.

Оподаткування доходів фізичних осіб

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………..…4
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
1.1. Податок як економічна категорія ……………………………………………………7
1.2. Економічний зміст податку з доходів фізичних осіб ………………………….…13
1.3. Методика нарахування податку з доходів фізичних осіб в Україні………..……16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
2.1. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб до бюджету України…33
2.2. Аналіз податку з доходів фізичних осіб як регулятора взаємовідносин між державою та громадянами………………………………………………………………43
2.3. Вплив податку з доходів фізичних осіб на рівень життя населення і економічний розвиток в Україні……………………………………………………………………….54
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
3.1. Перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб в Україні………..62
3.2. Зарубіжний досвід оподаткування доходів фізичних осіб та можливості його використання …………………………………………………………………………….73
3.3. Удосконалення податку з доходів фізичних осіб у напрямку приведення його до стану ЄС………………………………………………………………………………..…81
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………..91
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………..96
ВИСНОВКИ

Формування чіткої і дієвої податкової системи — одна з головних умов ефективного функціонування економічної системи держави, оскільки через податки відбувається найтісніший зв’язок між державою та її суб’єктами — юридичними і фізичними особами щодо формування, розподілу й використання їхніх доходів.
Таким чином, на підставі проведеного аналізу податку з доходів фізичних осіб в Україні можна зробити наступні висновки.
В ході теоретичних досліджень ми з’ясували, що в Україні справляються прямі та непрямі податки. Податок на доходи фізичних осіб належить до прямих податків. Чинником поділу прибуткового оподаткування  на два види ( прибуткове оподаткування юридичних і фізичних осіб) є різні умови стягування податку. Визначили, що податок з доходів фізичних осіб – це плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб». Платниками даного податку є як резиденти, так і нерезиденти, що отримують доходи з джерелом їх походження з Україні. З 1 січня 2007 року діє ставка податку на доходи фізичних осіб у розмірі 15%.
Дослідили, що платників податку визначає Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб”. Ним визначається у якості фізичної особи – громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави. Визначили, що об’єктом оподаткування є доходи громадян – сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість. Сучасне законодавство встановлює три види ставок податку для фізичних осіб: базова ставка – 15 % від об’єкта оподаткування; зменшена ставка – 5 %; подвійна ставка – 30 %. Для платників податку встановлюється соціальна пільга у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. 150% і 200 % суми пільги встановлюються вже окремим категоріям населення. Розглядаючи поняття податку з доходів фізичних осіб, ми дослідили таке поняття як податковий кредит. Це сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року.
Дійшли до висновку, головним джерелом формування дохідної частини бюджетів усіх рівнів є податки. Вони віддзеркалюють фінансові відносини між державою і платниками з метою створення централізованого фонду коштів, що перебувають у розпорядженні держави. У Конституції України закріплено обов’язок кожного громадянина сплачувати податки й збори в порядку і розмірах, встановлених законом, та визначено, що система оподаткування встановлюється виключно шляхом прийняття відповідних законів.
У другому розділі ми проаналізували  динаміку податкових та неподаткових надходжень до бюджетів України за період 2000 – 2008 років. З’ясували,  що в середньому за досліджуваний період понад 70% доходів Зведеного бюджету України становили саме податкові надходження. Дослідивши структуру прямих податків, ми визначили, що в 2003 році за рахунок прямих податків сформувалось 39,04% доходів зведеного бюджету, вперше в Україні основні прямі податки (податок на прибуток підприємств та податок з доходів фізичних осіб) сумарно в півтора рази перевищили обсяг надходжень від основних непрямих податків. Визначили, що найбільш суттєву вагу в надходженнях від прямих податків мають прибуткові податки – податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств.  Проаналізувавши динаміку податку на доходи фізичних осіб, можемо сказати, що доходи від податку зростають з кожним роком. Частка податку коливалась у межах від 40,87% – у 2004, до 46,13% – у 2008 році, тобто прослідковується тенденція до збільшення частки податку на доходи фізичних осіб у структурі прямих податків.
Дослідили, що податок з доходів фізичних осіб є важливим регулятором взаємовідносин між державою та громадянами – платниками податків. Виявили, що на справляння податку має значний вплив заробітна плата, її мінімальний розмір, загальна чи спрощена система оподаткування.
В ході аналізу визначили, що податок з доходів фізичних осіб має суттєвий вплив на рівень життя населення України. В умовах сучасної України, коли ринкові механізми вже не у змозі подолати кризу, суттєво підвищується роль держави, яка має негайно запровадити наступні механізми для зменшення диференціації доходів населення, ураховуючи її значний розмір в Україні (децильний коефіцієнт у 2003 р. дорівнював 9,3). Запропонували насамперед те, що варто повернутися до прогресивної шкали оподатковування доходів населення, з огляду на позитивний досвід у цьому країн Заходу. Слід підняти ставку прибуткового податку для фізичних осіб, доходи яких більше середнього.
В третьому розділі ми прослідкували, що вдосконалення податку з доходів фізичних осіб виходить з вдосконалення самої податкової системи. Розроблено проект Концепції реформування податкової системи України, яка передбачає удосконалення законодавства в частині справляння податку з доходів фізичних осіб, зокрема: стягнення податку з усіх видів доходів; оподаткування доходів одного виду має здійснюватися в однакових розмірах; об’єктом оподаткування податком з доходів фізичних осіб має бути дохід, отриманий протягом всього життя  особи і, відповідно, оподаткування всіх надходжень на забезпечення життя; оподаткування брутто-доходу, який не передбачає зменшення об’єкта оподаткування на суму видатків платника податку та ін. Важливим фактом удосконалення податку з доходів фізичних осіб є запровадження податку на нерухомість.
Щодо зарубіжного досвіду, то можна сказати, що реалізація на практиці іноземного досвіду для України має на меті сприяти якнайшвидшому переходу до нової сталої та дієвої системи оподаткування, яка ґрунтуватиметься на всебічному поєднані найкращих передових методів та запозичених позитивних елементів із досвіду податкових систем зарубіжних країн, що дало б поштовх до посилення соціальної складової системи оподаткування. Ми дослідили досвід США, де кожна особа має альтернативу: сплачувати податок одноособово чи з “сімейного кошика” і досвід Росії, де центральне місце в податках з фізичних осіб належить прибутковому податку. Виявили, що податок на спадщину в деяких країнах не розглядається як об’єкт, з якого сплачується податок. Найбільш розвиненою системою індивідуального прибуткового податку із широкою системою податкових вирахувань є система в Нідерландах.
Визначили, що особливе значення щодо забезпечення стабільності й передбачуваності податкової системи України повинно справити прийняття Податкового кодексу, який передбачає зменшення кількості податків, зниження ставок, утримання від внесення частих змін у податкове законодавство, проведення політики скасування необгрунтовано великої кількості пільг, що негативно впливають на формування податкових доходів бюджету і порушують принципи оподаткування. Ставка, за якою справляється податок з доходів фізичних осіб в Україні, знаходиться на рівні значно нижчому, ніж у країнах – членах ЄС. Здійснення послідовної податкової політики з усвідомленням стратегічної мети економічної інтеграції України — приєднання до європейських організацій — сприятиме виходу економіки України з глибокої кризи і забезпечить умови для поступового зростання.
Отже, ми дослідили, що оподаткування доходів фізичних осіб є важливою складовою системи оподаткування України.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Оподаткування доходів фізичних осіб”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

16 − 3 =