Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1 Теоретичні засади дослідження похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові………………………………………………6
1.1. Підходи до визначення похідного та складного слів………………………………………………………….…………………….6
1.2. Основні аспекти функціональної теорії похідного слова……………………………………………………………………………..9
1.3. Семантична категорія особи як об’єкт дослідження…………………………………………………………………….10
Розділ 2 Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові…………………………….………..…..24
2.1.   Структурні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи…………………………………………………….…………………………….24
2.2.    Семантичні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи……………………………… …………………………………………..29
Загальні висновки…….……………………………………………………….39
Список використаної літератури………………………………………………42
Додаток  А………………………………………………… ……………………45
Додаток Б………………………………………….……………………………..48
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В нашій дипломній роботі ми розглядали функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи.
Проблема складнопохідних слів у сучасній англійській мові не одержала однозначного вирішення. Часто вищезгадане питання розглядається у зв’язку із складними словами або як їх різновид.
Дослідженню складно-похідної лексики присвячено дуже багато праць відомих мовознавців, а саме – Р.А. Будагова, К.А. Левковської, Є.С. Кубрякової, В.В. Виноградова, Є.Л. Гінзбурга, О.П. Єрмакової, О.Д. Мєшкова. На сучасному етапі на першому плані опинилися проблеми, пов’язані з різними аспектами семантики похідного слова, про що свідчать роботи таких мовознавців як О.А. Земська, Є.С. Кубрякова, І. К. Архипов, О.Д. Мєшков.
При написанні роботи було поставлено певні завдання:
-розглянути основні підходи до визначення похідного та складного слів;
-описати категорію особи та властиві їй різнорідні ознаки;
-виділити основні структурні схеми та семантичні складові похідних та складних іменників зі значенням особи;
-проаналізувати особливості похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові.
У нашій роботі ми використовували наступні методи дослідження:
1)метод аналізу словникових дефініцій – для виявлення специфіки реалізації найменувань осіб;
2)компонентний аналіз – для визначення семантичного обсягу – найменувань осіб;
3)описовий аналіз – для класифікації та встановлення особливостей похідних та складних іменників – найменувань осіб.
Словотворення є одним із специфічних способів номінації, оскільки обслуговує словниковий склад мови і є в межах мовної діяльності джерелом готових номінацій, і в той же час являє собою сукупність правил їх утворення за певними моделями і схемами.
Саме складні слова найбільш повно відображають гнучкість і рухливість англійської лексико-семантичної системи, її прагнення до певної економічності та виразності. Різні вчені дають різні визначення цього поняття. В нашій дипломній роботі ми використовуємо визначення І.В. Арнольда, який називає складними словами слова, що складаються принаймі з двох основ, які існують у мові як вільні форми, та виділяються в складні речення як особлива лексична одиниця завдяки своїй суцільно оформленості та визначення Є.С. Кубрякової, в працях якої під похідним словом розуміється будь-яка вторинна, тобто обумовлена іншим знаком або сукупністю знаків, одиниця номінації зі статусом слова незалежно від структурної простоти або складності останнього. Вона трактує “похідне слово” більш широко, як таке, що протистоїть “простому”, “непохідному”: “…можливе існування деяких проміжних утворень, які виникають внаслідок того, що генеза багатьох похідних пов’язана з певними синтаксичними моделями”.
Проведене дослідження функціональних особливостей похідних та складних іменників зі значенням особи дозволило визначити, що породження похідних та складних слів відбувається за законами аналогії відповідно до основних функцій словотворення: номінативної, конструктивної та експресивної.
Проведене нами дослідження  показує,   що  похідне  та  складне  слова англійської мови визначається за наступними ознаками:
1) наявність у слові твірних основ;
2) наявність у слові словотворчого засобу;
3) семантичну вмотивованість слова похідними, які передбачаються;
4) тотожність синонімічним словосполученням (твірній базі) за морфемним складом;
5) здатність поєднувати значення різних частин мови в одній і тій самій структурі, тобто здатність до транспозиції знаків з одного класу в інший;
6) якість подвійної референції (пов’язаність з іншими словами й семантична обумовленість цими іншими словами).
Проаналізувавши структурні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові ми виділили та дослідили похідні та складні іменники, утворені засобом суфіксації за наступними словотворчими моделями: N + Suf., Adj. + Suf., V + Suf. У виділених нами словотворчих моделях зареєстровано найбільш широке використання наступних суфіксів, що зустрічаються в іменниках зі значенням особи в англійській мові: -(і)аn, -аnt/ -еnt, -аrian, -ее, -еr, -ісіаn, -іst, -оr, -еss, -іnе, -іx, -еttе. В ході нашої роботи під час дослідження виділених нами словотворчих моделей ми виділили наступні словотворчі значення:
– особа, яка виконує певну дію (druggist);
– особа яка є носієм певної ознаки (coward);
– особа, яка діє за допомогою чогось (falkoner);
– особа, яка зазнає якоїсь дії (рауее);
– особа, яка є об’єктом порівняння (cockbrain);
– особа, яка володіє чимось або діє за допомогою чогось (money-bag).
Отже, дослідивши структуру похідних та складних іменників зі значенням особи в англійській мові, ми можемо зробити висновок, що найчастіше в ній зустрічаються словотворчі значення особи, яка виконує певну дію та особи, яка є носієм якоїсь ознаки.
У нашій роботі ми проаналізували особливості похідних та складних іменників зі значенням особи, провели дослідження складно-похідної лексики зі значенням особи. В ході дослідження ми визначили, що у лінгвістиці термін “особа” вживається в трьох значеннях: морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному. Категорія особи знаходить вираження на всіх рівнях мовної структури, за виключенням фонології. Вона є багатоплановою і включає різноманітне коло значень, що слугують для вираження різних характеристик людини. Поняття “особа” включає такі різнорідні ознаки, як особа суб’єкт і об’єкт дії, активний і пасивний діяч; особа, що діє за своєю або за чужою волею та ін.
Вираження концепту людини в назві особи відбувається завдяки наявності у її складі компоненту з відповідним значенням, що можна продемонструвати на наступних прикладах: adman – рекламіст; alderman – член муніципалітету; Scottsman – шотландець; Scotswoman – шотлан; boyfriend – друг, хлопець; girlfriend – подруга, дівчина; classmate – однокласник; roommate — сусід по кімнаті.
Слід зазначити, що в ході нашого дослідження ми дослідили, що концепт людини не є ізольованим, він взаємодіє з іншими концептами та можемо їх поділити на такі класифікації:
-кольору: blackguard – негідник;
-простору: highbrow – high-flyer – людина, яка подає великі надії;
-артефакту: housekeeper — домогосподарка;
-тваринного світу: dog-lover – любитель собак;
-соматизмів: headmaster — директор школи.
-продуктів харчування: milkmaid  – доярка;
-часу: latecomer – той, що спізнився.
Як показав матеріал нашого дослідження, а саме 295 лексичних одиниць, одним з найпродуктивніших словотворчих суфіксів англійської мови є суфікс -er. (179 лексичних одиниць). З усіх активних суфіксів він є найпродуктивнішим для позначення будь-якої особи за її професією, спеціальністю чи за якою-небудь іншою ознакою. Слова з суфіксом -er можуть позначати представників різних наук, осіб за їх походженням, з певної місцевості тощо. Слід відзначити, що серед слів з суфіксом –er явно переважають похідні віддієслівно-іменникових сполучень (baby-sitter). Менш продуктивним виявся суфікс -іst (6 лексичних одиниць), суфікс -оr (6 лексичних одиниць), суфікс –ее (3 лексичні одиниці), слова з суфіксом -(і)аn, -аnt, -еnt, -аrian, -ісіаn, -еss, -іnе, -іx, -еttе ( взагальному 101 лексична одиниця) мають найменшу кількість одиниць.
В ході дослідження також було встановлено, що з погляду функціональних особливостей складні та похідні іменники зі значенням особи:
1) співвідносяться з ролями відмінкової граматики;
2) постають основою для створення концепту людини.
Результати нашого дослідження мають теоретичний та практичний інтерес, оскільки можуть бути використані для більш детального дослідження різних шарів складно-похідної лексики.
Наприкінці нашої роботи хотілося б зазначити, що ми досягли поставлених нами цілей та виводить й подальші перспективи аналізу складно-похідної лексики зі значенням особи, визначення її специфіки й інших характеристик.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Функціональні особливості похідних та складних іменників зі значенням особи”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

4 × two =