.

Лексико-семантичне поле успіху як складова категоризації і концептуалізації дійсності

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………….
ВСТУП……………………………………………………….………………..
РОЗДІЛ І. УСПІХ ЯК КУЛЬТУРНО ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФЕНОМЕН ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ……………………………..
1.1. Принципи категоризації та концептуалізації дійсності в лексико-семантичному полі УСПІХУ …………………………………………………
1.2. Антропоцентричний та культурологічний підходи до вивчення ЛСП УСПІХУ……………………………………………………………………..…
1.3. Лексико-семантична основа УСПІХУ в англійській та українській мовах……………………………………………………………………………
1.4. Методика дослідження УСПІХУ в англійській та українській мовах….
Висновки до розділу І…………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІ. УСПІХ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ…………………………………
2.1. Полісемія слів на позначення УСПІХУ в англійській мові……………..
2.2. Лексичні одиниці на позначення УСПІХУ з середнім ступенем полісемії в сучасній англійській мові…………………………………………
2.3. Моносемічні одиниці на позначення УСПІХУ в сучасній англійській мові………………………………………………………………………………
2.4. Семний аналіз слів на позначення УСПІХУ в сучасній англійській мові………………………………………………………………………………
2.5. Лексичні одиниці з високим ступенем полісемії на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові…………………………………………
2.6. Лексичні одиниці на позначення УСПІХУ з середнім ступенем полісемії в сучасній українській мові…………………………………………
2.7. Моносемія слів на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові…
2.8. Семна структура лексичних одиниць на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові………………………………………………………
Висновки до розділу ІІ………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПІХУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ…………………………………
3.1. Типологія слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах…………………………………………………………………………….
3.1.1. Зіставлення англійських та українських лексичних одиниць на позначення УСПІХУ…………………………………………………………
3.1.2. Зіставлення семної структури англійських та українських слів на позначення УСПІХУ……………………………………………………
3.2. Специфіка системно-структурної організації лексико-семантичного УСПІХУ в англійській та українській мовах…………………………………
3.3. Національно-культурні особливості УСПІХ в англійській та українській мовах……………………………………………………………….
Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………….

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………..
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………
СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Проведене зіставне дослідження мовної семантики іменників на позначення УСПІХУ в сучасній англійській та українській мовах дало можливість зазирнути в глибини НМКС, побачити їхню своєрідність, краще уявити спільні вектори сучасного розвитку лексичних систем віддалено споріднених мов.
Виокремлення спільних та відмінних ознак у зіставлюваній лексиці, співвідношення лексичного та семного навантаження у матрицях дало можливість проаналізувати  внутрішньо- та міжмовні зв’язки, що, в свою чергу, сприяло виокремленню ЛСП у досліджуваних мовах, які є одним із ґрунтовних параметрів нашого зіставного дослідження. Польовий підхід до опису мовних явищ виявляється необхідним для представлення системно-структурної організації досліджуваних мов. Польове вивчення лексики відповідає сучасному розвитку лінгвістичної теорії, висвітлюючи об’єкт дослідження як з універсальних, так і конкретно мовних аспектів.
Провівши зіставне лексико-семантичне дослідження поняття УСПІХ на матеріалі англійської та української мов, ми дійшли наступних висновків.
У філософії концепти УСПІХ, радість, задоволення розглядаються як частина ключового поняття щастя, що є наслідком людської діяльності. Таким чином, УСПІХ – це завжди результат ціленаправлених дій, спрямованих на задоволення власних амбіцій. Наслідком УСПІХУ є радість від задоволення інтересів матеріальних, соціальних, у бізнесі, особистому житті тощо. Однак, УСПІХ має часові обмеження: радість від УСПІХУ триває недовго, а щастя – триваліший емоційний стан. Отже, УСПІХ – це елемент уявлення про щастя. Однак, як доводить соціальний досвід людської життєдіяльності, УСПІХ може бути наслідком як позитивних, так і негативних процесів.
ЛСП УСПІХ – це сукупність лексичних одиниць відповідно англійської та української мов, які об’єднані спільним змістом (містять вказівку на УСПІХ у лексикографічних формулах тлумачення) та спільними формальними показниками (належать до однієї частини мови – іменника) й відображають понятійну, предметну та функціональну подібність позначуваних явищ (є елементами концептуальної картини світу відповідних мов).
Конституанти ЛСП УСПІХ англійської та української мов знаходяться у системних та ієрархічних семантичних відношеннях, що проявляється в ядерно-периферійній структурі досліджуваних полів. ЛСП УСПІХ в обох мовах має, з одного боку, відносно автономний характер, а, з іншого, пов’язаний із семантично близькими полями у відповідних мовах.
Опрацювавши методом суцільної вибірки тлумачні словники англійської та української мов, нами отримано 385 англійських та 152 українські лексеми на позначення УСПІХУ, які за кількісним критерієм було поділено на три групи: найбільшполісемічні одиниці, лексичні одиниці із середнім ступенем полісемії та моносемічні одиниці.
Структуру ЛСП УСПІХ у досліджуваних мовах становлять зони ядра та периферії. Ядерна зона містить іменники, що позначають базові поняття УСПІХУ (fortune, hap, purpose, lot, regard, honour, result, success, felicity; щастя, успіх, вінець, фортуна, підйом, багатство, торжество). Ці поняття є поліфункціональними і можуть входити до ЛСП інших фрагментів лексики. Периферійна зона представлена конкретнішими і менш уживаними іменниками: dismal, conquest, ultimation, mishap, unsuccess, misfortune, mischance, emulation, ups-and-downs і удосконалення, хиба, негода, забобони, амулет, песимізм, компроміс. Ядерні зони складають 20,9 % англомовного та 13,5 % україномовного матеріалу.
Аналіз ядерних зон засвідчує, що семантичне наповнення є етимологічно обґрунтованим і сягає латинських та старослов’янскьих коренів: вказівку на рух вперед, послідовність, щасливе звершення досягнення як бажане звершення, досягнення високої позиції, багатства знаходимо у сематиці значної кількості ядерних лексем ЛСП УСПІХ англійської мови, а
значення вдалося зробити, встигати процвітати, поспішати, надіятися, очікувати збагачують тлумачення українських іменників, що утворюють ядро ЛСП УСПІХ української мови.
У межах периферії виділено зони ближньої, дальньої та крайньої периферії. Найчисельнішими є зони ближньої периферії (37,2 % в англійській та 40,5 % в українській мові). Такий розподіл лексичних одиниць дає підставу вважати, що розуміння УСПІХУ англійцями та українцями здійснюється за допомогою загальновживаної лексики. У межах груп спостерігається частковий збіг лексичного матеріалу, що свідчить про наявність спільних рис у розумінні УСПІХУ у віддалено споріднених мовах.
Проведений якісний аналіз лексичних одиниць показав, що іменники на позначення УСПІХУ в зіставлюваних мовах проявляють ознаки дієвості (achievement, attainment, development, adventure, obtainment; змагання, боротьба, розвиток, звершення, ризик), результативності (result, profit, respect, happiness, satisfaction, benefit, prestige; вінець, вершина, визнання, здобуток, ідеал, рекорд, добробут, шедевр), націленості (desire, wish, education, ambition, aim, stimulus; бажання, зусилля, наполегливість, оптимізм), об’єктивності (fortune, lot, chance, luck, opportunity; випадок, доля, фортуна, удача, жереб, фатум).
Явище синонімії було частіше відмічене при описі лексичних одиниць на позначення УСПІХУ в англійській мові, ніж українській. Так, синонімічні пари утворюють слова: аmulet – talisman, coup – hap, misfortune – unfortune, possibility – opportunity, benefit – profit, attempt – aim, achievement – attainment в англійській та мета – ціль, амулет – талісман, біда – нещастя, спроба – намагання, доля – талан – в українській мові.
В англійській мові явище синонімії можна пояснити етимологією слів. Власне англійські слова та слова запозичені із різних мов (переважно лат. за посередництвом франц., іноді з грец., араб., старонорм.) можуть використовуватися на позначення одного й того ж поняття (profit – benefit, аmulet – talisman, coup – hap).
Серед іменників на позначення УСПІХУ в двох мовах знаходимо спільні поняття, що передаються лексемами success – успіх, luck – удача, felicity – щастя, prosperity – процвітання, well-being – добробут, endeavour – намагання, misfortune – невдача, lot – жереб, destiny – доля, affluence – багатство, failure – програш, fortune – фортуна, solace – втіха.
Культурно забарвлені специфічні характеристики УСПІХУ передаються іменниками feat, perfection, conquest, charism, ups-and-downs, sanguine, maturity, prestige в англійській та вінець, торжество, поступ, благо, благодать, компроміс, авантюра, авантюризм, злорадство, заздрість, забобони, песимізм, фатум, трагедія, ідеал в українській мові.
Семний склад англійської мови (2054) кількісно більший за відповідний української мови (810). Така перевага проявляється в тому, що англійська мова характеризується широкою палітрою відтінків значень слів на позначення лексики УСПІХУ, тоді як в українській переважає конкретна лексика.
Для позначення поліфункціональних сем використовуємо термін концепт-мінімум, а для позначення монофункціональних сем – концепт-максимум. Семи високого і середнього ступеня вживаності приблизно збігається, однак монофункціональні семи виокремлені в лексичних значеннях іменників на позначення УСПІХУ у досліджуваних мовах істотно відмінні. Наявність спільних і одночасно додаткових сем у лексичних значеннях слів на позначення УСПІХУ дає підставу стверджувати, що співвідношення слів та їхніх лексичних значень підкоряється закону перетину множин.
Семна структура англійської та української лексики засвідчує наявність спільних рис у концепті-мінімумі та концепті-максимумі поняття успішності в зіcтавлюваних мовах: суб’єктивний аспект, сфера почуттів, військова боротьба, матеріальна сфера як елементи успішності.
Лексичні одиниці на позначення УСПІХУ в сучасній англійській та українській мовах характеризуються такими типами зв’язків: “входження”, “сходження” і “розходження”, які розкривають взаємозамінність, додаткові смислові відтінки, якісно емоційне забарвлення, спільні часові або локальні ознаки, широке і конкретніше значення лексем або протилежність змісту.
Семантична наповненість поняття УСПІХ включає такі складові елементи: “achievement”, “prosperity”, “being successful”, “of a person”, “attainment in business, politics, sport”, “winning in gambling games”, “attempt, aim”, “opposite to failure” в англійській мові та “досягнення”, “позитивний наслідок роботи”, “громадське визнання”, “захоплення з боку осіб іншої статі”, “досягнення у навчанні”, “сприятливий результат у воєнній операції”, “доля, талан”, “протилежне до невдачі” в українській.
Використання теорії множин і графів у процесі зіставного дослідження ЛСП УСПІХУ сучасних англійської та української мов дозволило максимально точно визначити місце кожного елемента в структурі ЛСП УСПІХ та охарактеризувати зіставлювані поля. Так, структура англійського ЛСП УСПІХ є розсіяною, дифузною та відкритою, тоді як відповідне українське ЛСП має компактну поліцентричну та більш замкнуту структуру, однак простішу конфігурацію. Англійське ЛСП УСПІХ характеризується наявністю 5 основних та 19 мікроцентрів, а українське – 3 основних центрів і 5 мікроцентрів; між основними центрами, мікроценрами та елементами поля спостерігаємо безпосередні та опосередковані зв’язки, серед яких у обох мовах переважають дво-, три- і чотири- компонентні опосередковані зв’язки. У досліджуваних полях синонімічні відношення переважають над антонімічними. В межах англійського ЛСП відмічено більшу кількість елементів, які потенційно здатні утворювати зв’язки, ніж в межах українського.
Взаємозв’язок мови і культури проявляється у виборі лексики та розумінні одних і тих самих понять представниками різних народів. Сприйняття світу безпосередньо залежить від мови, якою розмовляють її носії. Так, носії англійської та української мов по-різному сприймають та розуміють поняття УСПІХУ. Такe специфіку можна пояснити відмінностями в історичній долі, традиціях, способі життя представників двох націй.
Так, специфіка семантики УСПІХУ в англійській мові передається через 1) досягнення – 30% (від загальної кількості мовного матеріалу); 2) почуття, ставлення до особи, що досягла успіху – 21%; 3) удача  –13%; 4) якості, риси характеру успішної особи та невдача – по 9%; 5) намагання, ціль – 7%; 6) змагання та фінансове становище – по 6%. В українській мові їм відповідають: 1) досягнення – 28%; 2) удача – 17%; 3) програш – 13%; 4) змагання – 11%; 5) фінансове становище та ставлення до успішної людини – по 9%; 6) мета – 8%; 7) якості успішної особи – 5%.
Лексико-семантичний аналіз іменників на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах переконує, що УСПІХ невіддільний від особи з її почуттями, світоглядом, рисами характеру, які зумовлені її оточенням, вихованням, соціальним станом та характером. Таким чином, стверджуємо, що успіх має антропоцентричну природу. Лише людина як розумна істота здатна зрозуміти та досягати УСПІХУ. Отже, кожній НМКС притаманні риси її творця – носія мови.
Відмінності в кількості лексичних одиниць на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах пояснюємо перш за все історичною долею кожного народу. Так, у часи панщини українські селяни не могли досягти омріяного навіть за умови наполегливої і самовідданої праці. В радянську добу становище не змінилося: престиж праці як засобу для досягнення УСПІХУ, мети, багатства чи слави, був зведений до мінімального рівня в країні з традиційно низькою заробітною платою, мільйонною армією безкоштовної праці в’язнів. На жаль, праця все ще не стала найважливішою цінністю, джерелом  добробуту, мірилом надбання й здобутку людини-творця.
Для англійців та американців саме праця визначає соціальний статус людини ще з часів заселення Сполучених Штатів, коли в умовах постійної нехватки робочих рук вирішальну роль відігравало вміння працювати. Велика депресія 1930 р. залишилася в пам’яті  народу як загроза тотального безробіття.
Різна природа і соціальна сфера породили відмінності в цінностях досліджуваних соціумів. Англійці та американці вірять в людину, її розум,  УСПІХ як результат наполегливої праці. Ця віра зробила їх оптимістами, прибічниками прогресу. Українці за своєю природою і соціальною системою змушені покладатися не на розум, а на долю, жереб,  вірити не в прогрес, успіх, а радше  схилятися до авантюр, покладатися на удачу, випадок, який залежить від зовнішніх обставин тощо. Навіть на сьогодні в Україні з неприязню ставляться до багатства, оскільки вважають, що чесним шляхом його не заробиш. Якщо в Україні бідність не вважається вадою, то в розвинених країнах панує думка, що за рівних можливостей все залежить від самої людини.
Отже, УСПІХ як складова категоризації та концептуалізації дійсності знаходить свій вияв у відмінностях його тлумачення, розуміння та застосування англійцями й українцями, що, безумовно, пов’язано з багатовіковою історією цих народів. Звідси і входження УСПІХУ до семантично близьких ЛСП, серед яких спільними для обох мов є “біблійні та міфологічні уявлення”, “національні символи і традиції”, “спорт”, “багатство”, “форми і засоби прояву почуттів”, “військова справа”, “здоров’я”. Відмінними семантично наближеними до ЛСП УСПІХ є поля “етикет”, “науки”, “урочисті церемонії”, “народні вірування” в англійській та “суспільна діяльність” в українcькій мові.
УСПІХ в англійській та українській мовах має соціолінгвістичні, прагматичні, психолінгвістичні та ґендерологічні ознаки, які маніфестуються у семантиці мовних одиниць на його позначення. Це засвідчує функціонування УСПІХУ в соціальній сфері як суспільного явища, зумовленого оточенням, віком та статусом особи. Люди віком від 25 до 50 років, маючи хорошу освіту, відповідні здібності, вміння та навики здатні досягти УСПІХУ за умов існування оточення, яке визнає їхні досягнення, шлях до реалізації мети тощо. Як наслідок, вони досягають певного соціального та матеріального статусу, і захисту пов’язаного з ним.
УСПІХ є також прагматичним поняттям, оскільки лише за умови визнання іншими людьми досягнень об’єкта він стає таким, що володіє успіхом.
Психолінгвістичні ознаки УСПІХУ проявляються у поведінці, мисленні та свідомості мовної особистості, зокрема, людина, що прагне успіху, виставляє для себе певні пріоритети, напр., високу заробітну плату, комфортне життя, повагу в колективі, самореалізацію. Останнє є незамінною складовою успіху.
Ґендерологічні властивості УСПІХУ проявляють в англомовному матеріалі і спричинені розвиненим феміністичним рухом в англомовних країнах, що засвідчує високе прагнення жінок до досягнення УСПІХУ на рівні з чоловіками.
Аналіз семантики лексичних одиниць на позначення УСПІХУ виявив наступні можливі сфери його досягнення: в англійській мові – юриспруденція (виграш справ у суді, ухвалення законів), медицина (здоров’я пацієнтів, розробка ліків), техніка (науково-технічні відкриття), ігри (виграш, в тому числі в азартних іграх, лотереях, парі), спорт (перемога в протистояннях, двобоях), військова справа (перемога у битвах, війнах), наукова сфера (математика, фізика), сфера стосунків (кохання, шлюб), а в українській – інтимні стосунки (кохання, шлюб), військова справа (перемога у битвах, війнах), техніка (науково-технічні відкриття), спорт (перемога в протистояннях, двобоях), медицина (здоров’я).
Таким чином, наявність спільних ознак у розумінні УСПІХУ носіями зіставлюваних мов пояснюється віддаленими спільними коренями двох мов та загальним розвитком цивілізації, яка доповнюється науково-технічним прогресом, спільністю інформаційних технологій та людським фактором, під яким розуміємо живе та інтерактивне спілкування між людьми різних націй. Так, уявлення про УСПІХ у різних народів (зокрема носіїв англійської та української мов) асоціюється з досягненням певного матеріального та соціального рівня, славою, достатком,визнанням, нагородою. Відмінності у розумінні досліджуваного поняття помічені, зокрема, в наявності більшої кількості іменників із негативним значенням щодо УСПІХУ в українській мові дає підстави вважати, що свідомість українців є дещо зневіреною, негативно забарвленою і УСПІХ для них – це досягнення поєднане з удачею та можливістю програшу, обов’язковістю суперництва, важливістю матеріального забезпечення та поважного ставлення до себе з боку оточуючих, можливій зміні попередньо поставленої мети та недооцінювання власних якостей та рис характеру. Негативний вплив УСПІХУ на українців проявляється також через вказівку на пихатість, самовпевненість, нахабство, зухвалість. Їм також властиві такі риси, як злорадство, заздрість, що виступають елементами ставлення до особи, яка володіє успіхом, забобони як страх перед невідомими силами, трагедія як факт цілковитої невдачі. Національно-культурні особливості у розумінні УСПІХУ також відтворені у лексемах авантюра, авантюризм, компроміс, поступ, лавр, благо, благодать, фатум та їх значеннях, що вказують на риси характеру притаманні українцям (схильність до авантюр – з одного боку та конформізм – з іншого), віру в Божу благодать та / чи невідворотність певних подій.
Для носіїв англійської мови УСПІХ – це досягнення мети та відповідного ставлення оточуючих через удачу і власні риси характеру за ймовірності поразки та суперництва і умов матеріального достатку. Специфічні національно-мовні поняття у розумінні УСПІХУ передаються такими лексемами та їхніми значеннями: education, merit, diligence, які доводять важливість стараня, навчання як запоруки УСПІХУ; мінливість долі та непостійність УСПІХУ для англійців передається через семантику іменників ups-and-downs та adventure; лексеми masterpiece, hit, smash, sensation, coronation вказують на високу оцінку, яка надається людині / речі, що має УСПІХ.
Основні результати дослідження дають змогу стверджувати, що УСПІХ виступає складовою концептуалізації й категоризації об’єктивної реальності, яка характеризується кількісно та якісно відмінним семантичним наповненням КС носіїв англійської та української мов.
Перспективним вважаємо дослідження УСПІХУ в його ґендерному та комунікативному аспектах, а також усебічний аналіз форм і засобів його прояву в інших як споріднених, так і неспоріднених мовах. За розробленою методикою можна проводити зіставно-типологічний аналіз й інших груп лексики.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Лексико-семантичне поле успіху як складова категоризації і концептуалізації дійсності”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × 3 =