Формування і використання фінансових ресурсів підприємства

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА………………7
1.1. Економічна сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства…………………………………………………………………………………………………………7
1.2. Формування та використання фінансових ресурсів підприємства……………………13
1.3. Методологія оцінки ефективності формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві………………………………………………………………………………………27
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ЗАТ АПК “ЗОРЯ” ЗА 2006-2008 РР……………………………………………………………………………..32
2.1. Характеристика джерел формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства……………………………………………………………………………………………………….32
2.2. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів і ділової активності підприємства……………………………………………………………………………………………………….46
2.3. Фінансова стійкість, прибутковість, ліквідність та платоспроможність як результати ефективного формування та використання фінансових ресурсів підприємства……………………………………………………………………………………………………….56
РОЗДІЛ 3
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ………………………………………………..64
3.1. Оптимізація джерел формування фінансових ресурсів на підприємстві…………..64
3.2. Фінансове планування та прогнозування як методи визначення джерел отримання та напрямків використання фінансових ресурсів………………………………….73
3.3. Підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів…..78
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………………..85
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………………….92
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………………………..96
ВИСНОВКИ

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин в Україні спостерігається нестача фінансових ресурсів як основних джерел фінансування у багатьох суб’єктів господарювання.
Нестача фінансових ресурсів негативно впливає на виробничо-господарську діяльність підприємств, спричиняє виникнення та зростання заборгованостей перед суб’єктами господарювання, по оплаті праці та по сплаті податків.
Проблеми формування і використання фінансових ресурсів мають місце на кожному підприємстві.
Таким чином у даній роботі висвітлено економічну сутність фінансових ресурсів підприємств, закономірність їх формування та використання, вплив на фінансово-господарську діяльність. Дослідження сутності фінансових ресурсів підприємств є дуже важливим, оскільки для успішного функціонування будь-якого підприємства вирішальне значення має забезпечення його діяльності необхідним обсягом фінансових ресурсів. В економічній науковій та практичній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів. Але в загальному під фінансовими ресурсами слід розуміти грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств. Таким чином, до фінансових ресурсів належать грошові фонди й та частина грошових коштів, яка використовується в нефондовій формі або фінансові ресурси підприємств – це засоби, які акумулюються підприємством із внутрішніх і зовнішніх джерел до грошових фондів з метою забезпечення процесу розширеного відтворення шляхом трансформації їх в інші види ресурсів, а також з метою досягнення високих фінансових результатів.
Також було здійснено дослідження економічної природи фінансових ресурсів через їх формування у пасивах підприємства та використання у активах підприємства. Здійснено також класифікацію зовнішніх і внутрішніх джерел формування власних і позикових фінансових ресурсів.
Виділяють такі основні ознаки, за якими класифікуються фінансові ресурси: за кругообігом (початкові, прирощені); за використанням (матеріалізовані і ті, що перебувають в обігу); за правом власності (власні, залучені, надані).
Конкретними видами фінансових ресурсів, які перебувають у розпорядженні підприємств, є: амортизаційні відрахування, оборотні кошти, прибуток, бюджетні асигнування, надходження з цільових фондів, надходження з централізованих корпоративних фондів, кредити.
Здійснюючи аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства необхідно керуватися методичними підходами, для того щоб правильно оцінити фінансове становище та ефективну господарську діяльність досліджуваного підприємства, оскільки структура і вартість фінансових ресурсів значною мірою впливають на основні показники фінансово-господарської діяльності господарюючого суб’єкта в цілому. Наявність фінансових ресурсів, їх ефективне формування та використання визначають фінансове благополуччя підприємства: платоспроможність, ліквідність, фінансову стійкість, рентабельність.
Характеризуючи джерела формування та напрямки використання фінансових ресурсів ЗАТ АПК “Зоря” було спочатку проаналізовано структуру та склад пасивів підприємства, оскільки вони є джерелом формування достатнього обсягу активів, необхідних для здійснення ефективного виробництва. У структурі пасивів протягом 2006-2008 рр. найбільшу частку становив власний капітал, доля якого щорічно зменшувалась з 2006 по 2008 р. (74,55%, 66,8%, 52,5%).
Такі джерела фінансування як чистий прибуток та бюджетні кошти зросли у 2007 році та зменшились у 2008 році, тоді як сума амортизаційних відрахувань та джерела кредитування зростали щорічно.
ЗАТ АПК “Зоря” для забезпечення своєї діяльності використовує такі  джерела фінансових ресурсів як поточні і довгострокові зобов’язання. Загальна сума зобов’язань підприємства у 2007 році порівняно з 2006 збільшилась на 46,2%, а у  2008 році порівняно з попереднім на 67,5%. Так у 2008 році довгострокові зобов’язання зменшились на 2%, а поточні збільшились у 2,3 рази. Найбільшу частку в структурі  джерел кредитування протягом 2006-2008 рр. займали поточні зобов’язання: у 2006 р. – 73%, у 2007 р. – 52,5%, у 2008 р. – 72,2%.
Аналізуючи активи підприємства, було встановлено їх щорічне зростання протягом 2006-2008 рр. (як оборотних так і необоротних). Щодо структури активів, то переважну частку в них займали необоротні активи. Найбільшу частку в необоротних активах протягом 2006-2008 рр. займали основні засоби (57%, 63%, 63%), а в оборотних активів – запаси, частка яких щорічно зменшувалась (91,3%, 90,9%, 77,6%).
Щодо концепції формування активів підприємства, то видно, що тут відповідає агресивна модель формування активів підприємства. Модель означає, що довгостроковий капітал є джерелом покриття необоротних активів і системної частини оборотних активів, тобто той мінімум, який необхідний для здійснення господарської діяльності. Всі сезонні потреби покриваються за рахунок короткострокових позик. За такого фінансування вартість капіталу мінімальна, проте ризик, пов’язаний з проблемою ліквідності, досить високий.
Також можна зробити узагальнюючі висновки щодо ефективності використання фінансових ресурсів і ділової активності підприємства.
Було здійснено аналіз показників забезпеченості  основними засобами ЗАТ АПК “Зоря” за 2006-2008 рр. Відбувалося щорічне зменшення фондомісткості, що оцінюється позитивно, тому, що менше потрібно залучати фондів для виготовлення тієї ж одиниці продукції і навпаки. Також спостерігалося щорічне зростання фондоозброєності.
До показників, які характеризують ефективність використання основних засобів, належать: фондовіддача, рентабельність основних засобів, сума прибутку на одну гривню основних засобів. Фондовіддача зростала щорічно, що оцінюється позитивно. Проте рентабельність основних засобів та сума прибутку на одну гривню основних засобів зменшились у 2008 порівняно з 2007 роком.
Також було проаналізовано показники забезпеченості оборотними коштами, ефективності використання та оборотності оборотних засобів. Так, у 2007-2008 рр. спостерігалася нестача власних оборотних коштів на підприємстві, необхідних для закупівлі товарів, сировини, матеріалів, придбання малоцінних та швидкопсувних предметів, матеріалів для господарських потреб. Якщо у 2007 році кількість оборотів оборотних засобів збільшувалась і тривалість їх зменшувалась, то у 2008 році спостерігалася негативна тенденція щодо зменшення кількості оборотів і збільшення тривалості їх обертання.
Щодо аналізу показників ділової активності, то можна зазначити таке: сума продажу щорічно зростала, проте валовий прибуток знизився у 2008 році порівняно з попереднім.
При здійснені оцінки ефективності використання фінансових ресурсів ЗАТ АПК “Зоря” було оцінено фінансову стійкість підприємства, ліквідність та платоспроможність.
Щодо показників фінансової стійкості, то у процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливе значення має структура їхніх джерел. Так коефіцієнт концентрації власного капіталу щорічно знижувався (у 2006 році підприємство використовувало 75% власних коштів для фінансування своєї діяльності,  у 2007 році ця частка зменшилась на 8% і становила 67%, а у 2008 році ця частка зменшилась аж на 14% і становила 53%), що негативно впливає на фінансову діяльність підприємства, оскільки збільшує залежність від зовнішніх джерел фінансування; коефіцієнт концентрації залученого капіталу, відповідно, щорічно зростав (у 2006 році підприємство використовувало 25% позикових коштів для фінансування своєї діяльності, у 2007 році ця частка збільшилась на 8% і становила 33%, а у 2008 році ця частка збільшилась аж на 14% і становила 47%), а це явище зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансовий ризик, висока питома вага залучених коштів ускладнює фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів на акції, доходів на облігації, тощо; коефіцієнт фінансової залежності був > 1 і збільшувавсящорічно, а це означає спроможність підприємства погасити свої зобов’язання; коефіцієнт фінансової стійкості хоч і знижувався протягом досліджуваних років, але був більше одиниці, що означало здійснення капіталовкладень лише за рахунок довгострокових джерел фінансування.
Аналіз показників ліквідності та платоспроможності дав такі результати: у 2007-2008 рр. у підприємства виникла недостатність у власних оборотних коштах, що свідчить про не спроможність власного капіталу фінансувати необоротні кошти на підприємстві; коефіцієнт поточної ліквідності зменшувався, але оскільки цей показник був більшим одиниці, то це свідчить про достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року; коефіцієнт абсолютної ліквідності був на протязі цих років меншим за його нормативне значення – 0,2, що означає не готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість; коефіцієнт швидкої ліквідності був на протязі 2006-2007 рр. більшим за його нормативний мінімум – 1, а у 2008 році цей показник був нижчим за нормативний мінімум і становив 0,97, а це означало, що на одиницю термінових боргів уже не вистачало найбільш ліквідних активів.
Узагальнюючи висновок по показниках рентабельності підприємства, можна зазначити що найбільш рентабельним по всіх показниках був 2007 рік і найменш рентабельним був 2008 рік, показники рентабельності якого значно знизилися.
На основі проведеного аналізу формування і використання фінансових ресурсів на  ЗАТ АПК “Зоря” було запропоновано напрямки удосконалення формування і використання фінансових ресурсів.
Для ефективного функціонування окремого підприємства  важливо визначити оптимальну потребу в ресурсах, та забезпечити структуру джерел її формування і використання. Будь-яке підприємство для фінансування своєї діяльності потребує достатнього обсягу фінансування, яке залежить від періоду обігу активів та відповідних їм пасивів. В оптимальному варіанті передбачається, що обігові кошти підприємств фінансуються за рахунок короткострокових пасивів, а основні та прирівняні до них засоби фінансуються за рахунок довгострокових джерел. Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат щодо залучення коштів. Було запропоновано зарубіжну методику визначення оптимальної структури капіталу, застосування для України якої можливе лише з розвитком ринку цінних паперів і ринку капіталу, де визначатиметься ринкова ціна ресурсів, спрямованих на фінансування підприємства.
Також, було здійснено розрахунок “ефекта фінансового лівериджу”. Але на даному підприємстві проценти за користування кредитом перевищують рентабельність активів, тому розрахунок ефекту фінансового левериджу є недоцільним. Отже, підприємству виходить невигідно залучати позикові кошти, оскільки рентабельність активів дуже низька і не покриває відсоток по сплаті позикових коштів.
Доцільним є також оптимальне використання амортизаційного фонду як важливого джерела підтримки діючого виробництва в умовах незначної рентабельності господарювання.
Прибуток має створювати умови для самофінансування поточної діяльності, інвестування розширеного відтворення підприємств.
Як методи визначення джерел отримання та напрямків використання фінансових ресурсів підприємству слід використовувати фінансове планування та прогнозування в процесі здійснення господарської діяльності.
Проаналізувавши ефективність формування і використання фінансових ресурсів у другому розділі на підприємстві було виявлено ряд проблем і недоліків. Для вирішення їх було запропоновано напрямки підвищення ефективності формування і використання фінансових ресурсів.
В ході аналізу було виявлено, що фінансова стійкість досліджуваного підприємства значно порушена, оскільки для забезпечення запасів і затрат не достатньо власних обігових коштів. Це означає, що підприємство було не взмозі швидко акумулювати оборотні кошти, про що свідчить відємне значення суми власних оборотних коштів (у 2007 році – -6899,0 тис. грн., у 2008 – -12945,0 тис.грн.). Для покращення оборотності фінансових ресурсів необхідно збільшити виручку від реалізації.
Оскільки коефіцієнт концентрації власного капіталу щорічно знижувався з 2006 по 2008 рр., що негативно впливає на фінансову діяльність підприємства, то фінансовим менеджерам підприємства слід продумати заходи щодо ефективного управління таким фінансовим ресурсом, як власний капітал. При формуванні власного капіталу підприємства менеджери повинні враховувати вартість різних складових капіталу, можливості підприємства щодо залучення коштів на ринку, рівень прибутку та потребу в ресурсах для здійснення капіталовкладень.
Виходячи з аналізу показників фінансової стійкості ЗАТ АПК “Зоря”, можна зробити висновок, що відбулося їх зменшення, що є негативною тенденцією і свідчить про погіршення використання основного та оборотного капіталу підприємства. Тому керівництву ЗАТ АПК “Зоря” слід розпочати в звітному періоді політику удосконалення структури капіталу підприємства та підвищення його фінансової стійкості. Необхідно спрямувати дії на обґрунтоване зменшення запасів і затрат, які займають найбільшу частку в оборотних активах (у 2006 р. – 91,3%, у 2007 р. – 90,9%, у 2008 р. – 77,6%).
Також керівництву підприємства необхідно тримати курс на підвищення ліквідності підприємства, показники якої знижувалися.
Серед низки проблем, які змушене розв’язувати підприємство, чільне місце посідає проблема ефективного управління оборотним капіталом. Необхідною умовою для підвищення ефективності використання обігових коштів є продумане економічне визначення потреби в них, тобто визначення такого їх оптимального розміру, який би при мінімальному запасі забезпечив безперервне виробництво.
Для того щоб підприємство отримало значних успіхів в наступних роках: необхідно втілити ряд завдань і рекомендацій: необхідно зменшити витрати; підприємству варто звернути на ріст кредиторської заборгованості, яка зросла у 2006 році порівняно з попереднім на 1655,9 тис. грн. або на 147%. Доходи підприємства ростуть з кожним роком, тому підприємству вже на наступний рік варто розширювати свої виробничі потужності. Розширення географії збуту вимагає значних трудових та фінансових ресурсів.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Формування і використання фінансових ресурсів підприємства”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

13 + two =