.

Навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПИТАННЯ ЗМІСТУ Й МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ    7
1.1 Особливості навчання граматики англійської мови в школі    7
1.2 Пояснення і засвоєння граматичного матеріалу    9
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ
НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ    19
2.1 Подача нового матеріалу по темі „Іменник”    19
2.2 Означений і неозначений артикль    22
2.3 Навчання граматики дієслова в англійській мові    26
2.3.1 The Passіve Voіce    29
2.3.2 The Present Partіcіple та the Past Partіcіple     30
2.3.3 The Perfect Partіcіple    32
2.3.4 The Gerund    34
2.3.5 The Іnfіnіtіve    36
РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА РОБОТИ НАД ГРАМАТИЧНОЮ
КАТЕГОРІЄЮ ЧАСУ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ     38
3.1 Навчання граматики теперішніх часів    38
3.2 Граматика майбутнього часу та її навчання    46
3.3 Методика навчання граматики минулих часів    48
3.4 Послідовність часів    52
3.5 Інші часові форми дієслова    54
ВИСНОВКИ    58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ    63
ДОДАТКИ    69
ВИСНОВКИ

Таким чином, знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих культурних, професійних, та економічних контактів.
Загальна стратегія навчання іноземних мов визначається потребами сучасного суспільства та рівнем розвитку лінгвістичних, психоло-педагогічних і суміжних наук концентрацією вищої педагогічної освіти, державним освітнім стандартом з іноземної мови, зарубіжним досвідом .
Справжній педагог з великою обережністю ставиться до кожного учня, Особливо до слабо встигаючих. З самого початку на них слід звертати особливу увагу, пропонувати посильні завдання, інакше вони відставатимуть ще більше. Разом з тим слід уникати підкресленої уваги, яка часто бентежить учня і принижує його .
Для забезпечення успішного засвоєння матеріалу, інтелектуального розвитку учнів, створення творчої атмосфери на уроці використовуємо самостійну роботу учнів над темою під керівництвом учителя – метод проектів.
Зростаючі потреби в спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні вимагають суттєвих змін у підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах
У розділ морфології входить дуже велика кількість питань, однак не всі ці питання представляють однакову складність для засвоєння й тому заслуговують не однакової уваги в процесі навчання іноземній мові. Тому в нашому дослідженні ми висвітили тільки ті питання, які представляють певні труднощі для засвоєння. Найбільш важкими питаннями є ті, які відбивають особливості граматичного стану англійської мови в порівнянні з українською мовою, розуміння та засвоєння яких залежить від усвідомлення учнями того, що засоби вираження тих самих понять, зв’язків і відносин у різних мовах можуть бути різними. Великі труднощі для учнів представляє у зв’язку із цим усвідомлення самих понять зв’язків і відносин, над якими вони до вивчення іноземної мови не замислювалися.
Вивчаючи іноземну мову, для практичного володіння якою необхідно засвоїти певний мінімум теоретичних знань, учень пізнає багато положень загального мовознавства й багато закономірностей, властивих досліджуваній мові. Це допомагає учневі правильно зрозуміти природу мовних явищ і в остаточному підсумку зрозуміти сутність мови як суспільного явища, що забезпечує рішення й загальноосвітні завдання, адже основою їх є розуміння мови як суспільного явища.
Програма для середньої школи включає тільки той граматичний матеріал, яким учні повинні володіти для того, щоб уміти практично користуватися мовою відповідно вимогам програми відносно вмінь і навичок з іноземної мови. Вимоги відносно граматичного матеріалу повинні бути різними залежно від того, чи необхідний той або інший граматичний матеріал тільки для вміння читати й розуміти іноземні тексти відповідних труднощів або ж оволодіння ним необхідно й для вміння користуватися іноземною мовою.
Підсумуємо, що пояснення кожного граматичного явища повинне будуватися з урахуванням багатьох факторів, головними з яких є наступні: а) мета навчання іноземній мові. б) Рівень розвитку мислення учнів і здатність, що випливає звідси, до більшого або меншого ступеня абстракції. в) Підготовленість учнів по теорії рідної мови. г) Знання учнів в області граматики англійської мови. д) Значення досліджуваної граматичної категорії й особливості її функціонування в мові. е) Особливості граматичної форми англійської мови у порівнянні з граматичною формою української мови. ж) Ступінь подібності граматичного явища англійської мови з відповідним граматичним явищем рідної мови.
Отже, пояснити нове граматичне явище – це значить розкрити значення цього явища, розкрити правило утворення відповідної форми, дати відомості про вживання відповідної форми й т.п. Пояснення повинне вестися рідною мовою учнів. Формулювання правил повинно даватися також рідною мовою, а ілюстрація їх – іноземною мовою. Ці ілюстрації повинні бути побудовані на добре засвоєному лексичному матеріалі.
При поясненні граматики можна досягти лише спираючись у поясненні на мову учнів. Опору на рідну мову варто розуміти в трьох планах: 1. Як опору в змісті обліку в кожному окремому випадку норм рідної мови учнів і норм досліджуваної іноземної мови. 2. Як опору на знання учнів по теорії рідної мови. 3. Як опору на вільне практичне користування граматичними закономірностями рідної мови.
Велику роль у засвоєнні граматичного матеріалу відіграє граматичний аналіз. Граматичний аналіз є найважливішим методичним прийомом, що забезпечує свідоме, глибоке й міцне засвоєння учнями граматичного матеріалу.
Узагальнюючи матеріал про методику викладання нового матеріалу за темою „Іменник” зазначимо, що значення форми множини іменника, а рівною мірою й способи його утворення, не викликають особливих складнощів в учнів. Утворення множини теж не представляє труднощів. Учні зазвичай самостійно справляються з формулюванням правила утворення форми множини іменника в англійській мові на основі продемонстрованих учителем прикладів. Труднощі представляють пояснення відсутності граматичного роду в системі іменників англійської мови Певної уваги вимагає категорій відмінку.
Ведучи мову про артикль підсумуємо, що правильне подання про артикль учні повинні одержати вже на першому році навчання англійській мові, незважаючи на неповноту повідомлюваних відомостей про артикль. Так само, як й у випадку з неозначеним артиклем, було б невірним обмежити функцію означеного артикля роз’ясненням одного або двох “випадків” його вживання, мотивуючи таке обмеження неможливістю розкрити учнем на першому році навчання всі випадки його вживання.
Для того щоб учні правильно зрозуміли вживання форми майбутнього часу в англійській мові й щоб вони не робили помилок при використанні її в мові, учитель обов’язково повинен домагатися розуміння особливостей значення й утворення даної форми в українській мові.
Засвоєння значення й форми Present Contіnuous Tense не представляє особливих труднощів для учнів VІ класу, тому що його основне значення збігається з основним значенням українського теперішнього часу. Сам факт наявності другої форми теперішнього часу в англійській мові не викликає подиву учнів, тому що випливає з викладу матеріалу в V класі.
При вивченні Past Contіnuous Tense труднощі приблизно ті ж, що й при вивченні Present Contіnuous Tense. У цьому випадку в центрі уваги повинні бути два моменти: по-перше, установлення принципового розходження між відомою вже формою Present Contіnuous Tense і формою Past Contіnuous Tense; по-друге, установлення меж співвіднесеності з минулим часом дієслова недоконаного виду в українській мові.
Зазначимо, що Present Perfect Tense важкий для засвоєння учнями як по своєму утворенню, так і за своїм значенням і вживанню. В утворенні Present Perfect Tense ми маємо аналогічний випадок з вивченими вже Present Contіnuous й Past Contіnuous у тому розумінні, що у форму цього часу також входить допоміжне дієслово.
У вивченні Past Perfect Tense учні не випробовують особливих утруднень із тієї причини, що значення цієї часової форми відносно зі значенням минулого часу в українській мові. Воно відповідає одному зі значень минулого часу від дієслів доконаного й недоконаного видів, а у формі учень знаходить аналогію з Present Perfect Tense. Отже, українська мова може служити гарною опорою й вихідним моментом у поясненні значення цієї тимчасової форми.
При визначенні значення Future-іn-the-Past потрібно сказати, що воно позначає дію, що відбувається слідом за якимсь певним моментом у минулому. Таким чином, воно вказує на послідовність дії стосовно певного моменту в минулому.
Після того як учні зрозуміють значення й вживання часової форми Future-іn-the-Past і засвоять неї, потрібно розкрити перед учнями всю картину об’єктивно існуючих часових відносин і дати на основі вже вивченого матеріалу схему відбиття цих об’єктивних відносин у часі в англійській мові.
В той же час, варто зазначити, що в шкільній програмі не дається вичерпних вказівок із приводу порядку проходження безособових форм дієслова й змісту цієї роботи. Фактично перше знайомство з неособистими формами дієслова відбувається в V й VІ класах, спеціальне їхнє вивчення починається в VІІІ класі.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Навчання граматики англійської мови на середньому етапі загальноосвітньої школи”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one + 5 =