Інтерактивні технології навчання іноземної мови 3

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ    7
1.1. Поняття інтерактивності та інтерактивної гри     7
1.2. Сутність і види інтерактивних методів навчання    12
Висновки до розділу 1    16
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД ЯК ОСНОВА ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ    17
2.1. Поняття комунікативного методу навчання іноземних мов та особливості його реалізації    17
2.2. Основні характеристики комунікативних навичок    19
Висновки до розділу 2    25
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ    26
Висновки до розділу 3    41
ВИСНОВКИ    42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    45
ДОДАТКИ    50
ВИСНОВКИ

Таким чином, метод – це система функціонально взаємообумовлених принципів, об’єднаних єдиною стратегічною ідеєю, спрямованою на навчання певного виду мовної діяльності. Одним з ефективних методів навчання іноземної мови є комунікативний, який являє собою викладання, організоване з урахуванням завдань комунікативного характеру.
До основних засад комунікативного методу навчання відносяться: принцип мовної спрямованості, принцип індивідуалізації за провідної ролі її особистісного аспекту, принцип функціональності, принцип ситуативності та принцип новизни.
Узагальнимо: говоріння – це вираз думки з метою вирішення завдань спілкування. Продукт спілкування – це інтерпретація інформації. Існують три способи спілкування: перцептивний, інтерактивний та інформаційний. Також є два види спілкування: рольове і особистісне. Комунікативні навички є умовою мовної спроможності і функціонують як її основа. Вони мають систему якостей, до яких належать автоматизованість, стійкість, гнучкість.
Зазначимо, що інтерактивне навчання – це, перш за все, діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія викладача і учня. Інтерактивне навчання відноситься до педагогічних технологій на основі ефективності управління і організації навчального процесу. Інтерактивними називаються спеціальні засоби і пристрої, які забезпечують безперервну діалогову взаємодію двох сторін. Принципами інтерактивної роботи є: одночасна взаємодія, однакова участь, позитивна взаємодія та індивідуальна відповідальність.
Підкреслимо, що для досягнення комунікативної компетенції викладач іноземної мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять на учня, цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук.
Підсумуємо, що перевагами інтерактивного навчання перед традиційним: у роботі задіяні усі учні, учні навчаються працювати у команді, формується доброзичливе ставлення до опонента, кожен учень має можливість запропонувати свою думку, створюється «ситуація успіху», за короткий час опановується велика кількість матеріалу, формуються навички толерантного спілкування, вміння аргументувати свій погляд, знаходити альтернативне рішення проблеми. В той же час, зазначимо, що рисами інтерактивного навчання являються такі: двобічний характер, спільна діяльність викладача і учнів, керівництво процесу викладачем, спеціальна організація та різноманітність форм, інформаційна прогалина, цілісність та єдність, мотивація та зв’язок з реальним життям, виховання та розвиток особистості учня одночасно з процесом засвоєння нових знань.
Підводячи підсумки про сучасні технології інтерактивного навчання німецької мови зазначимо, що найбільш плідний процес навчання забезпечується саме надійно збудованою системою взаємовідносин. При технології роботи в групах можна визначити п’ять типів діяльності: спільна з іншим учном формально, для іншого учня (цільова), «проти» іншого учня, за допомогою іншого учня, типу змагань. учням можна запропонувати такі види безпосереднього спілкування: за змістом; за кількістю учасників; внутрішній діалог; за етапом навчальної діяльності; за пізнавальним рівнем; у формі питання-відповідь; дискусія.
Узагальнюючи інформацію про інтерактивні технології кооперативного навчання, віднесемо до них наступні: ротаційні (змінювані) трійки, два – чотири – всі разом та «карусель». В той же час до групи технологій колективно-групового навчання ми віднесли віднести інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну (фронтальну) роботу всіх учнів, а саме: мікрофон, незакінчені речення та «ажурну пилку».
Важливими також є симуляції або імітаційні ігри. Імітаціями (імітаційними іграми) називають процедури з виконанням певних простих відомих дій, які відтворюють, імітують будь-які явища навколишньої дійсності; а симуляції – це створені викладачем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процедури, пов’язані з діяльністю суспільних інститутів, які існують у справжньому економічному, політичному та культурному житті.
Також підкреслимо, що дискусії є важливим засобом пізнавальної діяльності учнів у процесі навчання. Вони значною мірою сприяють розвитку критичного мислення, дають можливість визначити власну позицію, формують навички відстоювати свою думку, поглиблюють знання з обговорюваної проблеми.
Для підкріплення теоретичної частини дослідження я навела практичні приклади використання технологій інтерактивного навчання німецької мови, які я використовувала під час проходження педагогічної практики в Шумській НВК-гімназії.