Індивідуальний підхід у навчанні техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з педагогіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

План
Вступ…………………………………………………………………………………………… 3

Розділ 1. Лінгвопсихологічні аспекти навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи………………………………………………………………………………………….. 8

1.1     Лінгвістичні особливості навчання техніки читання англійською мовою……………………………………………………………………… 8

1.2     Індивідуально-психологічні особливості учнів у процесі засвоєння технічних навичок читання англійською мовою та види індивідуалізації………………………………………………………………………….. 17

Розділ 2. Організація процесу формування технічних навичок читання англійською мовою на початковому етапі ЗОШ………………………………………………………………………………………….. 25

2.1    Відбір та організація матеріалу для навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі загальноосвітньої школи………………………………………………………………………………………… 25

2.2    Модель навчального процесу з використанням індивідуального підходу до навчання техніки читання англійською мовою ……………………………………………………………………………………….. 36

2.3    Комплекс індивідуалізованих вправ для формування навичок техніки читання на початковому етапі…………………………… 39

Висновки………………………………………………………………………………….. 48

Список використаної літератури…………………………………………….. 52

Додатки…………………………………………………………………………………….. 56
ВИСНОВКИ
Під час виконання бакалаврської роботи було детально проаналізовано теоретично-лінгвістичні аспекти техніки читання та індивідуально-психологічні особливості учнів початкового етапу, що мають вплив на процес оволодіння механізмом читання. В результаті цього ми прийшли до висновку, що навчання техніки читання англійською мовою на початковому етапі є важливим компонентом навчальної діяльності, який формує в учнях ті необхідні навички, які в майбутньому стануть основою їх ефективного зрілого читання. В роботі ми також показали важливість застосування індивідуального підходу у навчанні техніки читання, що відкриває більші можливості для формування технічних навичок читання.
Для засвоєння техніки читання ми запропонували використовувати метод “ієрархії”, суть якого полягає в тому, що учні вчаться читати мовний матеріал з найменшої одиниці мови аж до тексту. Спочатку учні вивчають букви алфавіту, звертаючи особливу увагу на ті з них, які не мають еквівалентів в українській мові та спричиняють труднощі під час читання. На цьому етапі учнів вчать також читати буквосполучення, які не є типовими для рідної мови та вимагають більш поглибленої праці для засвоєння. Наступним кроком є навчання сприймання мінімальної одиниці читання – слова, а згодом словосполучення та синтагми. Пройшовши успішно ці етапи учні переходять до читання речень та текстів.
Беручи до уваги складність завдань, пов’язаних із навчанням техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи, було розроблено ряд методів для початкового оволодінням цим видом діяльності, до яких відносяться метод цілих слів, цілих речень та тексту, кожен з яких включає також свої підсистеми для оволодіння певними конкретними навичками.
Ефективність навчальної діяльності у великій мірі залежить від врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів, на чому базується вироблення індивідуального підходу у навчанні техніки читання. Виходячи з аналізу компонентів психологічної структури індивідуальності (Платонов К.К.), які визначають успішність навчання техніки читання англійською мовою в учнів початкового етапу, ми виділили такі індивідуально-психологічні особливості, як бажання, нахили, ідеали, переконання учнів, мотиви, а також знання, навички, вміння і звички. Серед мотивів психологи визначають мотиви зовнішні, а саме широкі соціальні, вузько особистісні, негативні та внутрішні, які пов’язані безпосередньо з навчальною діяльністю і мають вирішальний вплив на ефективність навчальної діяльності. Було вказано також на тісний зв’язок між навичками, вміннями та звичками учнів початкового етапу та на їх важливість в процесі оволодіння ТНЧ. Виділення індивідуально-психологічних особливостей школярів початкового етапу  дало базу для виділення чотирьох видів індивідуалізації: мотивуючої, регулюючої, розвиваючої та формуючої, що повинні застосовуватися в комплексі та використовуватися для становлення та удосконалення навичок техніки читання. Кожен з видів індивідуалізації вирішує відповідні завдання:
мотивуюча – врахування рівня розвитку, формування та удосконалення висхідної мотивації в учнів під час навчання техніки читання;
регулююча – врахування рівня володіння навичками техніки читання англійською мовою, коректування недостатньо сформованих навичок техніки читання, їх розвиток і удосконалення;
розвиваюча – врахування початкового рівня розвитку, розвиток та удосконалення операцій зорового сприйняття і розширення об’єму оперативної зорової пам’яті;
формуюча – врахування початкового рівня розвитку, розвиток і удосконалення індивідуального стилю навчальної діяльності учнів для оволодіння технікою читання.
Комплексний індивідуальний підхід під час оволодіння навичками техніки читання англійською мовою на початковому етапі середньої школи здійснюється на основі розробленої моделі навчального процесу, що дозволяє реалізувати індивідуалізоване навчання техніки читання. Індивідуалізоване навчання техніки читання відбувається на уроках англійської мови та в процесі підготовки домашніх завдань. У класі індивідуалізовані вправи, комплекс-зразок подано у цій роботі, виконуються під час фрагменту індивідуалізованої роботи і тривають до 7 хвилин.
На уроці англійської мови здійснюється в основному регулююча індивідуалізація і паралельно реалізовуються мотиваційний і формуючий її види. У процесі виконання домашньої роботи основне місце займають формуюча, мотиваційна і розвиваюча індивідуалізація. Інструктаж до виконання індивідуалізованих завдань і їх періодична перевірка проводиться вчителем на уроці.
Розроблена методика індивідуалізованого навчання може бути використана викладачами на лекціях та семінарських заняттях з методики викладання іноземної мови, а також вчителями шкіл на уроках для її практичного втілення.
Потрібно зазначити, що дана робота розкриває лише частину питань, пов’язаних з індивідуальним підходом у навчанні техніки читання і вимагає подальшого дослідження.