.

Грошова система в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти дослідження грошової системи……………………………………5
1.1. Сутність грошової системи…………………………………………………………..5
1.2. Елементи грошової системи………………………………………………………..10
1.3. Види грошових систем та їх еволюція…………………………………………….21
РОЗДІЛ 2
Оцінка грошової системи в Україні……………………………………………………32
2.1. Етапи становлення грошової системи в Україні………………………………….32
2.2. Роль НБУ в регулюванні грошово-кредитних відносин в Україні………………38
2.3. Особливості формування валютної системи України…………………………….46
РОЗДІЛ 3
Шляхи підвищення ефективності функціонування грошової системи України…….59
3.1. Покращення грошово-кредитної політики НБУ…………………………………..59
3.2. Стабілізація національної грошової одиниці………………………………………68
3.3. Удосконалення валютної системи України……………………………………….75
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ

Грошова система — це форма організації грошового обороту в країні, установлена загальнодержавними законами. З огляду на те, що організація грошового обороту здійснюється за участі банків, а забезпечення нормального функціонування кредитних грошей є одним з основних завдань банківської системи, грошова система формується і функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як складова останньої.
За сферою охоплення економічних відносин грошова система — явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обороту. Усі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку вони обслуговують, та форми, в якій здійснюються, є об’єктами регулятивного впливу грошової системи. Тому є підстави для виділення в складі грошової системи окремих, відносно самостійних підсистем: системи безготівкових розрахунків; валютної системи; системи готівкового обігу.
Грошова система забезпечує правову та організаційну базу для розроблення та реалізації грошово-кредитної політики в країні. З цього погляду її можна розглядати як продукт функціонування грошової системи. Тому успішна реалізація цілей монетарної політики є одночасно свідченням ефективного функціонування грошової системи. І навпаки, не можна вважати ефективною грошову систему, якщо в країні проводиться не досить виважена монетарна політика, що не забезпечує надійного регулювання грошової маси (пропозиції грошей) і належної стабільності грошей.
Грошова система містить низку елементів, їх визначає законодавство кожної країни. Загальними для грошових систем усіх без винятку країн є такі елементи: найменування грошової одиниці; масштаб цін; види та купюрність грошових знаків, які мають статус законного платіжного засобу;  регламентація безготівкових грошових розрахунків; регламентація готівкового грошового обороту; регламентація режиму валютного курсу та операцій з валютними цінностями; регламентація режиму банківського процесу; державні органи, які здійснюють регулювання грошового обороту та контроль за дотриманням чинного законодавства.
Становлення України як незалежної, суверенної держави обумовило необхідність створення власної грошової системи. Організаційно-правові засади створення грошової системи України були закладені в Законі України «Про банки і банківську діяльність», від 20 березня 1991 р.
Початок першого етапу створення власної грошової системи пов’язаний із виходом України зі складу СРСР, коли 10 січня 1992 р. були запроваджені українські купоно-карбованці багаторазового користування як доповнення до рублевої грошової маси.
На другому етапі Національний банк України, спираючись на норми Закону України «Про банки і банківську діяльність» (1991 р.), відпрацьовував окремі елементи та організацію функціонування грошової системи. До основних напрямів та найбільш відчутних результатів розвитку грошової системи на цьому етапі можна віднести: розбудову власного емісійного механізму; формування механізму регулювання НБУ пропозиції грошей; розроблення методики та методології грошово-кредитної політики НБУ; розбудова національної платіжної системи; формування механізму валютного регулювання; розроблення та випробування на практиці спеціальних заходів з подолання гіперінфляції та регулювання інфляції.
На третьому етапі відбувається подальше вдосконалення механізмів та інструментів грошової системи, що були розроблені на попередньому етапі. У прийнятому в травні 1999 р. законі «Про Національний банк України» визначалися функції, права та обов’язки НБУ щодо забезпечення стабільності національних грошей, регулювання грошового обороту, визначені методи та інструменти грошово-кредитної політики та інші види діяльності НБУ, що формують грошову систему країни.
Проведення ефективної грошово-кредитної політики у 2002-2004 роках у сукупності з виваженою бюджетно-податковою політикою призвело до збільшення кредитів в економіку, забезпечення стабільності валютного ринку та обмінного курсу при значному зростанні резервів Національного банку, та прискоренню економічного зростання. Прийнято ряд законів, відповідно до яких має поступово знижуватися податкове навантаження і розширюватись кредитування економіки. Ці процеси призвели до покращення фінансового стану підприємств та збільшенню доходів бюджету.
Грошово-кредитна політика в 2003 р. здійснювалася відповідно до розвитку загальної макроекономічної ситуації та спрямовувалася на забезпечення внутрішньої та зовнішньої стабільності національної валюти.
Поліпшення структури грошової маси та вжиття заходів щодо покращення умов для мультиплікативного розширення раніше випущених в обіг грошей сприяли зростанню випереджаючими темпами грошової маси порівняно зі змінами монетарної бази. Грошовий мультиплікатор збільшився з 2,09 на початок 2003 року до 2,17 за станом на 1 вересня. Динамічне зростання ресурсної бази банків поряд із поліпшенням її строкової структури дало змогу банкам суттєво збільшити обсяги кредитування, особливо довгострокового. Загальний обсяг кредитних вкладень (без нарахованих відсотків) з початку 2003 року зріс на 31,8% (у 2002 р. – 22,5%). Довгострокові кредити зростали вищими темпами (86,8%), ніж короткострокові (22,8%), їх частка в загальному обсязі кредитів збільшилася  до 36% (у 2002 р. – 22,3%), що відображає тенденцію до підвищення рівня довіри банків до підприємств реального сектору економіки.
Розвиток подій на грошово-кредитному ринку у 2004 році в Україні мав суперечливий характер. З одного боку, економічне зростання створювало макроекономічне підґрунтя для фінансової стабільності, з іншого – починаючи з вересня виникли певні ознаки нестабільності на грошово-кредитному ринку, які поступово посилювалися.
Інфляція у січні-листопаді склала 9,7%, із них більше половини припадає на останні 3 місяці. А динаміка цінових індикаторів свідчить про перехід української економіки у фазу розвитку з більш високими темпами інфляції порівняно з 2002-2003 роками.
Загальний обсяг депозитів за 2004 рік збільшився на 25,7% і становив 77,5 млрд. гривень. Позитивну динаміку мали депозити фізичних осіб, зокрема темпи зростання депозитів у національній валюті (36,4%) суттєво перевищили темпи зростання депозитів в іноземній валюті (22,2%).
Кредитні вкладення зростали помірними темпами. Загальний їх обсяг підвищився за сім місяців на 19,2% (26,3% за аналогічний період 2003 року).  Поліпшилась якість кредитного портфеля. Зокрема зменшилася частка прострочених і сумнівних кредитів порівняно з початком року з 3,6 до 3,2%. Довгострокові кредити зросли на 35,8%, короткострокові – на 7,3%, частка довгострокових кредитів у загальній структурі підвищилася до 47,5% (в аналогічному періоді 2003 року – 36%). Зростання кредитування економіки та населення свідчать про послідовну активізацію ролі банківської системи в соціально-економічному розвитку країни. У той же час не вдалося забезпечити суттєвого зниження вартості кредитів: вона залишається високою, що обмежує фінансові можливості переходу до інноваційної моделі зростання.
Стабільний розвиток валютного ринку України в 2003 та на початку 2004 року сприяв забезпеченню надходження іноземного капіталу, нарощуванню темпів економічного зростання та інтеграції України у світове співтовариство. При цьому характер і механізми регулювання валютного ринку відповідали потребам і сучасним тенденціям економічного розвитку.
Кінець 2004 року вніс значні зміни також у розвиток валютного ринку, зокрема внаслідок ажіотажу на готівковому валютному ринку чисті золотовалютні резерви Нацбанку поменшали на $1,4 млрд., тоді як у минулих роках традиційний на кінець року надмірний попит на інвалюту коштував країні незрівнянно менших втрат валютних запасів.
Політичні події досить негативно вплинули на розвиток не лише валютного ринку та грошової системи в цілому, але й на економіку держави. Але протягом досліджуваного періоду банківська система функціонувала стійко та відображала належний рівень менеджменту і спроможність НБУ забезпечувати стабільність грошової одиниці в критичних ситуаціях.
З метою уникнення проблем, що виникали у попередні роки, і забезпечення подальшого ефективного функціонування грошової системи та банківської системи в цілому НБУ повинен впроваджувати виважену грошову-кредитну політику, яка забезпечить стабільність гривні як монетарної передумови і фактора економічного зростання.
1.    Основною метою грошово-кредитної політики в 2005 р. є підтримання стабільності гривні як монетарної передумови поступового переходу від екстенсивного економічного зростання до розвитку на інноваційно-інвестиційній основі і досягнення довгострокових соціальних, структурних та інституційних цілей.
2.    Подальше проведення грошово-кредитної політики має ґрунтуватися на використанні та модернізації діючих її принципів і механізмів, спрямованих на підтримання стабільності внутрішніх цін, динаміки реального ефективного курсу гривні та темпів зростання пропозиції грошей.
3.    Необхідно знайти заходи щодо приведення у відповідну залежність депозитних та кредитних ставок в банківській системі.
4.    З метою поліпшення умов для залучення інвестицій і зниження рівня доларизації треба впроваджувати заходи, спрямовані на зростання привабливості вкладень в активи, номіновані в національній валюті, порівняно з активами, вираженими в іноземній валюті.
5.    Подальший розвиток ринку державних цінних паперів необхідно здійснювати за рахунок створення умов для подальшого зменшення питомої ваги зовнішніх запозичень у загальному обсязі фінансування дефіциту бюджету на користь внутрішніх та з метою здешевлення державних боргових зобов’язань.
6.    Забезпечення стабільності гривні можна досягнути шляхом керування динамікою грошової пропозиції відповідно до попиту на гроші з боку економічної системи, використовуючи відповідні інструменти грошово-кредитної політики, з урахуванням взаємопов’язаної динаміки рівня інфляції, обмінного курсу та процентних ставок.
7.    Монетарна політика повинна орієнтуватись на необхідність посилення стійкості національної грошово-кредитної системи щодо дестабілізуючих чинників, забезпечуючи моніторинг динаміки цін на товари та послуги, обмінного курсу та процентних ставок, їх співвідношення і, при необхідності, вплив на них засобами грошово-кредитної політики.
8.    Для узгодження та досягнення поставлених цілей необхідно підвищити роль координації фіскальної та грошово-кредитної політики.
9.    Валютно-курсова політика в 2005 році повинна зберегти свою стабілізаційну спрямованість. Необхідно продовжувати стратегічну орієнтацію на динаміку реального ефективного обмінного курсу (РЕОК), з метою забезпечення ефективності національної зовнішньої торгівлі, збільшення золотовалютних резервів, зміцнення макроекономічних умов фінансової стабільності.
10.    Необхідно продовжувати поступову лібералізацію системи валютного регулювання з метою подальшого розвитку та упорядкування валютного ринку, створення сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності, розширення можливостей роботи на валютному ринку як комерційних банків, так і їх клієнтів.
11.    Для досягнення стратегічної мети грошово-кредитної політики – стабільності грошової одиниці – Національний банк України зобов’язаний постійно оцінювати динаміку макроекономічного розвитку і адекватно реагувати на зміни попиту на гроші, забезпечуючи відповідний обсяг грошової пропозиції.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Грошова система в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

five × 4 =