.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ВИСНОВКИ

Фінансовий стан – це найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства, вона визначає конкурентоспроможність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює, у якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів у фінансовому та виробничому відношенні. Але одного вміння реально оцінювати фінансовий стан не достатньо для успішного функціонування підприємства та досягнення ним встановленої цілі. Фінансовий стан підприємства – це ступінь забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [54, с.45].
Саме тому метою нашого дослідження є визначення напрямків покращення фінансового стану підприємства на основі оцінки його показників та теоретичних аспектах досліджуваної проблематики.
Стійкий фінансовий стан формується в процесі економічної діяльності підприємства. Визначення його на ту чи іншу дату допомагає відповісти на питання, наскільки правильно підприємство управляло фінансовими ресурсами протягом періоду, що передував цій даті, як воно використовувало майно, яка структура цього майна, наскільки раціонально воно поєднувало власні і позикові джерела фінансування, яка віддача виробничого потенціалу.
Найбільш доцільно фінансовий стан підприємства визначати такими елементами його економічної діяльності:
•    аналіз майнового положення підприємства дозволяє визначити склад і структуру джерел формування і напрямків використання фінансових ресурсів підприємства, а також стан його основних фондів;
•    аналіз ліквідності – здатність підприємства вчасно і в повному обсязі погашати своїми оборотними активами короткострокові зобов’язання;
•    аналіз платоспроможності – наявність у підприємства коштів і їхніх еквівалентів, достатніх для розрахунків з кредиторської заборгованості, що потребує негайного погашення;
•    аналіз фінансової стійкості – ступінь фінансової залежності підприємства від зовнішніх кредиторів та інвесторів;
•    аналіз ділової активності – швидкість оборотності фінансових ресурсів підприємства;
•    аналіз рентабельності – ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Таким чином в ході аналізу ТОВ «Украгровест» ми виявили, що у 2006-2009 роках валюта балансу товариства постійно і стабільно зростала. У 2007 році ми могли спостерігати її зростання на 27,49%, що однозначно є позитивним явищем, у 2008 році темпи зростання дещо знизились і становили 24,1%, а у  2009 році темпи зростання збільшилися і ми спостерігали зростання на рівні 39,58%. Проте у 2010 році відбулося значне її зниження на 43,91%. У складі активу балансу найбільшою є частка оборотних активів, що свідчить про формування достатньо мобільної їх структури і сприяє прискоренню оборотності засобів підприємства. Джерелами формування майна підприємства є такі його складові, як власний капітал та поточні зобов’язання. Зокрема частка поточних зобов’язань є більшою, що свідчить про погіршення фінансової стійкості та підвищення фінансових ризиків у діяльності підприємства, а частка власного капіталу має тенденцію до постійного зниження, що також свідчить про зниження фінансової стійкості підприємства.
Досліджуване підприємство ефективно використовує наявний виробничий потенціал, про що свідчать такі показники як фондомісткість та фондовіддача.
У 2006-2009 роках ТОВ «Украгровест» мало дуже низьку ліквідність, що було зумовлено низькими залишками грошових коштів та їх еквівалентів. Однак у 2010 році за рахунок значного зростання залишків грошових коштів, дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та за розрахунками з бюджетом, ліквідність товариства значно підвищилася.
Виходячи із розрахованих відносних показників фінансової стійкості ТОВ «Украгровест» у 2006-2009 роках будо фінансово нестійким і основою фінансування його діяльності був не власний капітал, а позиковий, що робить підприємство ненадійним з погляду кредиторів, оскільки воно не зможе погасити свої борги за рахунок власних коштів, а у 2010 році підприємство значно підвищило свою фінансову стійкість. Проте аналізуючи абсолютні показники фінансової стійкості ТОВ «Украгровест» має абсолютну фінансову стійкість у 2007-2010 роках, а нестійкий фінансовий стан спостерігався лише у 2006 році, що вказує на те, що запаси підприємства повністю сформовані за рахунок його власного капіталу, а підприємство при цьому має високий рівень платоспроможності.
ТОВ «Украгровест» у 2007 році отримало збиток від своєї діяльності, що призвело до від’ємних значень показників рентабельності, але протягом 2008-2009 років підприємство отримало незначний прибуток, а у зв’язку із значним зростанням прибутку товариства у 2010 році показники рентабельності стрімко зросли і набули достатньо високих значень.
Протягом всього досліджуваного періоду ТОВ «Украгровест» є фінансово стійким підприємством і має низьку ймовірність настання банкрутства. У 2007 році у зв’язку з отриманням незначного збитку товариство погіршило свою фінансову стійкість, але вже у наступному році ситуація почала виправлятися з отриманням незначного прибутку. А у 2010 році зі значним зростанням прибутковості товариства його фінансовий стан також значно покращився.
Найактуальнішим для ТОВ «Украгровест» чинником стримування розвитку є дуже низька ліквідність підприємства та занадто великі залишки готової продукції на складах. Для отримання прибутку, що в свою чергу призведе до покращення ліквідності товариства та підвищення його фінансової стійкості, потрібно максимально можливо реалізовувати наявні товари на складах, розширювати географічні межі своєї діяльності, залучаючи нових клієнтів в інших областях та регіонах, і виходити на міжнародний ринок, провести ефективну рекламну кампанію, яка допоможе проінформувати населення про головні аспекти і напрямки діяльності ТОВ «Украгровест», а також про його продукцію. Саме це може допомогти товариству зробити свою діяльність більш прибутковою.
Відповідно до дослідження основними джерелами збільшення прибутку на ТОВ «Украгровест» як у 2009 році, так і в 2010 році було зростання виручки від реалізації продукції, інших операційних доходів та зменшення амортизаційних відрахувань. У 2009 році позитивно вплинуло на прибуток також зниження витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. У 2010 році зростанню прибутку сприяло зниження інших звичайних витрат та податку на прибуток. Проте ряд факторів мав також і негативний вплив на прибуток товариства і у 2009 році, і у 2010 році. До таких факторів віднесемо зростання обсягу ПДВ, собівартості реалізованої продукції, матеріальних затрат та інших операційних витрат. У 2009 році окрім перелічених факторів прибуток знижувало зростання інших звичайних витрат та обсягу податку на прибуток. У 2010 році негативний вплив мало зростання витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи. Отже, для подальшого зростання прибутку ТОВ «Украгровест» необхідно підтримувати подальше зростання виручки від реалізації продукції та інших доходів підприємства, одночасно з цим необхідно намагатися зменшувати обсяги статей витрат.
Нами було виявлено, що основними чинниками гальмування розвитку ТОВ «Украгровест» на мікрорівні є використання лише короткострокових позикових джерел, великі залишки готової продукції, дуже низька ліквідність підприємства, неефективна збутова політика та значне переважання позикових коштів у фінансуванні поточної діяльності. Проте ТОВ «Украгровест» має досить хороші перспективи подальшого розвитку, а саме розширення географічних та виробничих меж своєї діяльності, залучення нових клієнтів, вихід на міжнародний ринок, удосконалення технології виробництва та зростання прибутку від своєї діяльності.
Для свого подальшого розвитку кожне підприємство повинне класифікувати пріоритетні напрямки підвищення рівня ефективності діяльності, що призведе до отримання більшого прибутку та завоювання нових ринків збуту, або ж нових сегментів вже існуючих ринків. Саме тому існує такий поширений поділ напрямків дії та використання головних внутрішніх та зовнішніх чинників підвищення ефективності діяльності підприємства: технологія, устаткування, матеріали та енергія, продукція, працівники.
Також неабияку роль у сприянні розвитку ТОВ «Украгровест» та малого підприємництва вцілому має сприяння з боку держави. Основними напрямками розвитку малого бізнесу в Україні у найближчій перспективі є формування належної законодавчої бази, сприятливої для розвитку малого бізнесу, вдосконалення фінансово-кредитної підтримки, забезпечення матеріально-технічних та інноваційних умов розвитку малих підприємств, інформаційне та кадрове забезпечення бізнесу, стимулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва
Отже, ТОВ «Украгровест» є молодим підприємством, яке перебуває на українському ринку близько 8 років, проте його діяльність з кожним роком все більше розширюється. Воно функціонує у перспективній галузі народного господарство України – в сільському господарстві, що дає можливість для подальшого розвитку. Підприємством було правильно обрано пріоритетні шляхи підвищення рівня ефективності своєї діяльності, що призведе до отримання високих позитивних фінансових результатів у майбутньому.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комплексна оцінка фінансового стану підприємства”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

20 − 18 =