3.3 Політика – навчання    47
РОЗДІЛ 3 СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАНІ У ПРОМОВАХ  ТОНІ  БЛЕРА ТА ГОРДОНА БРАУНА ………………………………51
3.1 Фігури заміщення    52
3.1.1 Гіпербола…………………………………………………………………………………54
3.1.2 Літота………………………………………………………………………………………57
3.1.3 Епітет………………………………………………………………………………………58
3.2 Фігури комбінації    61
3.2.1 Порівняння…………………………………………………………..62
3.2.2 Синоніми……………………………….……………………………64
3.2.3 Градація…………………………………………………………………………………..66
3.3 Синтактико-стилістичні прийоми    68
3.3.1 Еліпсис.    69
3.3.2 Повтор.    71
3.3.3 Перечислення.    75
3.3.4 Інверсія……………………………………………………………………………………76
3.3.5 Риторичне запитання……………………………………………………………….78
ВИСНОВКИ    80
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….84
ДОДАТКИ    91

ВИСНОВКИ
Політичні промови вважаються невід’ємною складовою частиною сфери політичної комунікації. Вони здійснюють вплив на аудиторію, формуючи суспільну думку. Переважно вони характеризуються логіко-поняттєвим способом висвітлення різноманітних фактів, подій, явищ і процесів, які відбуваються у певній країні чи цілому світі.
Стилістичний аналіз текстів промов засвідчує, що у них використовується велика кількість стилістичних засобів та прийомів. Вони є досить корисними, оскільки роблять промову більш сприйнятливою та зрозумілою для аудиторії. Коли текст промови побудований з використанням тропів, то та інформація, яку прагне донести до слухачів промовець, легше проходить фільтри аудиторії та краще запам’ятовується. Крім того, вдало підібрані художньо-стилістичні фігури надають мові політичного тексту вишуканості, багатства, динамізму, колоритності та експресивності. З цією метою доречним є влучне використання епітетів, метафор, порівнянь,  гіпербол, літот, повторів, риторичних запитань, синонімів, інверсії та перечислень.
У промовах екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та прем’єр-міністра Гордона Брауна використана велика кількість метафор, оскільки вони притаманні людському мисленню та мові. Метафора – це важливий механізм, який дає нам змогу сприймати абстрактні поняття та осмислювати їх. За допомогою метафор людина ніби виокремлює ділянки найбільш напруженого та активного мислення у процесі світосприйняття, формує своєрідний потік різноманітних уявлень.
Свіжість метафори є однією з її ознак як образного засобу. Виразність метафори доповнюється її новизною, а незвичне зіставлення фактів і явищ дійсності, порушення нормативної сполучуваності привертають увагу читача і допомагають глибше уявити ту чи іншу подію.
У промовах Тоні Блера та Гордона Брауна зустрічаються такі види метафор: метафори розміру, метафори особистої зверхності, метафори відстані, метафори субординації та метафори вибору. Метафори розміру полегшують сприйняття інформації, яка пов’язана з розміром та обсягом. Даний тип метафор переважає у промовах Тоні Блера. Щодо метафор зверхності, то вони не були виокремлені у процесі дослідження. Метафори відстані використовуються у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна, щоб відобразити певні часові рамки. Цей вид метафори найбільше вживається у текстах промов Гордона Брауна. Метафори субординації використовуються у політичних промовах, щоб показати право вибору, яке надається громадянам держави. Останнім видом метафор, що знайшли своє місце у промовах політичних діячів Великобританії, являються метафори вибору, що застовуються для того, щоб запевнити аудиторію, що у неї завжди є альтернатива.
За допомогою метафор відбувається також процес концептуалізації певної сфери суспільно-політичного життя з одночасним виділенням в ній найважливішого. Кінцевим результатом такої діяльності є формування нових концептів.
В свою чергу концептуальні метафори відтворюють когнітивні “механізми” людини (вивчаючи метафори, ми досліджуємо людське мислення). У них ніби у дзеркалі відображаються повсякденні уявлення людини про понятійну сферу. Крім того, концептуальні метафори також відтворюють “наївні” людські  уявлення.
За допомогою концептуальних метафор створюється цілісний образ світу. Об’єкти суспільно-політичного життя зіставляються з об’єктами, пізнаними нами в навколишньому середовищі. У такий спосіб концепти виступають соціально-когнітивною основою спілкування для людей, які мають різний індивідуальний досвід.
У промовах Тоні Блера та Гордона Брауна ми виділили  такі основні групи концептуальних метафор: ПОЛІТИКА – ДЕНЬ – НІЧ/ СВІТЛО – ТЕМРЯВА, ПОЛІТИКА – СПОРТ, ПОЛІТИКА – НАВЧАННЯ. Процентне співвідношення метафор у промовах обох політиків складає більше, ніж 40 % від загальної кількості досліджених стилістистичних засобів та прийомів. Це свідчить про те, що саме метафора є одним із найважливіших тропів, якими користуються політики для того, щоб здійснювати функцію переконання та маніпулювати аудиторією.
Концептуальна група метафор ПОЛІТИКА – ДЕНЬ – НІЧ/ СВІТЛО – ТЕМРЯВА пов’язана із зміною дня і ночі. Світло асоціюють із теплом і вогнем, а темряву із злом та негативними явищами. Даний концепт у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна має найменше процентне співвідношення і складає відповідно 20,5 % і 24 %.
Спортивні метафори також зустрічаються у промовах. Політичне життя – це постійні змагання, у яких завжди є переможець і переможений. Крім того, дуже часто життя і політика набувають форми гри, у якій потрібно знати як вигравати, дотримуючись правил чи цілковито ігноруючи їх. У політичних промовах Гордона Брауна спортивні метафори складають 48 % від загальної кількості знайдених метафор, а у промовах Тоні Блера ці метафори займають лише друге місце.
Група метафор ПОЛІТИКА – НАВЧАННЯ пов’язана з навчальними предметами, оцінками та навчальними матеріалами. Дана група концептуальних метафор складає найменшу частку серед виявлених метафор у промовах обох політиків
Отже, важливість когнітивної метафори обумовлюється її властивістю формувати концепти, які, в свою чергу, відображають закріплені у національній свідомості носіїв англійської мови погляди та переконання. Політична метафора є важливим елементом впливу на аудиторію, оскільки вона виступає орієнтиром у сприйнятті дійсності.
У політичних промовах трапляються також різноманітні стилістичні засоби та прийоми вираження думки. Усі синтаксичні фігури було класифіковано на фігури заміщення та комбінації. До фігур заміщення ми відносимо гіперболу, літоту та епітети, а до фігур комбінації належать порівняння, синоніми та градація. До окремої групи було віднесено синтактико-стилістичні прийоми, а саме: еліпсис, повтор, перечислення, інверсію та риторичні запитання.
Фігури заміщення є часто вживаними фігурами, оскільки вони здатні здійснювати вплив на людську свідомість і у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна їх нараховується велика кількість. Політики також досить часто застосовують епітети, оскільки вони займають друге місце по свому використанню після метафор.
Фігури комбінації пов’язані з відхиленням від певних логічно-смислових норм оформлення фрази.  В свою чергу вони допомагають уникнути повторів, зосередити увагу аудиторії на якомусь певному явищі чи об’єкті.
Синтактико-стилістичні прийоми є особливими синтаксичними конструкціями, які є оригінальними за своєю формою. Вони надають особливого значення, виразності та додаткової стилістичної інформації окремим компонентам висловлювання.
Отже, проведене дослідження показало, що різноманітні стилістичні засоби та прийоми широко використовуються у текстах політичних промов. З їхньою допомогою політичний текст здатний приховувати певний зміст, або навпаки говорити про щось не називаючи речі своїми іменами. Вживання цих стилістичних засобів та прийомів є надзвичайно важливим у чіткій передачі думок, емоцій та ставлень до людей та світу, який нас оточує. Більше того, без них просто неможливо уявити промову освіченого державного діяча.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняльний аналіз промов екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та міністра Гордона Брауна (стилістичний аналіз)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

6 + 6 =