.

Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності 2

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи дослідження фінансування малого
бізнесу    5
1.1 Місце та значення малого бізнесу в економіці країни    5
1.2 Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та
джерела формування    11
1.3 Форми фінансування підприємств    13
РОЗДІЛ 2 Аналіз динаміки малого бізнесу України в 2003 – 2006 рр.    19
2.1 Загальний стан розвитку суб’єктів малого підприємництва    19
2.2 Кількість малих підприємств та динаміка утворення нових    21
2.3 Фінансові результати діяльності малих підприємств    24
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення розвитку малого бізнесу в Україні    27
3.1 Мале підприємництво в Україні: функціонування та шляхи
забезпечення позитивного розвитку    27
3.2 Форми державної та регіональної підтримки малого
підприємництва    32
ВИСНОВКИ    35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    41
ДОДАТКИ    44
ВИСНОВКИ

На сучасному етапі розвитку ринкових перетворень в Україні не викликає сумніву положення про необхідність існування в економіці малих та середніх підприємств. Малі підприємства – це юридичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно правової форми господарювання та форми власності, в яких середньо облікова кількість працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500 000 євро.
Світовий досвід і практика господарювання показують, що найважливішою ознакою ринкової економіки є існування і взаємодія багатьох великих, середніх і малих підприємств, їх оптимальне співвідношення. Найбільш динамічним елементом структури народного господарства, що постійно змінюється, є малий бізнес. Він, як джерело прогресивних економічних змін, (МП) сприяє розвитку конкуренції, створює нові робочі місця, інтенсивно займається науковими розробками. Малий бізнес є запорукою демократизації економіки та суспільного життя, чинником підтримання соціальної справедливості в суспільстві.
Зарубіжний досвід підтверджує ефективність існування сектору малих підприємств в сучасній економіці Малі підприємства відіграють провідну роль у зміні структури форм власності, оскільки фактично представляють приватні інтереси. В умовах масового закриття державних підприємств та стрімкого зростання безробіття розвиток малого підприємництва може створити багато можливостей для працевлаштування широких верств населення. У більшості країн малими вважають підприємства, які відповідають певним ознакам, а саме якісним: підприємство є незалежним, ним керують власники або співвласники, його діяльність має переважно локальний характер і не може суттєво впливати на ціни та обсяги виторгів у своїй галузі, та кількісним: законодавчо встановленим критеріям. Загалом, у світі є понад 50 визначень малого підприємства. У ринковій економіці мале підприємництво виконує цілу низку життєво важливих функцій: МП відіграють особливу роль у розвитку торгівлі, сфері послуг, громадськму харчуванні, виробництві товарів народного споживання; сприяють формуванню конкуренції та протистоять монополістичним тенденціям; створюють велику частку товарів в економіці; сприяють вирішенню проблеми зайнятості; задовольняють специфічні потреби споживачів, формують індивідуальний попит; роблять значний внесок у науково-технічний прогрес; забезпечують базу для становлення середніх та великих підприємств у майбутньому; пом’якшують економічні кризи; підтримують соціальну та політичну стабільність, утверджують демократизм у бізнесі.
Для існування і розвитку усім підприємствам необхідний капітал, який забезпечується шляхом фінансування. Фінансування – це отримання суб’єктом господарювання необхідних грошових фондів для здійснення господарської діяльності. В теорії фінансового менеджменту виділяють два основних види фінансування: внутрішнє і зовнішнє. Дані види фінансування здійснюються за рахунок власних та позикових коштів.
В малому бізнесі подолати фінансові труднощі можливо за умови використання нових форм фінансування малих підприємств, таких як лізинг, селенг, консалтинг. Використовувати слід не лише власні кошти, а й добиватись надання пільгового кредиту державою (оскільки банківський кредит не можливо отримати через відсутність гарантійного забезпечення його повернення). Жодне мале підприємство не зможе розшири свою діяльність і, навіть, довго проіснувати в умовах конкуренції лише за рахунок власних коштів. Слід також збільшити асортимент товарів, які виготовляє товариство, та підвищити кваліфікацію працівників. Доцільно, в даному випадку, використовувати прискорений метод нарахування амортизації для додаткового залучення фінансових ресурсів.
Одним з реальних інструментів підтримки та розвитку малого підприємництва є фінансова підтримка з боку міжнародних організацій. Вона полягає у кредитуванні суб’єктів малого бізнесу в рамках спеціальних програм або кредитних ліній міжнародних фінансових організацій, тобто здійснюється видача кредитів українським банкам для реалізації програм і проектів, кредитування і мікрокредитування суб’єктів підприємництва в області малого бізнесу.
Отже, тільки завдяки реальному проведенню державної політики щодо підтримки малого підприємництва та правильно вибраного керівництвом малого підприємства напрямку фінансування діяльності останнього можна прискорити розвиток як даного підприємства, так і, в певній мірі, малого підприємництва в цілому.
Підсумуємо тенденції розвитку у малому бізнесі
а) позитивні тенденції
Незважаючи на труднощі перехідного періоду у побудові соціальної ринкової економіки України, мале підприємництво залишається формуючим фактором її розвитку та має великі потенційні можливості.
1. Завдяки впровадженню послідовної політики держави в напрямку розвитку приватної власності, розвиток малого підприємництва за 1991 – 2006 роки характеризується стійкою тенденцією до кількісного зростання малих підприємств та фізичних осіб – підприємців, фермерських господарств. Так, зокрема:
– у 2006 році в Україні функціонувало 2077,1 тисяч суб’єктів малого підприємництва (СМП). У порівнянні із 2005 роком загальна кількість СМП збільшилася на 94,0 тис. одиниць або 4,7%, а у порівнянні із 2003 роком – на 596,4 тис. одиниць або 40,3%. Серед них у 2005 році діяло 283398 одиниць малих підприємств, що на 3,9% більше, ніж у 2005 році та на 21,3% більше, ніж у 2003 році, а по відношенню  до 1991 року їхня кількість зросла у 6 разів.
– Загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на 10 тисяч наявного населення у 2006 році склала 438 одиниць, що на 23 одиниці більше, ніж у 2005 році, та на 134 одиниці більше, ніж у 2003 році.
Серед них в середньому на 10 тисяч осіб наявного населення припадало 60 малих підприємств, що на 3 підприємства або 5,3% більше, ніж у 2005 році, та на 12 підприємств або 25% більше по відношенню до 2003 року. У порівнянні із 1991 роком більше у 6,7 разів.
2. Мале підприємництво стало одним із головних чинників подолання бідності в Україні, вирішення питань зайнятості населення.
Середня кількість зайнятих працівників у малому підприємництві за 2006 рік склала 5263,3 тис. осіб, з яких 1978,8 тис. осіб найманих на малих підприємствах (37,6%); 119,2 тис. осіб на фермерських господарствах (2,3%) та 3165,3 тис. фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (60,1%). Проти  2005 року кількість зайнятих у сфері малого підприємництва зросла на 13,3 тис. осіб або 0,3%.
Питома вага зайнятих у малому підприємництві серед загальної кількості економічно активного населення по Україні у 2006 році складає 23,7% та від зайнятого населення 25,9%.
3. Зберігається тенденція збільшення обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) суб’єктами господарювання малого підприємництва. Так, загальний обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) СМП за 2006 рік складає 1551261,5 млн. грн. (без урахування інфляційних процесів, у діючих цінах року).
4. Однією з передових умов зростання виробництва є збільшення обсягу капітальних інвестицій. Валові капітальні інвестиції на малих підприємствах у 2006 році становили 8933,8 млн. грн. за фактичною вартістю, що на 2432,8 млн. грн., або 37,4% більше, ніж у 2005 році.
Кількість малих підприємств, що здійснювали валові капітальні інвестиції, у 2006 році становила 56343 одиниці, або 19,8% від загальної кількості малих підприємств у цей період.
5. У звітному році також відбулося збільшення на 0,4% кількості малих підприємств, що здійснювали витрати на інформатизацію. Загальна сума витрат на ці цілі складає 263,1 млн. грн., що на 6,6 млн. грн. більше, ніж у 2005 році.
б) негативні тенденції:
На протязі 2006 року малі підприємці продовжували стикатися із суттєвими перешкодами власного розвитку як на рівні загальнодержавної політики, так і на місцевому рівні.
1. Недосконала законодавча база щодо державної підтримки малого підприємництва, неоднозначне ставлення до підприємців з боку місцевих органів влади та несприятливе регуляторне середовище негативно впливали на якість економічного зростання підприємництва та призводили до регіональної диспропорційності в його розвитку, в наслідок чого більше половини малих підприємств України зосереджені у 7-ми регіонах.
2. Не дивлячись на загальну тенденцію до збільшення кількості малих підприємств (з 7,2% у 2003 році до 8,6% у 2004 та 7,5% за 2005 рік), у 2006 році темпи приросту знижено майже у 2 рази і в середньому по Україні вони становлять 3,9% по відношенню до 2005 року. Крім того, в регіонах значно знижені темпи приросту кількості малих підприємств: тільки 4 з 27 у 2006 році мають збільшені темпи приросту в порівнянні із 2005 роком, а 23 регіони – значно нижчі від досягнутих за попередні роки.
3. Питома вага обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у загальних обсягах по Україні на протязі останніх років залишається невисокою та має тенденцію до скорочення: 8,1% у 2000 році, 7,1% у 2003; 6,7% за 2004 рік та 6,2% у 2005 році. А за 2006 рік тільки 5,3%.
4. Має тенденцію до зниження зайнятість у промисловості (на 8,8% по відношенню до 2005 року), будівництві (на 3%), готельному та ресторанному бізнесі (на 1,7%).
5. Загальні показники зайнятості у малому підприємництві в 2006 році залишилися майже без збільшення по відношенню до 2005 року (приріст 0,3%).
6. Кількість малих підприємств, що випускали продукцію та надавали послуги, від загальної  кількості зареєстрованих малих підприємств у 2006 році складає 72,2% або 204,675 тис. одиниць. Це на 2,6% менше, ніж було таких підприємств у 2003 році.
Таким чином, 78723 одиниці малих підприємств не працювали: не створювали нові робочі місця, не сплачували податки державі та не виплачували заробітну плату найманим працівникам (приховане безробіття).
7. Питома вага кількості малих підприємств за чисельністю до 10 осіб найманих працівників дорівнює 79,8% від загальної кількості малих підприємств у 2006 році. А от розмір середньомісячної заробітної плати 1 найманого працівника у цієї групи малих підприємств менше від того, який сплачується на малих підприємствах з чисельністю працюючих більше 10 осіб. Тим самим занижується середній показник розміру заробітної плати на малих підприємствах по Україні.
8. Тільки 7 регіонів мають середньомісячну заробітну плату 1 найманого працівника на малих підприємствах вище від середнього її значення по Україні, а 20 регіонів – нижчу.
9. Витрати на одиницю виробленої продукції на малих підприємствах у 2006 році становили 102,9 коп/грн., що свідчить про збитковість виробництва.
10. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за основними видами економічної діяльності малих підприємств у 2006 році становив “-“1344,1 млн. грн. (сальдо), що на 110,5 млн. грн. збитків більше, ніж у 2005 році, та на 1249,4 млн. грн. збитків більше, ніж у 2003 році. Найбільш збитково працювали малі підприємства приватної форми власності (79,2% від загального збиткового сальдо за 2006 рік).

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Малий бізнес – фінансові аспекти діяльності 2”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × two =