.

Фондовий ринок в Україні

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
Вступ    …….3
Розділ I
Теоретичні аспекти дослідження фондового ринку в Україні…… ..…… 5
1.1.    Сутність та принципи функціонування фондового ринку………………………….5
1.2.    Структура фондового ринку    ………13
1.3.    Операції з цінними паперами на фондовому ринку ………………………………..17
Розділ II
Оцінка функціонування фондового ринку в Україні ……………26
2.1. Етапи формування фондового ринку України    ………26
2.2. Аналіз біржового та позабіржового ринку цінних паперів     ……… 35
2.3. Характеристика інфраструктури фондового ринку України…………………….46
2.4. Державне регулювання фондового ринку України…………………………………..54
Розділ III
Шляхи підвищення ефективності функціонування фондового ринку  в
Україні  ……… …………………………………………    ……………… ……… 63
3.1. Зарубіжний досвід функціонування фондового ринку    ………… ………… 63
3.2.Удосконалення державного регулювання фондового ринку
України ………………………………………………………………………………….. 69
3.3. Покращення інфраструктури фондового ринку………………………………77
Висновки    ……….86
Список використаних джерел………………………………………………………. 89
Додатки    …… …93
ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки в даній роботі, можна безперечно сказати, що ринок цінних паперів відіграє важливу роль як в забезпеченні інвестиційної привабливості підприємств та організацій, так і в економічному зростанні потенціалу України в цілому. Адже основна функція ринку цінних паперів – мобілізація грошових коштів інвесторів для організації та розширенні виробництва. В цілому функціонування капіталу у формі цінного паперу сприяє формуванню ефективності та раціональної економіки, оскільки він стимулює мобілізацію вільних грошових ресурсів в інтересах виробництва та їх розподіл у відповідності до потреб ринку.
Однією     з    головних    умов    ефективного    функціонування фондового ринку України є наявність розвиненої інфраструктури, що забезпечує реєстрацію та перереєстрацію прав власності на цінні папери та обслуговування угод купівлі-продажу цінних паперів. Розвитку інфраструктури ринку цінних паперів в останні роки приділялось багато уваги, тому можна сказати, що цей елемент фондового ринку здебільшого вже сформований. Але із постійним розвитком фондового ринку, збільшенням обсягу торгів на цьому ринку і відповідно збільшенням капіталу, що тут обертається, на практиці все частіше проявляються недоліки в діяльності інфраструктурних підрозділів. Від цього страждають акціонери, інвестори, зростає ризик та знижується ліквідність цінних паперів. Зменшується надійність процесу розрахунків за угодами з цінними паперами та зберігання цінних паперів і грошових коштів. Тому прийняття нових законодавчих актів та внесення змін до чинних нормативно-правових актів є необхідною умовою для подальшого розвитку як інфраструктури, так в цілому вітчизняного фондового ринку. Для зміцнювання системи державного регулювання фондового ринку необхідно, щоб функція контролю за ринком цінних паперів здійснювалася інституцією, незалежно від політичних, урядових, а тим більше лобістських, тіньових та корумпованих сил. Стратегічні принципи обов’язково мають втілюватися через виконання комплексної програми розвитку фондового ринку на 2001-2005 роки. Запорукою в успіху в цьому разі може стати тісна взаємодія органів державного регулювання та професійних учасників ринку.
1. Необхідно сприяти прийняттю Верховною радою Закону України “Про емісійні цінні папери і фондову біржу”.
Діючий Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” не відповідає реаліям сучасності, тому новий Закон повинен ввібрати в себе усе краще із сьогодні діючих. Також в ньому потрібно виправити ті недоліки, які існували: щодо визначення “професійної діяльності” на ринку цінних паперів, “торгівлі цінними паперами”; даний Закон ігнорував поняття позабіржового фондового ринку, який значно переважає його біржову частку; у ньому не знайшла відображення велика кількість операцій Та процедур щодо цінних паперів, які на сьогодні здійснюються, на підставі наказів відповідних міністерств та відомств чи взагалі у правовому вакуумі.
2. Необхідно  забезпечити виконання вимог законодавства всіма учасниками фондового ринку і одночасно забезпечити однакове ставлення до всіх учасників фондового ринку. Норми законів не повинні бути мертвими, вони постійно повинні підкріплюватися гарантіями їх виконання на практиці. Потрібно розробити механізми відкликання ліцензій у тих суб’єктів фондового ринку, що не виконують вимоги чинного законодавства України, переглянути механізм ліцензування для укрупнення торгівельної інфраструктури.
3.    Надати більш ширші повноваження регулятору ринку цінних    паперів    (ДКЦПФР),    щодо    правозастосування    та розслідування    правопорушень на    ринку   цінних   паперів.
Ускладнена     процедура     примусового     стягнення     покладених
штрафів   вимагає   значного   часу,   через   що   зазначені   кошти надходять до бюджету несвоєчасно. Це відбувається через те, що Декретом КМУ “Про державне мито” ДКЦПФР не звільнено від сплати державного мита при наданні позовної заяви до суду, і вона змушена передавати матеріали справ до прокуратури.
4.    Забезпечити цілісність ринку через наявність єдиного центрального депозитарію, національної фондової біржі, як єдиного місця котировки цінних паперів.

5.    ДКЦПФР  розробити   нове  Тимчасове   положення  про посвідчення    підпису    на    підставі   двох   двосторонніх   та багатосторонніх угод між професійними учасниками ринку цінних  паперів   при  електронному  обігу  цінних  паперів  в Україні, з врахуванням причин, що визначило Міністерства юстиції України при державній реєстрації.
6.    Затвердити   ДКЦПФР   проект   Концептуальних  засад подання до ДКЦПФР адміністративних даних професійними учасниками   фондового   ринку   України.
Основними цілями системи  адміністративних даних професійних учасників ринку цінних  паперів  є   створення   ефективної  системи  моніторингу, регулювання та контролю, яка забезпечує учасників та регуляторів ринку   періодичною,   достовірною,   достатньою,    зрозумілою   та доречною інформацією про стан фондового ринку, на підставі якої можна проводити аналіз і спостерігати за тенденціями ринку, здійснювати належне державне регулювання і контроль.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фондовий ринок в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

1 × 5 =