.

Лексико-семантичне поле з домінантою Жінка в сучасній англійській мові

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

Зміст
ВСТУП…………………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ І СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ МОВИ………………………………………6
1.1.    Польова модель мовної системи………………………………………………6
1.2.    Структура та значення лексико-семантичних полів………………………..11
1.3.    Жінка в суспільстві: гендерна проблематика………………………………15
1.4.    Національно-культурна особливості концепту «жінка» як вираження англійської та української ментальності………………………………………….21
РОЗДІЛ ІІ СЛОВА, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ ПОНЯТТЯ ЖІНКА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ………………………………………………………………………….27
2.1. Визначення семантичних підгруп слів концепту «жінка» в англійській мові…………………………………………………………………………………….27
2.2 Шляхи поповнення складу тематичної групи «жінка» в англійській мові………………………………………………………………………………………………………………..29
2.3.Культурно-національна денотація та конотація концепту «жінка…………31
2.4. Приклади вживання лексичних одиниць на позначення жінки у сучасній англомовній пресі……………………………………………………………………….46
Висновки……………………………………………….……………….50
Список використаних джерел…………………………………………….………54
Висновки
Визначальними теоретич ни ми поняттями дослідження є концепт, гендер, мовна і концептуальна картини світу тощо. Концепт виступає осередком ментального світу людини, одиницею колективного знання, що має мовне вираження і відзначена етнокультурною специфікою. Національна специфіка концептів разом з культурними, історичними особливостями (звичаями, традиціями, стереотипами поведінки) не віддзеркалюються в мові фотографічно, а функціонують у ній, утворюючи з нацією нероздільне етнічне поле.
Мовна картина світу трактується як відображений засобами мови образ свідомості-реальності, модель інтегрального знання про концептуальну систему уявлень, що репрезентуються мовою. Вона відмежовується від концептуальної картини світу, яка є підґрунтям мовного втілення, словесної концептуалізації сукупності знань людини про світ. Мовна і концептуальна картини світу є культурно детермінованими, а відповідно – специфічними для кожного народу.
Гендер кваліфікується як соціальна стать, що синтезує культурне і біологічне в людині. Один із способів вираження гендерних ознак мовної картини світу є гендерно марковані семи. Вони належать до складу лексичного значення антропоніма і вказують на приналежність позначуваного ними референта до осіб саме жіночої статі.
Між одиницями мови існують певні зв’язки, в основі яких лежать ознаки, що відрізняють дані одиниці один від одного. Інакше кажучи, кожне дане слово, відрізняючись від інших слів якими-небудь ознаками (семантичними, стилістичними) – пов’язано з цим словом саме тим, що протиставляється їм в семантичному, стилістичному і ін. плані.
Проведене зіставне дослідження культурних концепту “жінка”, який став предметом зіставного аналізу в двох різних мовних культурах, є актуальним для сучасного порівняльного мовознавства і відкриває неабиякі можливості для їх подальшого вивчення. Наукова привабливість обраного матеріалу дослідження полягає у тому, що вивчення такого найбільш важливогох людського концепту, як “жінка”, дозволяє з’ясувати характеристики, які є більш властивими для осіб жіночої статі в українській та англійській мовних культурах. Це дає змогу розкрити особливості національного світобачення в межах даного фрагменту мовної картини світу.
Лексичні одиниці на позначення осіб жіночої статі складають певні лексичні угрупування, які об’єднуються семантичним компонентом гендерної маркованості і є досить компактною частиною словника. Це лексична мікросистема, елементи якої взаємопов’язані й співвідносяться з позамовною дійсністю, що дає змогу розглядати їх у досліджуваних мовах як окреме лексико-семантичне поле з домінантою “жінка”.
Польова концепція мови дозволяє вирішити цілу низку питань, що не можуть бути розв’язані  в рамках традиційної стратифікаційно – рівневої концепції (Попова, Стернін). Вона володіє достатньою пояснювальною силою  з одного боку, і методологічною цінністю – з іншого. Підтвердження в практичних дослідженнях польової організації мови може екстраполюватися в області методу, тобто польовий принцип може бути застосований як спільний прийом аналізу мовних явищ і категорій, у тому числі і лексичного значення слова.
На сучасному етапі лінгвісти не створили єдиної типології чи системи загальновизнаних критеріїв за якими можливо було б виділяти семантичні поля. Не зважаючи на це, виділяють різні їх типи, наприклад: природні, штучні і напвштучні( Р.Мейер) і т.д. Поля у мові можуть об’єднувати в своєму складі різнорідні мовні засоби, що відносяться до різних рівнів мови чи граматичних класів, такі як синоніми чи антоніми, слова пов’язані полісемією значень лексеми і т.д. Для поля такоє жє характерною наявність різних за своєю природою угрупувань, різних стосунків між елементами.
Існують різні польові структури, одній з яких і є «лексико-семантичне поле». Дана структура складається з ядра і периферії, між якими немає чіткої межі. Ядро є точкою, де концентруються найбільше ознак, що є творчими компонентами власне поля. Чітка межа між цими зонами не може бути визначена точно , адже компоненти різних полів можуть належати до ядра чи периферії інщих, тобто весмь час знаходяться у взаємодії.
Лексичне значення слова також організоване за польовим принципом: значення є системою компонентів – сем; у структурі лексичного значення можна виділити макрокомпоненти – денотативний і конотативний; макрокомпоненти відображають горизонтальну організацію, мікрокомпоненти (семи) – вертикальну організацію, структуру компонентів; семи у складі одного значення повторюються і в інших значеннях, ядерні семи в одному значенні можуть бути периферійними в іншому і так значенні. Елементи в лексичних структурах особливим чином зв’язані між собою.
На основі аналізу даних тлумачних словників англійської мови, є можливим класифікувати одиниці поля «жінка» по семантичних групах, основні і додаткові значення поняття «жінка». Аналіз англійських приказок і афоризмів також має  важливе значення при визначенні ролі жінки як в мові,  і в суспільстві.
Система критеріїв, що дають нам можливість описати структуру концепту “жінка” в англійській і українській мовах включає цілий ряд елементів, серед яких : зовнішність особи жіночої статі, відповідність її рис прийнятому ідеалу краси національної спільноти, характеристики, що властиві хорошим господиням та господаркам, моральність та поведінка, ставлення до свого соціального статусу і т.д.
Через віддзеркалення поняття «жінка» в мові можна судити про роль і відношення до жінки в суспільстві. На тлі великих успіхів лінгвістики фемініста, все ще спостерігається андроцентризм (гендерна асиметрія)  в мові.
Наявність тих чи інших характеристик, що є більш властивими для осіб жіночої статі саме в українській або англійській культурах, зумовлюється специфічними історичними, етнічними, культурними чинниками, під впливом яких формувалось уявлення про жіночу стать у різних соціумах, що і відбито у кожній з порівнюваних мов.

Таким чином, в даній роботі ми розглянули лексико-семантичне поле «жінка» і визначили статус жінки в англійському суспільстві через призму мови.
Надалі представляються вельми цікавими і актуальними дослідження таких проблем, як вплив лінгвістики фемініста на лексику англійської мови, реалізація рекомендацій по політично коректному (гендерно-нейтральному) вживанню мови в офіційних текстах англомовних країн), і т.д.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле з домінантою Жінка в сучасній англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × five =