.

Математичне моделювання та інформаційна підтримка в управлінні інвестиційними процесами

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ПЛАН

ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ…………………………………………………………………………………6
1.1    Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій……………….6
1.2    Сутність управління інвестиційною діяльністю…………………………13
1.3    Інвестиційні ризики та їх оцінка…………………………………………..18
1.4    Роль і місце програмних продуктів в оцінці ефективності інвестиційних проектів…………………………………………………………………………………..24
РОЗДІЛ 2 МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ…………………………………31
2.1    Методи вибору та оптимізації інвестиційних рішень в економіці…31
2.1.1. Метод аналізу корисної вартості альтернатив…………31
2.1.2. Аналітичне визначення ієрархії цілей (АНР-метод)……….34
2.2    Методи вибору і оптимізації інвестиційних рішень у банківському бізнесі………………………………………………………………………………………40
2.2.1. Модель гнучкого планування інвестицій…………………….40
2.2.2. Статична модель синхронного інвестиційно-фінансового планування……………………………………………………………………………….43
2.3    Інформаційна підтримка прийняття оптимального інвестиційного рішення……………………………………………………………………………………46
РОЗДІЛ 3 ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ……58
3.1 Оцінка інвестиційних проектів на основі методів вибору та оптимізації інвестиційних рішень в економіці………………………………………………….58
3.2 Оцінка інвестиційних проектів у банківському бізнесі……………………..67
3.3. Дослідження інвестиційних проектів засобами обчислювальної техніки..75
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….81
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………85
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ

Глибокі зміни в господарському механізмі України, зумовлені переходом до ринкової економіки, потребують підвищеної уваги до вирішення питань інвестиційної діяльності. Як один з найважливіших напрямів розширення та відтворення основних фондів і виробничих потужностей господарства на базі науково-технічного прогресу інвестиційна діяльність уможливлює регулювання розвитку економіки, істотне підвищення її ефективності.
Управління інвестиційною діяльністю великою мірою зумовлене сучасним станом інвестиційного ринку та його розвитком. Розпочата в Україні економічна реформа потребує пожвавлення господарського життя з метою забезпечення економічного зростання держави. Досягти цього можна завдяки фінансовій стабілізації, структурній перебудові, приватизації, створенню ринку капіталів. Особливо складною є проблема відродження фінансового ринку як саморегульованої системи переливання капіталів, системи довгострокових інвестицій.
Структурна криза української економіки, зумовлена її неефективністю, може призвести до тривалого спаду і стагнації виробництва. У зв’язку з цим постає нагальна потреба маркетизації економіки з метою забезпечення економічного розвитку країни. Створення нової економічної системи, спроможної стимулювати економічне зростання виробництва за умови стабільних саморегульованих цін, є центральним завданням економічної реформи. Тому в основі будь-якої стратегії реформування має бути організація реального процесу пожвавлення економіки та спрямування інвестицій у промисловість.
Економічного зростання та інвестиційної активності можна досягти тільки через створення діючого ринку капіталів і приватизацію частини ресурсів і капіталів. Завдання відродження ринку фінансових інвестицій і капіталів містить як коротко- та середньостроковий аспекти, що передбачають підвищення ефективності функціонування банківської системи, так і довгостроковий аспект, пов’язаний з розв’язанням проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів і державних цінних паперів.
Термін «інвестиція» походить від лат. invest, що означає “вкладати”. Нині інвестиції – це вкладання капіталу з метою подальшого його збільшення. Приріст капіталу в результаті його інвестування є компенсацією за ризик втрат від інфляції та неодержання процентів від банківських вкладень капіталу.
Закон України «Про інвестиційну діяльність» намагається найповніше визначити сутність інвестицій: інвестиціями є всі види майнових і інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої утворюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Інвестиції класифікують за певними ознаками: за об’єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові; за характером участі в інвестуванні розрізняють інвестиції прямі та непрямі; за періодом інвестування інвестиції поділяють на коротко- та довгострокові; за регіональною ознакою розрізняють інвестиції в державі та поза її межами.
Важливим завданням для інвестора є оцінка інвестиційного ризику. Дослідження інвестиційних ризиків, виявлення факторів, які їх викликають та обчислення можливих втрат – ось важливі проблеми, на які необхідно зважати сучасному інвесторові, приймаючи рішення щодо вкладання коштів у той чи інший напрям виробничої чи комерційної діяльності. Саме тому вміння оцінювати інвестиційні ризики є необхідним для сучасного менеджера.
Залежно від чинників виділяють такі види інвестиційного ризику: політичний ризик, загальноекономічний ризик, правовий ризик,  технічний ризик, ризик учасників проекту, фінансовий ризик, маркетинговий ризик, екологічний ризик.
Розрахунок ефективності інвестиційних проектів і параметрів інвестиційної привабливості підприємств краще всього здійснювати за допомогою спеціального програмного забезпечення. Використання таких програм забезпечує вищий рівень оцінки і дозволяє збільшити вірогідність оцінки ефективності. За допомогою комп’ютерного моделювання можна проаналізувати велику кількість проектів, вибрати з них кращий або розробити заходи щодо підвищення ефективності проекту, що вже реалізовується.
До найбільш поширених комп’ютерних систем, що використовуються при оцінці ефективності інвестиційних проектів відносяться: Comfar (UNIDO) – перша в Україні програма інвестиційного аналізу, Project Expert Professional (фірма Про-Інвест-ІТ), Альт-Інвест (фірма АЛЬТ), програмний комплекс «Інвестор», «Аналітик» (фірма ІНЕК), ТЕО-ІНВЕСТ (Інститут проблем управління РАН), ENERGY – INVEST, система оцінки проектів в нафтовій промисловості «FOCCAL» (фірма CIS).
Для оцінки ефективності інвестиційного проекту також широко використовуються математичні методи. Серед методів оцінки інвестиційних проектів в економіці найбільш поширеними є метод аналізу корисної вартості альтернатив та метод аналітичного визначення ієрархії цілей.
При використанні першого методу враховують декілька цільових функцій, зважених по їх значущості для особи, що приймає рішення (ОПР). При цьому намагаються досягнути окремих цілей, вказуючи їх у формі часткової корисної вартості і зводячи в єдину корисну вартість для кожної альтернативи з привласненням ваг критеріям.
У другому методі передбачається декомпозиція проблеми на частини, її структуризація і виділення ієрархії, що містить різні головні цілі, підцілі, критерії або рівні заходів (альтернативи і інвестиційні об’єкти, що підлягають оцінюванню). Відносна значущість різних кількісних і якісних критеріїв визначається окремо для кожного вищестоящого елементу шляхом зіставлення пар.
Серед методів оцінки ефективності інвестиційних проектів в банківському бізнесі можна виділити модель гнучкого планування інвестицій та статичну модель синхронного інвестиційно-фінансового планування.
Модель гнучкого планування інвестицій забезпечує ухвалення програмних рішень з урахуванням різних станів зовнішнього ділового середовища і імовірності їх настання, припускаючи нейтральне ставлення ОПР до ризику на основі цільової функції  , а також фінансова рівновага при будь-якому стані зовнішнього середовища, що сильно звужує область допустимих інвестиційних рішень.
Статична модель синхронного інвестиційно-фінансового планування застосовується при недосконалих ринках капіталу для прийняття рішення за умови визначення ефективної процентної ставки. Критична ж процентна ставка може бути знайдена лише в процесі оптимізації, і в основному може використовуватися для оцінки проектів, які розглядаються додатково вже після здійснення процесу оптимізації.
На основі вищенаведених методів було здійснено дослідження інвестиційних проектів. За методом аналізу корисності альтернатив було встановлено, що серед трьох проектів найкращим є третій проект, оскільки показник корисності для даного проекту є найкращим. Метод аналітичного визначення ієрархії цілей показав подібну ситуацію: проект №3 є найефективнішим серед трьох проектів, тому що глобальний пріоритет даної альтернативи є найбільшим.
Застосування статичної моделі синхронного інвестиційно-фінансового планування було показано на прикладі підприємства, яке мало чотири  інвестиційних об’єкти (ІО1-ІО4) і чотири об’єкти фінансування (ОФ1-ОФ4) з приведеними значеннями нетто-платежів. На основі проведеного дослідження було встановлено, що до складу оптимальної інвестиційно-фінансової програми входять об’єкти фінансування ОФ4,ОФ2, ОФ1 і інвестиційні об’єкт ІО3 і частково ІО1.
Також було проведено аналіз інвестиційного проекту із застосуванням інформаційних систем, які використовуються в інвестиційній діяльності. Зокрема, використовуючи програму «COMFAR» ми дослідили інвестиційний проект підприємства, яке планує займатися консервуванням помідорів. Було встановлено, що вкладати кошти в даний проект є недоцільно.
Вцілому інформаційні системи прийняття оптимального інвестиційного рішення зараз набувають значного поширення, адже вони значно зменшують витрати часу на оцінку інвестиційних проектів. Єдиним стримуючим фактором поширення даних програм є їх вартість.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Математичне моделювання та інформаційна підтримка в управлінні інвестиційними процесами”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

eighteen − three =