.

Оподаткування підприємств

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВИСНОВКИ

У першому розділі курсової роботи нам вдалось визначити сутність системи оподаткування,  розглянути етапи її розвитку та охарактеризувати її значення. Оскільки система оподаткування є невід’ємним атрибутом держави, то кожна держава формує свою власну систему оподаткування.
Становлення системи оподаткування в Україні почалося з ухваленням Закону «Про систему оподаткування» 25 червня 1991 року. У ньому вперше було визначено принципи побудови і призначення системи оподаткування, дано перелік податків, зборів, названо платників та об’єкти оподаткування. Пізніше у 1997 році до цього закону були внесені суттєві доповнення та зміни. Новий закон визначив систему оподаткування як сукупність податків і зборів, (обов’язкових платежів) до бюджетів різних рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в порядку, установленому відповідними законами держави.
Всі податки, збори та обов’язкові платежі, які справляються на території України, поділяються на дві групи – загальнодержавні і місцеві. В Україні є два місцевих податки та дванадцять місцевих зборів. Підприємства — суб’єкти господарювання повинні сплачувати як загальнодержавні так і місцеві податки та збори.
Досвід України у створенні системи оподаткування прибутку (доходу) підприємства пройшов довгий та складний шлях. Період оподаткування прибутку підприємств 1995 – 1997 (перше півріччя) роки був найтривалішим. Цей період в оподаткуванні прибутку, окрім стабілізації податкової політики, мав інші позитивні особливості. Принципово новим було визначення об’єкта оподаткування. Обчислення оподаткованого прибутку здійснювалось виключенням із суми скоригованого валового доходу валових витрат платника податку, а також нарахованих амортизаційних відрахувань, що дійсне на сьогодні.
Також в Україні застосовується спрощена система оподаткування для суб’єктів малого підприємництва. Сутність спрощеної системи оподаткування полягає в тому, що для малих підприємств установлюється єдиний податок у визначеному відсотку (6% із сплатою ПДВ або лише 10%) до виручки від реалізації продукції замість цілого ряду податків.
Також під час дослідження нам вдалось виявити, що великий вплив на фінансові результати підприємства мають прямі податки та збори.
Основним обов’язковим для підприємств є податок на прибуток підприємств.  Об’єктом оподаткування даного податку в Україні є прибуток, котрий обчислюється як різниця між валовими доходами і валовими витратами. Ставка податку з прибутку підприємств становить 25%.
Важливу роль у господарському житті підприємства відіграють платежі за ресурси, такі як плата за землю, фіксований сільськогосподарський податок та податок з власників транспортних засобів. Ці платежі зменшують оподатковуваний прибуток, оскільки відносяться на валові витрати.
Не меншу роль у фінансовій діяльності підприємства відіграють і непрямі податки. В Україні використовуються три види непрямих податків: акцизний збір, податок на додану вартість та мито.
Непрямі податки включають у ціни товарів, що реалізуються, робіт, що виконуються, послуг, що надаються. Тому, ці податки є ціноутворюючим елементом і суттєво впливають на загальний рівень цін. Негативним чинником непрямого оподаткування є те, що у процесі сплати податків відбувається іммобілізація оборотних коштів підприємства, що значною мірою впливає на всю його фінансову діяльність. У цьому разі доцільно враховувати такі чинники як умови оплати та обсяги придбання товарно-матеріальних цінностей, ставки й пільги щодо податків, джерела і терміни відшкодування сплачених непрямих податків суб’єктам підприємницької діяльності.
У другому розділі ми розглянули особливості діяльності ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій». Також нам вдалося оцінити його податкове навантаження та обрати для нього оптимальну систему оподаткування.
Так, ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» здійснює виробництво збірних бетонних та залізобетонних, інших будівельних виробів з бетону, здає під найм автомобілі.
Загалом фінансовий стан підприємства протягом останніх трьох років стабільний, хоча і не вирізняється високими показниками. На сьогодні ВАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» є сучасним виробництвом європейського рівня, яке розвивається. За даними аудиторської перевірки у 2007 році можна сказати, що фінансовий стан товариства є задовільним, проте воно не забезпечене високолiквiдними активами.
Товариство «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» знаходиться на загальній системі оподаткування. Крім звичайного податку на прибуток підприємство також повинне сплачувати багато інших обов’язкових платежів та зборів.
Так, нам вдалося розглянути процес формування прибутку підприємства та простежити його тенденцію розвитку. Протягом 2005-2006 років ЗАТ «Тернопільський завод залізобетонних конструкцій» відчувало піднесення. Обсяг чистого доходу у 2006 році зріс на 70,5 %, що відбулося через збільшення виручки від реалізації продукції на 68%. В результаті податок на прибуток у 2006 році зріс на 48,86%. У 2007 році ситуація вкрай змінилась, показники діяльності були не такими позитивними порівняно із попереднім роком. Темпи росту зменшились. Також відбулось збільшення собівартості реалізованої продукції в результаті чого валовий прибуток зменшився на 23%. В підсумку прибуток до оподаткування зменшився на 1,42 тис.грн., відповідно також зменшився і податок на прибуток підприємств на 1,3 тис.грн.. Із здійсненого аналізу видно, що функціонування та прибутковість підприємства піддаються впливу багатьох факторів.
В результаті застосування до підприємства спрощеної системи оподаткування та порівняння її із діючою, ми побачили, що для даного підприємства є ефективнішою спрощена система оподаткування за ставкою 10%. Саме в цьому випадку сума сплачених податків та сума загальних витрат є найменшими. Це також підтверджує коефіцієнт рентабельності. Саме для ставки спрощеної системи в 10% цей показник є найбільшим серед усіх варіантів. Загалом сплата єдиного податку для підприємства вигідніша ще й тому, що підприємство звільняється від сплати нарахувань на зарплату, а також деяких податків та зборів.
Також ми спробували застосувати до даного підприємства дві методики обрахунку податкового тягаря. З точки зору  податкових органів тягар податків  визначається відношенням суми податку на прибуток до валового доходу. Причому цей показник має бути більшим ніж 3%. В нашому випадку даний коефіцієнт (6,2%) показує, що на підприємстві не відбувається приховування доходів. Можна також відмітити, що даний показник податкового навантаження має тенденцію до зниження. Тобто частка податку на прибуток у валовому доході підприємства зменшується.
Також на основі звіту про фінансові результати ми зробили наближений розрахунок податкового навантаження за іншою методикою. Коефіцієнт податкового навантаження у 2007 році склав 0,5%. Податкове навантаження 0,4 та вище свідчить, що майже половина суми створеної доданої вартості підприємства перераховується до бюджету у вигляді податкових платежів, хоча і спостерігається тенденція до його зменшення протягом аналізованого періоду.
Що ж до третього розділу, то саме у ньому ми розглянули проблеми у сфері оподаткування підприємств, які впливають на прийняття підприємницьких рішень. Ми також оцінили зарубіжний досвід усунення стримуючих чинників та запропонували напрямки реформування власної системи оподаткування.
Формування сучасної системи оподаткування, яка забезпечує фінансовими ресурсами виконання функцій держави, є важливою складовою побудови ринкової економіки України. Тому, варто звернути увагу на застосування форм оподаткування, що використовуються в розвинених країнах, та розробку механізмів їх адаптації до умов нашої країни. У зв’язку з тим, що у сфері економіки відбуваються процеси реформування відносин власності, то все більшого поширення набувають акціонерні форми бізнесу. Тому для України оподаткування корпоративних доходів набуває особливого значення, оскільки тут також наявні податкові колізії.
Найбільшим недоліком у системі оподаткування корпоративних доходів в Україні є наявність подвійного оподаткування розподіленого прибутку. Суттєвим елементом оподаткування прибутку юридичних осіб є ставка податку. Сукупний рівень оподаткування розподіленого прибутку становить 40% (25% нерозподілений прибуток та 15% доходи громадян), а отже є вищим за рівень оподаткування тезаврованого прибутку (25%), що порушує критерій нейтральності податку. Це значною мірою впливає на прийняття підприємницьких рішень в процесі розподілу прибутку.
Тому, варто звернути увагу на зарубіжні приклади вирішення даної проблеми:
•    система повного заліку корпоративного податку (Німеччина, Франція, Фінляндія, Італія);
•    зближення прибуткового та корпоративного оподаткування (у малих фірмах Греції, Австралії);
•    низька ставка податку на прибуток (Іспанія, Канада, Швеція);
•    окремі ставки податку на прибуток (Мексика, Австрія, Норвегія);
•    пільги у певному розмірі від суми розподіленого прибутку (Німеччина).
В сучасних умовах господарювання податки є суттєвим фактором впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств. Тому, керівники та бухгалтери повинні розробляти ефективну концепцію управління податками, тобто податкову політику. Ефективна податкова політика підприємства здатна суттєво сприяти удосконаленню методів господарювання, підвищенню рентабельності виробництва, зміцненню комерційного розрахунку як основи стійкого фінансового стану і стабільної роботи підприємства та виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком, контрагентами. Така важлива роль податкової політики пояснюється впливом оподаткування на такі елементи, як собівартість продукції;  прибуток від реалізації товарів (робіт, послуг); прибуток підприємства; обсяг реалізації; виручка від реалізації; платоспроможність підприємства; фінансова стійкість підприємства; іммобілізація оборотних коштів тощо
Тому, важливу роль у формуванні податкової політики відіграють планування та прогнозування у сфері оподаткування, що в свою чергу залежить від дотримання законодавства по оподаткуванню, доцільності застосування на підприємствах малого бізнесу спрощених систем оподаткування, управління виробничим процесом у залежності від зміни діючої системи оподаткування; вплив на елементи бази оподаткування в залежності від групи податків, зборів та платежів.
Система оподаткування підприємств відіграє важливу роль у діяльності підприємства та у формуванні фінансових результатів. Проте, як загальна так і спрощена системи оподаткування, які діють в Україні не мають досконалого функціонування. Кожна з них містить суперечності та проблеми з якими стикаються суб’єкти господарювання в процесі своєї діяльності.
Тому, для забезпечення ефективного функціонування економіки в цілому необхідно переглянути діючі системи оподаткування в Україні. Певні такі кроки  містяться у проекті Податкового кодексу.
Так, стосовно податку на прибуток підприємств, то передбачено зниження ставки оподаткування податком на прибуток з 25% до 20% – за умови реінвестування прибутку; застосування зниженої ставки податку у розмірі 20% у разі інвестування коштів на придбання нових основних засобів; передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг та пільг з енергозбереження; усунення розбіжностей між податковим та бухгалтерським обліком тощо.
Проект Податкового кодексу передбачає також комплексне реформування чинної спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Застосування спрощеної системи оподаткування передбачає, що до об’єкта оподаткування єдиним податком для юридичних осіб включено всі доходи, отримані платником податку за звітний (податковий) період; платники єдиного податку визначатимуться за критеріями: для фізичних осіб – 10 найманих працівників та 500 тис. грн. доходу на рік; для юридичних осіб – 50 найманих працівників та 1 млн. грн. доходу на рік; удосконалення порядку ведення спрощеного бухгалтерського обліку та фінансової звітності; виключення зі складу єдиного податку ресурсних платежів і внесків до державних цільових фондів тощо.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування підприємств”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × 3 =