.

Формування ринку цінних паперів в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1    . Ринок цінних паперів як структурний елемент фінансового ринку…………..6
1.2. Суб’єкти та об’єкти ринку цінних паперів………………………….…………16
1.3  Методика оцінки ефективності функціонування ринку цінних паперів …….37
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ
2.1. Етапи формування ринку цінних паперів в Україні………………..………..…53
2.2. Сучасний стан розвитку ринку цінних паперів в Україні……………..…….…64
2.3. Ефективності державного регулювання ринку цінних паперів в Україні……..77
2.4. Оцінка ефективності функціонування ринку цінних паперів в України………83
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИНВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ  В УКРАЇНІ
3.1. Покращення прав учасників ринку цінних паперів в Україні……….…………89
3.2. Удосконалення державного регулювання ринку цінних паперів…………..….99
3.3. Прогнозування динаміки ринку цінних паперів  в контексті загальносвітових тенденцій…………………………………………………………………………..…..105
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
ВИСНОВКИ
Фінансовий ринок – це система економічних відносин, між його прямими учасниками при формування попиту та пропозиції на специфічні послуги – фінансові послуги, пов’язані з процесом купівлі-продажу, розподілу та перерозподілу фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб’єктів національної, регіональної та світової економіки. Фінансовий ринок існує як сукупність взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих ринків кредитного ринок та валютного ринку.
Ринок цінних паперів об’єднує частину кредитного ринку: ринок інструментів позики або боргових зобов’язань і ринок інструментів власності, тобто цей ринок охоплює операції з випуску й обігу інструментів позики, інструментів власності, а також їхніх гібридів.
Ринок цінних паперів характеризується тим, що об’єктом його операцій є цінні папери.  Ринок цінних паперів поділяють на первинний, тобто такий, на якому нові випуски зобов’язань продаються та купуються вперше. Головною особливістю первинного ринку цінних паперів, наприклад, є те, що інвестори, придбаваючи цінні папери, свої грошові кошти передають безпосередньо емітенту цих паперів, а не іншому інвестору, попередньому їх власнику. Вторинний ринок — такий, на якому  відбуваються подальші продаж і купівля непогашених зобов’язань і призначений для обміну раніше випущених фондових інструментів між інвесторами.
Однією з основних функцій вторинного фінансового ринку є встановлення реальної ринкової ціни (курсової вартості) на окремі цінні папери, що  відображає усю інформацію про фінансовий стан їх емітентів і умови емісії.
На ринках діють суб’єкти ринку (продавці    посередники покупці), які беруть участь у торговельних операціях різних специфічних товарів     інструментів ринку. Характер (тактика) поведінки суб’єкта на ринку залежить від мети, яку він поставив перед собою (стратегія).
Суб’єктами фінансового ринку є: фізичні особи; юридичні особи; фінансові посередники, які отримують для управління гроші клієнтів і повинні, виконуючи правила й вимоги банківського та інвестиційного менеджменту, одержати дохід у розмірі, що дозволяє задовольнити вимоги клієнтів, та мати норму прибутку, середню для цього виду діяльності.
Крім найбільш поширеного фінансового інструмента – акцій, існують і такі їх види, як: облігації, векселі, банківські сертифікати, ф’ючерси, опціони, коносаменти, чеки, варанти, купони, ордери тощо.
З розвитком ринку цінних паперів зростає актуальність фінансових вкладень в цінні папери. Дана проблема обумовлена її складністю, різноманітністю суб’єктів і об’єктів фондового ринку. На Заході кілька шкіл застосовують різні підходи чи їх комбінацію до визначення задач аналізу цінних паперів як окремої дисципліни Що стосується адаптації традиційних методів аналізу інвестиційних якостей цінних паперів для застосування в українських умовах, то протягом досить тривалого періоду критерії фінансового аналізу діяльності українських галузей і компаній були майже не вживані при оцінці інвестиційних якостей їх цінних паперів. Асоціацією “Позабіржова фондова торговельна система” розроблено, прийнято і вже впроваджується у практику ПФТС-індекс українських цінних паперів. Нормативною підставою стало Положення про ПФТС- індекс, затверджене 3 жовтня 1997р. радою асоціації. ПФТС-індекс це офіційний показник позабіржової фондової торговельної системи. ПФТС- індекс розраховується за принципом ринкового зважування, в основу якого покладено метод арифметичної середньої. При розрахунку індексу враховуються всі угоди, які зареєстровані у ПФТС.
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку проводиться розрахунок інтегрального індексу фондового. Метою даного розрахунку є визначення макроекономічної ситуації тенденцій розвитку фондового ринку України. Значення індексу розраховується за адміністративними даними поданими торговцями цінними паперами до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для розрахунку інтегрального індексу фондового ринку використовувались всі виконані торговцями угоди купівлі-продажу з акціями підприємств на вторинному ринку.
За роки незалежності Україна пройшла чотири етапи формування ринку цінних паперів. Перший етап (1991-1992 рр.)характеризувався процесом створення приватних акціонерних та фінансових компаній, які займалися залученням коштів населення під випуск власних цінних паперів. Другий етап (1993-1995 рр.) розвитку ринку цінних паперів виник у зв’язку з випуском в обіг та створенням вторинного ринку купівлі-продажу компенсаційних сертифікатів і чорного ринку приватизаційних майнових сертифікатів. Третій етап (1996 – поч. 1998 рр.) характеризується пошуком ефективного власника, що зумовило пошук нових систем розподілу власності, продаж об’єктів великої приватизації та активне залучення до приватизаційних процесів зовнішніх інвесторів. Четвертий етап розвитку фондового ринку в Україні, який відраховується від початку фінансової кризи кінця 1998 року і до сьогодні, ставить більше запитань, аніж дає відповідей щодо перспектив розвитку фондового ринку в країні.
Оцінивши сучасний стан ринку цінних паперів можна стверджувати, що ринок України стабільно розвивається. Неорганізований фондовий ринок є переважаючим. На організованому фондовому ринку домінуючі позиції займає Перша фондова торгівельна система, тому на основі аналізу функціонування ПФТС можна робити висновок про організований фондовий ринок в цілому. Провідну роль на ринку цінних паперів відіграють акції, хоча спостерігається зростання значення такого цінного паперу як облігації, а зокрема облігацій підприємств. Проте, незважаючи на зростання значення облігації як цінного паперу, фінансового інструменту, а також об’єкту торгівлі на ринку боргових зобов’язань, на відміну від ринку корпоративних цінних паперів, на ринку боргових зобов’язань не спостерігається наявність чітких закономірностей. Та й сам розвиток даного сегменту фондового ринку, у першу чергу пов’язаний із розвитком торгівлі облігаціями на організованому ринку, а також розвитком підприємств, що пройшли процес приватизації та корпоратизації і внаслідок цього мають можливість здійснювати випуск облігацій.
Подальший розвиток вітчизняного фондового ринку пов’язаний, насамперед, із розширенням його можливостей у залученні інвестицій для реального сектора економіки через підвищення його ліквідності та прозорості, прискорення інтеграції у світовий фінансовий ринок. Тому питання гарантування прав та визначення законодавчої інвестиційної діяльності повинно бути однією із пріоритетних функцій держави і суспільства. Це вкрай необхідно зробити на етапі становлення і регулювання фінансового ринку, яке повинно передбачати становлення правил інвестиційного процесу, обов’язкових для всіх – і для дрібних, і для великих інвесторів.
Фондові індекси повинні слугувати  індексаторами  становища економіки країни. На жаль, в Україні досі спостерігається тенденція недооцінки активів українських підприємств, недостатньо інформації та нестабільна політична ситуацією в країні.  Як наслідок фондові індекси не завжди відображають реальний стан фінансового ринку. На основі побудованої лінії тренду можна зробити висновок, що з точністю в 83%  інтегральний індекс та з точністю 98%індекс ПФТС і на далі будуть зростати.
Для підвищення надійності фінансових інструментів та покращання діяльності  інститутів ринку цінних паперів напряму залежить від існування мережі незалежних рейтингових агентств. При цьому неприпустимі монополізація та нав’язування послуг з рейтингування. Методики присвоєння рейтингів фінансовим інструментам та фінансовим інститутам повинні бути відкритими. Слід також сприяти виходу на ринок України  визнаних у світі рейтингових агентств Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch. Наступним кроком  щодо інституціалізації ринку цінних паперів має бути розробка та прийняття закону “Про інвестиційні компанії”, тоді, інвестиційні компанії можуть надавати додаткові послуги щодо зберігання та адміністрування фінансових інструментів на рахунках клієнтів, включаючи кастодіальну діяльність та пов’язані послуги та інше. Якщо йти шляхом зосередження торгівлі цінними паперами на регульованому ринку, то потрібно встановити норматив мінімального обсягу торгів (наприклад, 100 млн. грн. на рік), при недосягненні якого ліцензія організатора торгівлі анулюється. Необхідно також законодавчим шляхом усунути непорозуміння у статусі бірж та торгово-інформаційних систем, необхідно також встановити, що вимогою до біржі повинна бути наявність клірингово-розрахункової установи.
Як підсумок можна сказати зростання ринку цінних паперів в Україні може відбутися по багатьом причинами. Одна з причин — превалювання на українському фондовому ринку закордонного капіталу. Первинний переділ власності в Україні, за деякими винятками, завершено. Наступний етап розвитку економіки — орієнтація власників на розвиток бізнесу в захоплених галузях. Для успішного втілення такого сценарію бізнес потребуватиме коштів на модернізацію зношених активів (важка промисловість) або екстенсивний розвиток (ритейл, харчопром). Нарешті, третя причина зростання — законодавча, тому що законодавство України поступово встановлює чіткі та зрозумілі правові засади функціонування ринку цінних паперів на основі досвіду інших країн, в першу чергу країн ЄС.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування ринку цінних паперів в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

19 + seven =