.

Функціонування банківської системи в умовах

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП    3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ    7
1.1. Сутність банківської системи та її роль у розвитку економіки    7
1.2. Структура та основні функції сучасної банківської системи    17
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН МІЖНАРОДНОЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ    28
2.1. Характерні риси та особливості банківської системи США, Швейцарії та України.    28
2.2. Аналіз кредитних та депозитних ринків США, Швейцарії та України    39
2.3. Роль ризик-менеджменту в фінансовій безпеці банківської діяльності    57
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ    61
3.1. Перспективи розвитку банківської системи України в посткризовий період    61
3.2. Негативні та позитивні наслідки впливу іноземного капіталу на банківський ринок України    65
ВИСНОВКИ    73
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    78
ВИСНОВКИ

Таким чином, провівши дане дослідження у відповідності до поставлених завдань ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення:
Банківська система – сукупність банківських інститутів, кредитних установ і структурних механізмів, що діють у межах єдиного загальнодержавного фінансово-кредитного механізму на чолі з Центральним банком держави і підпорядкованої йому системи приватно-комерційних банків.
За своєю структурою банківські системи різних країн істотно відрізняються. Разом з тим є ряд ознак, які властиві всім банківським системам, що функціонують в ринковій економіці. Це, перш за все, дворівнева їх побудова: на першому рівні знаходиться центральний банк, а на другому рівні банківської системи знаходяться решта банків. Самостійність банківської системи проявляється у специфічних цілях та функціях її порівняно з цілями та функціями банків. Головною метою діяльності окремих банків є одержання прибутку.
Порівнявши особливості банківських систем США, Швейцарії та України зазначимо що роль центрального банку в США виконує Федеральна Резервна система, у Швейцарії – Національний банк Швейцарії, а в Україні – Національний Банк України. Також підсумуємо, що в США існують чотири основні типи кредитно-депозитних установ: власне комерційні банки, позиково-ощадні асоціації, ощадні банки та кредитні союзи. В Швейцарії, в свою чергу, функціонують універсальні (великі банки, кантональні, регіональні та ощадні банки) та спеціалізовані банки(інвестиційні банки, іноземні банки та приватні банкіри). В Україні на другому банківської системи функціонують комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності.
Зазначимо, що сукупність кредитних відносин та інститутів, що організовують ці відносини, являє собою кредитну систему. Залежно від виконуваних функцій розрізняють банки емісійні та неемісійні. Крім банків, у кредитній системі функціонують різні кредитно-фінансові інститути, що виконують окремі банківські функції, проте не є власне банками і не входять до банківської системи. Сучасна банківська система України побудована за дворівневим принципом: на першому рівні – центральний банк (Національний банк України – НБУ), на другому – комерційні банки різних форм власності, спеціалізації та сфери діяльності.
До характерних особливостей банківської системи США віднесемо те, що банківська система США називається Федеральною резервною системою. Федеральна резервна система (англ. Federal Reserve System) являє собою систему приватних банків, що виконує роль центрального банку США. Федеральна резервна система (ФРС) – відповідає за здійснення монетарної політики, підтримання рівня ліквідності, надійності та стабільності банківської системи, підтримання й регулювання платіжної системи країни. За організаційною структурою ФРС можна виділити п’ять основних ланок: рада  керуючих, федеральний комітет з операцій на відкритому ринку, федеральні резервні банки, банки-члени ФРС та федеральна консультативна рада. На першому рівні грошово-кредитної системи США знаходиться Федеральна резервна система. На другому рівні – комерційні банки та небанківські кредитно-фінансові установи.
До характерних особливостей банківської системи Швейцарії віднесемо те, що швейцарська банківська система є найбільш надійною для іноземних компаній. Швейцарську банківську систему очолює Національний банк, який має статус акціонерного товариства. 55% капіталу цього банку належить кантональним банкам та іншим структурам публічного права, а решта – фізичним та юридичним особам. Більшість швейцарських банків мають стовідсоткову або близьку до цього ліквідність – показник недосяжний для банків інших країн. Крім того, кожний банк Швейцарії дотримується такого правила: чиста вартість його капіталу, за винятком фінансових зобов’язань, становить 7-9% вартості цих зобов’язань; за світовими стандартами цей відсоток досить високий. Швейцарські банки регулярно проходять ретельні аудиторські перевірки.
Проаналізувавши депозитні та кредитні ринки США, Швейцарії та України можемо зробити такі висновки:
В США на депозитному і кредитному ринках спостерігається неоднозначна ситуація. Обсяг виданих споживчих кредитів збільшився з 2009 по 2013 рр. на 14.8 %. Поступово знижується сукупний борг по іпотечних кредитах у США. Рівень «поганих» іпотечних кредитів впав з 9 % в 2009 році до 7.5% у 2013 році. Виходячи зі значень мультиплікаторів в 2013 році в середньому банківський сектор виглядає досить стабільно в порівнянні з 2003-2004 рр. З кожним роком підвищується рівень чистої рентабельності і обсяг залучених депозитів – з 2007 року до 2013 року зростання обсягу залучених депозитів склав 39.3 %. Найближчі перспективи сектора будуть цілком залежати від кроків ФРС США щодо подальшого регулювання сектора.
В Швейцарії особливістю ринку споживчого кредитування, в порівнянні з іншими країнами ЄС, є досить великі відсотки за користування кредитом (на 3,3 % вище, ніж у середньому по ЄС, на 5 % вище, ніж, наприклад, в Австрії). Хороші економічні показники, досягнуті Швейцарією в 2007 р., збільшення зайнятості, приріст приватного споживання у розмірі 2,1 %, зростання доходів стимулювали збільшення обсягів видачі громадянам Швейцарії споживчих кредитів. У 2007 р. швейцарці взяли в борг у банків 7,3 млрд. шв. ф р., що на 5 % більше попереднього показника. У 2007 р. виросли і кількісні показники видачі кредитів. Ми дійшли висновку, що в 2009-2012 роках кредитна глибина інформаційного індексу була стабільно високою, розмір внутрішнього кредиту мав тенденцію до зростання, процентна ставка за кредитами залишалася стабільною.
В Україні кредитний та депозитний ринок виявився дещо іншим. Так: до кризи спостерігався перерозподіл кредитних ресурсів на користь фізичних осіб. В той же час частка кредитів суб’єктів господарювання поступово знижувалася. Після кризи ситуація суттєво не змінилася: на кінець 2012 р. частка кредитних ресурсів, направлених на споживання досягла 42,23%; а частка довгострокових кредитних ресурсів (більше 5 років) в іноземній валюті більша порівняно з національною (на кінець 2012 р. склала 13,61% проти 8,03% відповідно), однак має тенденцію до зниження. Основна частка депозитного портфелю формується домогосподарствами (на них на кінець 2012 р. припало 64,52% від загального депозитного портфелю). Переважна більшість депозитів є строковими (на кінець 2012 рік на них припадає 67,62% від сукупних депозитів).
Підкреслимо, що метою управління ризиками є сприяння підвищенню вартості власного капіталу банку з одночасним забезпеченням досягнення цілей багатьох зацікавлених сторін, а саме: клієнтів і контрагентів, керівництва, працівників, спостережної ради та акціонерів (власників), органів нагляду, рейтингових агентств, інвесторів, кредиторів, інших сторін.
Чітке визначення проблем функціонування вітчизняної банківської системи на сучасному етапі дає можливість окреслити основні напрями їх подолання та розвитку банківського сектору в середньостроковій перспективі. До таких напрямів, на наш погляд, слід віднести: 1) дальше підвищення рівня капіталізації банків і забезпечення їх надійними джерелами ресурсів, збалансованими за обсягами, ціною і термінами, з метою постійної підтримки достатнього рівня ліквідності та стабільного функціонування. 2) розширення спектра, підвищення якості та конкурентоспроможності банківських послуг. 3) забезпечення діяльності вітчизняних банків відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління. 4) розвиток систем ризик-менеджменту та вдосконалення управління ризиками. 5) підвищення рівня забезпечення захисту прав кредиторів і вкладників банків.
Узагальнимо, що дослідження дієвості системних принципів у розвитку банківської системи на сучасному етапі дає можливість зробити такі узагальнення: іноземні банки, що діють на території України, є найбільш чутливими елементами системи до змін параметрів зовнішнього середовища, оскільки головним пріоритетом їх розвитку на національному фінансовому ринку є надання послуг у форматі роздрібного бізнесу. В той же час, сповільнення темпів економічного зростання в Україні вплинуло на зниження реальних доходів населення та його схильність до заощаджень, рівня купівельної спроможності, а відтак і кредитоспроможності, що негативно відображається насамперед на прибутковості діяльності банків з іноземним капіталом.
Підкреслимо, що дієвість загальноекономічних законів, як головних законів розвитку систем, є основою для розробки адекватного інструментарію відновлення розвитку економіки України. Вважаємо, що першими кроками в цьому напрямку мають бути відновлення випереджальних темпів розвитку виробництва в країні.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функціонування банківської системи в умовах”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

one × 4 =