58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства…………..5
1.1. Сутність фінансового стану підприємства. Зміст, завдання та інформаційне забезпечення його аналізу………………………………………………………………………………5
1.2. Основні етапи проведення оцінки фінансового стану підприємства…………10
1.3. Класифікація факторів, що впливають на фінансовий стан підприємства…18
РОЗДІЛ 2. Оцінка фінансового стану ПП “КАС”……………………………………………26
2.1. Загальна оцінка фінансового стану ПП “КАС” за даними балансу……………26
2.2. Динаміка основних показників фінансового стану ПП “КАС”………………….35
2.3. Оцінка факторів,що впливають на фінансовий стан підприємства……………43
РОЗДІЛ 3. Шляхи покращення фінансового стану ПП “КАС”………………………..50
3.1. Покращення структури оборотного капіталу та підвищення ліквідності
ПП “КАС”…………………………………………………………………………………………………….50
3.2. Шляхи покращення фінансової стійкості ПП “КАС”……………………………….56
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………………………61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ ………………………………………………………..66
ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………………………68
ВИСНОВКИ
Фінансовий стан підприємства відображає ефективність використання фінансових ресурсів. Він визначається сукупністю параметрів, які виражають наявність, доцільність розміщення та ефективність використання фінансових ресурсів, реальні та потенційні фінансові можливості.
Комплексне вивчення формування фінансових ресурсів та ефективності їх використання здійснюється за допомогою фінансового аналізу, що являє собою спосіб оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі оцінки його бухгалтерської та фінансової звітності.
Аналіз фінансового стану здійснюється як управлінським персоналом підприємства, так і зовнішніми аналітиками. Відповідно виділяють два види аналізу фінансового стану: внутрішній і зовнішній.
Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність – це сукупність форм бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
До основних форм фінансової звітності підприємства належать форма №1 “Баланс”, форма №2 “Звіт про фінансові результати”, форма №3 “Звіт про рух грошових коштів”, №4 “Звіт про власний капітал”  та форма №5 “Примітки до річної фінансової звітності”.
Основні етапи аналізу фінансового стану підприємства включають горизонтальний та вертикальний аналіз балансу, оцінку стану, руху та ефективності використання основних засобів, ефективності використання оборотних засобів, оцінку фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, ділової активності та рентабельності підприємства.
На фінансовий стан підприємства здійснює вплив ряд факторів, можна згрупувати за певними ознаками. Зокрема, за місцем виникнення виділяють зовнішні і внутрішні фактори, за важливістю результату – основні і другорядні, за структурою –  прості і складні, за часом дії – постійні і тимчасові.
До внутрішніх факторів впливу на фінансовий стан підприємства відносять склад і структуру продукції чи послуг, що створюються підприємством, склад і структуру активів, ефективне управління ними, склад і структуру фінансових ресурсів, тактику і стратегію управління ними, кошти, що додатково мобілізуються на ринку позичкових капіталів, фаза економічного циклу, в якій перебуває економіка країни.
До зовнішніх факторів впливу на фінансовий стан підприємства відносять незадовільний платоспроможний попит, податкова й кредитна політика, ступінь розвитку фінансового ринку, страхової справи й зовнішньоекономічних зв’язків тощо.
В ході дослідження було проведено оцінку фінансового стану ПП “КАС” та основних факторів, що на  нього впливають.
Горизонтальний аналіз балансу ПП “КАС” показав, що протягом 2002-2005рр. валюта балансу зросла  на 110% або на 343,1 тис. грн.
Протягом розрахункового періоду необоротні активи зросли на 150% або на 304,1 тис. грн., а оборотні активи та витрати майбутніх періодів – на 30%, (відповідно на 38,8 тис. грн. та на 0,2 тис. грн.). Зростання оборотних активів відбулося внаслідок зростання товарів на 110% та дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги – на 30%. При цьому зменшилися запаси на 10%, а грошові кошти – на 70%.
Зростання протягом 2002-2005 рр. джерел формування активів відбулося внаслідок зростання власного капіталу на 760% тис. грн. та зменшення поточних зобов’язань на 30% (на 81,7 тис. грн.).
Власний капітал ПП “КАС” формується лише за рахунок нерозподіленого прибутку.
Зменшення поточних зобов’язань за розрахунковий період відбулося в основному за рахунок фактично відсутніх інших поточних зобов’язань. Проте спостерігалося швидке зростання кредиторської заборгованості та поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом (відповідно на 70% та на 1020%, або на 42,2 тис. грн. та на 25,6 тис. грн.).
Вертикальний аналіз активу балансу показав, що загалом за розрахунковий період частка необоротних активів ПП “КАС” зросла на 14 відсоткових пунктів і склала 75,4%, частка оборотних активів зменшилася на 13,9 відсоткових пункти  і становила 24,4%, а частка витрат майбутніх періодів зменшилася на 0,1відсоткових пункти і склала 0,1%.
У структурі оборотних активів протягом 2002-2005 рр. переважали дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, частка якої зменшилася від 50,4% до 51,5%, та товари, частка яких зросла з 21,8% до 35,2%. Частка грошових коштів і їх еквівалентів зменшилася від 13,5% 2002 до 2,7%. Це спричинило погіршення ліквідності і платоспроможності ПП “КАС”.
Вертикальний аналіз пасиву балансу показав, що загалом за розрахунковий період частка власного капіталу ПП “КАС” зросла на 54,8% і склала 72,1%, частка поточних зобов’язань відповідно зменшилася і становила 27,9%. В цілому такі зміни є позитивними, оскільки приводять до зростання фінансової стійкості підприємства.
Зміни, що відбулися протягом розрахункового періоду у структурі поточних зобов’язань були викликані зменшенням частки інших поточних зобов’язань  від75,7% у 2002 році до 0,3% у 2005 році, зростанням частки кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги з 21,7% до 54,0%  та зростанням поточних зобов’язань у розрахунках з бюджетом до15,1%, а поточних зобов’язань з оплати праці до 10,1%.
Основні засоби на ПП “КАС” мали місце лише починаючи з 2002 року. За розрахунковий період їх залишкова вартість зросла на  304,1 тис. грн., тобто на 150%, а частка основних засобів, що надійшли протягом року, коливалася в межах 40-60%. Значне вибуття основних засобів спостерігалося лише в 2004 році (47%).
Технічний стан основних засобів є цілком задовільним. За 2002-2005 рр. знос основних засобів зріс на 9 відсоткових пунктів і склав 15%.
Протягом розрахункового періоду спостерігалося зростання ефективності використання оборотного капіталу, за винятком 2003 року. За 2002-2005 рр. оборотність оборотного капіталу зросла на 9,6 оборотів.
Фінансову стійкість ПП “КАС” лише протягом 2004-2005 років можна рахувати достатньою. Загалом за розрахунковий період значення коефіцієнту автономії зросли на 55 відсоткових пунктів, а коефіцієнту фінансової стійкості – на 2,38 відсоткових пункти. Лише у 2004 році 25% запасів покривалося за рахунок власного капіталу. Протягом інших років запаси покривалися виключно за рахунок зобов’язань ПП “КАС”.
Баланс підприємства є лише частково ліквідним, оскільки протягом 2002-2005 рр.  негайні пасиві перевищували найліквідніші активи, а постійні пасиви лише в 2004 році перевищували важколіквідні активи. Ці висновки підтверджують коефіцієнти ліквідності, значення яких були нижчими за нормативні, незважаючи на їх зростання. Робочий капітал ПП “КАС” мав позитивне значення лише у 2004 році (23,2 тис. грн.).
Ділова активність ПП “КАС” протягом розрахункового періоду суттєво змінювалася. Позитивно при цьому оцінюються зростання оборотності дебіторської та кредиторської заборгованостей відповідно на 36,96 та 16,21 обороти. Негативно оцінюється зменшення оборотності активів та власного капіталу відповідно на 3,54 та 49,71 обороти.
В цілому рентабельність підприємства за розрахунковий період зросла, однак 2003 та 2005 роки характеризуються її спадом. Зокрема ,за 2002-2005 рр. рентабельність продукції зросла на 6,13 відсоткових пункти і склала в 2005 році 13,84%, а рентабельність операційної діяльності зросла на 1,88 відсоткових пункти і склала 3,73%. Рентабельність активів зросла в цілому на 11,74 відсоткових пункти і склала в 2005 році 26,81%.
З проведеного в роботі аналізу можна зробити висновок про те, що для фінансового стану ПП “КАС” найбільш гострими проблемами є низька ліквідність та фінансова стійкість.
До основних факторів, що викликали вищезазначені проблеми на ПП “КАС” належать висока частка поточних зобов’язань в балансі протягом розрахункового періоду та перевищення поточних зобов’язань над власним капіталом у 2002-2003 рр., незадовільна структура активу балансу та оборотних активів, зокрема низька частка грошових коштів у структурі оборотних активів ПП “КАС” та висока частка дебіторської заборгованості, перевищення необоротних активів над власним капіталом.
Для покращення фінансового стану ПП “КАС” необхідно слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, при можливості орієнтуватися на збільшення кількості замовників для зменшення ризику несплати, контролювати стан розрахунків за простроченою заборгованістю, своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської заборгованості.
З метою управління дебіторською заборгованістю слід здійснювати всебічний аналіз її складу і стану, здійснювати своєчасні попередження про недостатнє надходження грошових коштів від дебіторів, надавати інформацію про стан заборгованості для висновку про ступінь ризику і необхідність прийняття оперативних рішень і відповідних дій.
Для  підвищення ефективності використання оборотного капіталу слід забезпечити розробку і здійснення програми скорочення рівня витрат на  реалізацію продукції та забезпечити швидку оборотність капіталу.
Для поповнення власного капіталу треба, перш за все, максимально використовувати внутрішні джерела, насамперед прибуток.
З метою підвищення рентабельності власного капіталу необхідно залучати позичкові кошти. Основним способом залучення позичкових коштів є комерційний і банківський кредити, інвестиційні внески працівників, оренда обладнання тощо. Вважається, що найкращим джерелом залученого капіталу для підприємства є кредиторська заборгованість. Але  не можна збільшувати суму капіталу за рахунок лише цього джерела, бо це  може стати причиною простроченої кредиторської заборгованості, що погіршить фінансовий стан .
Одним із шляхів отримання позикового капіталу є також товарний кредит, що являє собою постачання товарів з відстрочкою платежу.
В процесі діяльності підприємство повинне прораховувати також  свої потенційні можливості в майбутньому, обрати ту стратегію, яка б максимально відповідала меті, яку ставить перед собою керівник.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Фактори впливу на фінансовий стан підприємства”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

five − 2 =