.

Депозитні операції комерційних банків

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. Сутність та класифікація депозитних операцій ……………………………5
1.2. Депозитні ресурси як основне джерело формування ресурсної бази комерційного банку…..………………………………………………………….12
1.3. Управління депозитним портфелем банку………………………..………20
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ АКБ «УКРСОЦБАНК»
2.1. Роль депозитних операцій у формуванні ресурсної бази банківської системи України…………………………………………………………………28
2.2. Динаміки та структура депозитних операцій комерційного банку………37
2.3. Депозитна політика та ефективність використання ресурсної бази……..47
РОЗДІЛ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕПОЗИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
3.1 Вдосконалення діяльності системи гарантування вкладів фізичних осіб…………………………………………………………………………….…55
3.2. Підвищення ефективності управління пасивами банку…………………..62
3.3. Удосконалення депозитної політики комерційного банку………….……71
Висновки……………………………………………………………………..…..75
Список використаних джерел……………………………………………………80
Додатки
ВИСНОВКИ
В процесі своєї діяльності банк виконує величезну кількість операцій, але обов’язковими (базовими) для банку є операції із залучення тимчасово вільних грошових коштів у депозити (депозитні операції); операції, пов’язані із розрахунково-касовим обслуговуванням клієнтури (розрахункові та касові операції) й операції з кредитного обслуговування клієнтів (кредитні операції).
Депозитні операції – це операції по залученню коштів на відповідні рахунки. Депозитні операції є ресурсоутворюючими так як основою ресурсної бази банку є розміщені в ньому кошти клієнтів. Банківський вклад (депозит) — це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі, у національній або іноземній валюті, які розміщені власником або третьою особою за рахунок і за дорученням власника на рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникові (або за його дорученням іншій особі), як правило, з процентом.
Найповніше розкрити сутність депозитів дає змогу класифікація їх за різними ознаками.  Так,  як  клієнтська  база  банків  за  своїм  складом  неоднорідна,  то насамперед слід вирізняти кошти юридичних і фізичних осіб — груп клієнтів, принципово різних за фінансовими можливостями, мотивацією зберігання коштів і подальшим їх використанням, розмірами вкладів, потребами у додаткових послугах тощо.. Розробляючи та проваджуючи певні банківські продукти, кожний банк повинен враховувати специфічні особливості різних груп клієнтів та диференціювати види вкладів відповідно до їх класифікації.
Більша частина ресурсів комерційного банку формується за рахунок залучених та запозичених коштів, а не власних. Банки залучають вільні грошові кошти юридичних та фізичних осіб шляхом виконання депозитних операцій, з допомогою яких використовують різні види банківських рахунків.
Депозити до запитання є нестабільними: у будь-який час кошти з цих рахунків за вимогою клієнтів можуть бути вилучені шляхом видачі готівки, виконання платіжних доручень, сплати чеків або векселів.
За строковими депозитами сплачується високий депозитний процент, рівень якого залежить від терміну вкладу, виду внеску, облікової ставки НБУ, загальної динаміки ставок грошового ринку та інших факторів.
Залучені кошти є найбільшою частиною пасивів банку, котра в кілька разів перевищує його власні кошти. Фактично, залучені кошти – це основне джерело формування ресурсів комерційного банку, які спрямовуються на проведення активних операцій.
Так в загальному по банківській ситуації за 2002 – 2007 рр. склалася така ситуація, що частка зобов’язань у пасивах коливалася від 86,32% до 91,06%, що становить досить значну частину і свідчить про використання банками залучених і запозичених коштів, а не власних.
Основу зобов’язань складають залучені кошти, до яких відносять залучені кошти як від населення так і від суб’єктів господарювання на різний термін та на різних умовах. Ми можемо сказати, що протягом 2002 – 2007 рр.  періоду відбулося постійне зростання величини зобов’язань. Так слід відзначити, що досить значні зміни відбулися продовж останніх трьох років в строкових коштах до запитання фізичних осіб, коли їх обсяг зріс на 66,42% в 2006 році порівняно з 2005 роком, що в абсолютному значенні становило 22053 млн. грн., а кошти суб’єктів господарювання збільшилися на 74,33%, що в абсолютному вираженні становило 11439 млн. грн. За даний період депозитна база зросла майже у п’ять разів.
Також була виявлена тенденція до зростання вкладів в національній валюті, так серед вкладів суб’єктів господарювання за даними на 2006 рік частка вкладів суб’єктів господарювання в національній валюті становила 74,2%, а вкладів фізичних осіб 59,7%, що відповідно в порівняні з 2005 роком на 0,8% і 2,7% більше. Тенденція щодо вкладання коштів в національній валюті може пояснюватись зміцненням довіри населення до національних грошей. Але між тим багато фізичних і юридичних осіб переважно роблять вклади в іноземній валюті.
Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку „Укрсоцбанк” – це системний універсальний банк, орієнтований на надання широкого спектру банківських послуг для компаній усіх галузей економіки та окремих громадян. Будучи однією з найнадійніших фінансових установ України, постійно працює над підвищенням своєї капіталізації  та зміцнюємо свої позиції в групі лідерів фінансового ринку України.
Депозити є основним джерелом ресурсів АКБ «Укрсоцбанк», так як було виявлено, що за окремі періоди, зокрема за 2003 рік депозити становили 87,46% валюти балансу банку і 97,84% всіх зобов’язань банку. За досліджуваний період було встановлена тенденція до зменшення частки депозитів у зобов’язаннях банку, так якщо в 2003 році частка депозитів у зобов’язаннях становила 97,84%, то в 2007 році цей показник становив 84,36%, що свідчить про використання банком інших джерел виникнення зобов’язань, зокрема зростання питомої ваги міжбанківського кредиту. Загалом дана тенденція спостерігалася і по всій банківській системі України.
Залучаючи кошти на депозит банк повинен таким чином оптимізувати структуру залучених коштів і активів, щоб забезпечити свою ліквідність. Тому депозитна політика і ліквідність банку нерозривно пов’язана. За 2003 – 2007 рр.  АКБ «Укрсоцбанк» дотримувався нормативів Національного банку України, щодо ліквідності та платоспроможності і був готовий відповідати наявним майном за зобов’язаннями перед вкладниками, кредиторами та інвесторами.
В роботі банків по залученню депозитів суттєву роль відіграють процентні ставки, так як одержання доходів від вкладених коштів є суттєвим стимулом для клієнта. Слід зазначити, що за досліджуваний період відносна витратність (середньозважена процентна ставка за депозитами), досить суттєво скоротилася, з 17,91% на одну залучену гривню в 2002 до 11,81% на одну залучену гривню в 2007 році. Процентні витрати за депозитами залежать від двох факторів: обсягу залучених строкових депозитів та середньої процентної ставки за депозитами (середньої витратності строкових депозитів).
Прослідковуючи тенденцію за такими показниками як чиста процентна маржа і чистий спред, слід звернути увагу на їх постійне зменшення, що є характерною для всього банківського ринку України. З одного боку, це є негативна тенденція так як свідчить про зменшення дохідності, з іншого боку цілком закономірну тенденцію, зважаючи на те, що закордонні банки, виконують дані нормативи в проміжку 0,5-1,5% і забезпечують собі ефективну діяльність. Тому виходячи з вищесказаного ми можемо стверджувати, що депозитна політика АКБ «Укрсоцбанк» за період 2003 – 2007 рр. піддається поєднанню ліквідності, дохідності та ризику. Оскільки депозити займають найбільшу частку в структурі діяльності “Укрсоцбанку”, то це свідчить про сформовану депозитну політику комерційного банку – стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників і визначення найефективнішої комбінації таких джерел.
В сучасних умовах захисту вкладів посідає особливе місце. Враховуючи загальний стан економіки та банківської системи, вона включає в себе не лише економічні, а й політичні та соціальні аспекти.
Надійна та ефективна система гарантування вкладів створює умови для захисту інтересів вкладників на випадок неплатоспроможності чи банкрутства банку. Для вирішення гострої проблеми недовіри населення до банків та гарантування його вкладів важливим є підвищення ефективності роботи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, яка залежить насамперед від того, наскільки швидко він зможе виплатити гроші після настання факту недоступності внесків.
Заслуговують на увагу окремі пропозиції НБУ щодо поліпшення діяльності фонду, їх необхідно було б врахувати у найближчому майбутньому. Серед зазначених пропозицій слід виокремити такі:
•    надати фонду право на безспірне стягнення з банків-учасників фонду суми несплачених зборів та пені;
•    обмежити вкладення коштів фонду в державні цінні папери зі строком погашення до 6 місяців;
•    розширити джерела формування коштів фонду за рахунок щорічних,   розмірі   10%   від   перерахованої  до   держбюджету   суми перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку
Варто відмітити, що АКБ «Укрсоцбанк» є постійним учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що в свою чергу сприяє підвищенню ефективності залучення вкладів.
Традиційний підхід до розв’язання питання, чи мають величина та структура зобов’язань впливати на напрямки розміщення активів, полягає в об’єднанні джерел фінансування. Альтернативний підхід до управління структурою активів та зобов’язань банку базується на поділі джерел фінансування. Інтегральний метод управління включає методи об’єднання та поділу джерел фінансування і забезпечує більшу гнучкість при управлінні активами та зобов’язаннями банку.
Розвиток високоякісних послуг вимагає від банківських установ нових підходів до встановлення форм депозитних рахунків, впровадження нової техніки та технології ведення банківських операцій із застосуванням різноманітних засобів (чекових книжок, кредитних книжок). Це дозволило б повніше задовольнити вимоги клієнтів банку, поліпшити якість обслуговування, підвищити зацікавленість фізичних осіб у розміщенні свої коштів на поточних рахунках в банку і таким чином залучити нових вкладників. У відносинах  комерційних банків, різними групами клієнтів: як з фізичними особами,  так і з, юридичним, доцільно було б використовувати депозитні рахунки, що мають змішаними режим функціонування.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Депозитні операції комерційних банків”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

eleven + seventeen =