.

Формування та використання цільових позабюджетних фондів

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП    4
РОЗДІЛ 1
Теоретичні аспекти цільових позабюджетних фондів    7
1.1. Економічна природа цільових позабюджетних фондів    7
1.2. Особливості формування цільових позабюджетних фондів    10
1.3. Особливості використання цільових позабюджетних фондів    19
РОЗДІЛ 2
Оцінка формування та використання цільових позабюджетних фондів України    34
2.1. Сучасні тенденції функціонування цільових позабюджетних фондів    34
2.2. Джерела формування цільових позабюджетних фондів України    37
2.3. Напрямки використання цільових позабюджетних фондів України    43
РОЗДІЛ 3
Напрями вдосконалення діяльності цільових позабюджетних фондів України    52
3.1. Удосконалення діяльності цільових позабюджетних фондів.    52
3.2. Реформування Пенсійної системи України    54
ВИСНОВКИ    61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    66
ДОДАТКИ    69

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши стан цільових позабюджетних фондів в умовах нестабільної економічної ситуації, сучасні тенденції їх функціонування та особливості діяльності, можна зробити наступні висновки.
До найважливіший соціальних фондів в Україні належать Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Пенсійний фонд України було створено як самостійну фінансову структуру. Кошти фонду не включаються до державного бюджету і не можуть бути використані на інші цілі, крім виплати пенсій і допомоги. Бюджет Пенсійного фонду затверджується Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вільні кошти при відсутності заборгованості з виплат пенсій можуть бути використані фондом тільки на придбання державних цінних папері, доходи від яких забезпечують більшу надійність виплат.
Державний Пенсійний фонд є найбільшим за обсягами перерозподілу коштів, і його бюджет за 2004 р. становив 24,87 млрд. грн. Слід відзначити, що він має важливе соціальне значення, тому що стосується 14.3 млн. жителів України, а це приблизно 28% всього населення. Пенсійна система охоплює всіх непрацездатних громадян похилого віку, інвалідів, осіб, які втратили годувальника, виплати яким проводяться у формі пенсій, компенсаційних виплат, додаткових пенсій. Кошти на реалізацію Державної пенсійної програми формуються за рахунок надходжень від зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності (більше 90% загальної суми надходжень), зборів на обов’язкове страхування, що сплачуються фізичними особами (близько 5% загальної суми надходжень), спеціалізованих цільових зборів (2% загальної суми надходжень), фінансових санкцій, стягнених за порушення порядку сплати коштів до Пенсійного фонду (2-2,5% загальної суми надходжень).
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності передбачає матеріальне забезпечення громадян у випадку втрати заробітної плати внаслідок тимчасової непрацездатності, часткову компенсацію витрат, пов’язаних із народженням дитини, смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за рахунок інших джерел.
Основні надходження в бюджет фонду складаються з страхових внесків роботодавців і застрахованих осіб (80% загальної суми надходжень від юридичних осіб, 15-17% загальної суми надходжень – від фізичних осіб);
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань створений як некомерційна самоврядна організація, яка здійснює страхування від нещасного випадку. Він провадить збір та акумулювання страхових внесків, має автономну, незалежну від будь-якої іншої, систему фінансування.
Головну роль у формуванні доходної бази бюджету фонду відіграють страхові внески роботодавців – 99%, в динаміці цей показник варіює від 98,67% до 99,62%, що пояснюється наявністю інфляційних процесів в економіці країни, так як даний показник збільшується зростаючими темпами(2003(2002) – 18.4%, 2004(2003) – 30,65%). Решта суми доходів бюджету фонду формується за рахунок штрафів, пені та добровільних внесків до фонду.
Не зважаючи на дефіцит бюджету Фонду, правлінням, виконавчою дирекцією Фонду та її робочими органами вжито дієвих заходів для забезпечення виконання статутних напрямків роботи Фонду. Вжиті заходи щодо реєстрації страхувальників та повноти сплати ними страхових внесків, що дало можливість у 2004 році виконати доходну частину бюджету Фонду в сумі 1 631 млн. грн., яка перевищує доходи за 2003 рік на 301,8 млн. гривень.
Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття був створений для управління страхуванням на випадок безробіття, збору та акумуляції страхових внесків, контролю за використанням коштів, та надання соціальних послуг. Він є цільовим централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною організацією. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та надання їм відповідних соціальних послуг фондом.
Комплекс проведених заходів у системі фінансування фондів України недостатній, і ситуація в цій сфері залишається напруженою.
За ринкових умов фонди неспроможні забезпечити громадянам адекватного заміщення виплатами заробітку, втраченого ними в зв’язку із старістю, втратою роботи чи нещасного випадку на виробництві, та запобігання бідності серед людей похилого віку. Існуюча система фінансового забезпечення фондів, справляє додаткове навантаження на економіку, звужуючи платіжну базу і погіршуючи тим самим одержання надходжень до свого бюджету в майбутньому. Мова йде в першу чергу про стягнення збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підвищує собівартість продукції і знижує її конкурентноздатність , стримує зростання заробітної плати, не сприяє, залученню інвестицій, легалізації тіньового сектора економіки та доходів населення.
Глибока і затяжна економічна криза породила тінізацію економіки та безробіття, суттєво підірвала і деформувала фінансову базу позабюджетних фондів України. За оцінками експертів, від незареєстрованої підприємницької діяльності та незадекларованих доходів населення Фонди щорічно недоодержують мільярди гривень. Проблема невизначеності джерел фінансування виплати пенсій, призначених за різними пенсійними програмами, та інших виплат ускладнює порядок їх фінансового забезпечення з Фондів і Державного бюджету, погіршує майновий стан значної кількості пенсіонерів.
На думку деяких вітчизняних і зарубіжних економістів, реформуванню повинна підлягати фінансова звітність позабюджетних фондів, що не відповідає вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Оскільки фінансові звіти складаються на основі касового методу обліку, то надходження і видатки в них завжди показуються збалансованими. Пенсійний фонд, як і інші робить виплати в межах надходжень, і затримка виплати в повному обсязі всіх своїх зобов’язань хоча і збалансовує рух коштів, проте ставить пенсіонерів і інші групи населення у скрутне становище. Розробка і впровадження у практику нових підходів до управління Фондами їх ресурсами є однією з головних умов підвищення життєвого рівня значної частини населення країни та розв’язання багатьох соціально-економічних проблем. На сьогоднішній день фонди здійснюють комплексне матеріальне забезпечення осіб, за рахунок збору у відповідні фонди, коштів Державного бюджету та інших державних цільових фондів. Неефективність з точки зору рівня соціальної забезпеченості пенсіонерів, що знижується з кожним роком, пояснюється не недостатньою роботою працівників позабюджетних фондів, а недоліками солідарної системи, в рамках якої вони діють. Практика доводить, що централізований перерозподіл фінансових ресурсів не задовольняє мінімальні потреби пенсіонерів та інших груп населення, не відповідає трудовому внеску громадян у розвиток нашої країни. Проблема виплати пенсій і соціальної допомоги ускладнюється під впливом соціальних, економічних та демографічних процесів, які зумовлюють подальший розвиток України, Утворення поліцентричної системи, на думку науковців і представників державної влади, дозволить усунути недоліки існуючого механізму виплат і поліпшити порядок фінансування фондів. Утворення високоефективної системи дасть можливість знизити розмір ставки обов’язкових зборів і відповідно зменшити ціни на товари, а також зосередження діяльності Фондів на забезпеченні мінімальних соціальних стандартів непрацездатної частини населення, створенні повної інформаційної бази про страхувальників для призначення їм відповідних видів пенсій і розв’язанні багатоаспектної проблеми підвищення рівня життя громадян.
Для більш ефективного використання фінансових ресурсів цільовими фондами можливо запропонувати такі підходи:
1. контроль за платниками внесків до цільових фондів із застосуванням фінансових санкцій;
2. пошук інших джерел фінансування для цільових фондів, які б допомагали зменшити навантаження на підприємства;
3. зменшення кількості пільг, а також зменшення чисельності громадян, які одержують ці пільги;
4. створення системи оптимального розподілу фінансових ресурсів цільових фондів для пропорцій між мінімальним і максимальним розміром пенсійних виплат;
5. створення диверсифікації соціальних виплат громадянам в залежності від рівня щомісячного доходу;
6. надання адресної допомоги громадянам, які позбавлені інших джерел фінансування, окрім державних виплат.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування та використання цільових позабюджетних фондів”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

twelve − eight =