.

Бюджетування як основний елемент системи фінансового планування

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………….5
1.1. Сутність, принципи побудови і класифікація бюджетування….………..…..5
1.2. Характеристика етапів впровадження бюджетування та правил фінансування на підприємстві………………..……………………………………………………10
1.3. Система контролю та моніторингу за результатами виконання фінансових планів.………………………………………………………………………………….….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.…..………………………………20
2.1. Динаміка основних статей фінансових планів підприємства за класифікаційними ознаками…………………………………………………………….20
2.2. Оцінка критеріїв ефективності управління підприємством……………….25
2.3. Аналіз звітів про результати виконання фінансових планів підприємств………………………………………………………………………………32РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…..38
3.1. Поліпшення процедури складання узгоджених фінансових планів на підприємстві………………………………………………………………………………38
3.2.Покращення системи управління фінансовими ресурсами та результативності діяльності на житлово-комунальному підприємстві………………43
3.3. Вдосконалення бюджетного контролю на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві ……………………………………………………………51
ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..…………….60
ДОДАТКИ……………………………….……………………………………………….64
ВИСНОВКИ
Потреба в управлінні фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності, забезпечення ефективного розвитку спрямовують вітчизняні підприємства на активне освоєння методики формування системи оперативного фінансового планування. Розрахунки, що виконуються в процесі бюджетування, дають змогу в повному обсязі та своєчасно встановлювати необхідний розмір фінансових ресурсів для забезпечення діяльності підприємства, джерел їх надходжень, організовувати та координувати роботу підрозділів, стимулювати працюючих на підприємстві, а також контролювати виконання бюджету.
Теоретичні, методологічні та практичні засади управління фінансовими ресурсами та планування на підприємстві досліджувалися в роботах багатьох українських вчених, зокрема Поддєрьогіна, Терещенка, Савчука, Білобловського, Зятковського тощо. Найбільш вдалим є визначення бюджетування Терещенка О.
Бюджетування – це адаптований до нових умов господарювання процес планування діяльності підприємства шляхом розробки системи взаємопов’язаних бюджетів, відмітною особливістю яких є їхня орієнтація на ринкові потреби, а також чітке встановлення та постійне порівняння усіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття та очікуваних результатів.
Бюджети, що використовуються в процесі оперативного фінансового планування, класифікуються за сферами діяльності підприємства, видами витрат, обсягом номенклатури витрат та методами розробки.
Процес бюджетування ґрунтується на наступних принципах: єдності; координації; участі; безперервності; гнучкості; точності; пристосування до потреб; повноти; відповідальності; структурованості бюджетів; обґрунтованості показників бюджетів. Складання бюджету включає такі етапи: 1) підготовка прогнозу і бюджету продаж, 2) визначення очікуваного обсягу виробництва, 3) розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, 4) розрахунок і аналіз грошових потоків, 5)складання планових фінансових звітів.
Розрізняють два основні методи бюджетування: прирістне та бюджетування “з нуля” (ZBB). Процес бюджетування на підприємстві включає складання оперативного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів, управління і контроль за виконанням бюджетних показників. У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг. Основна увага приділяється показникам, які відхиляються від планових та з’ясовуються причини цих відхилень. Це один з способів одержання всебічної інформації про діяльність підприємства, перевірки виконання бюджетів.
На прикладі Ізяславського житлово-комунального підприємства можна прослідкувати як відбувається бюджетування. Протягом 2006-2008 рр. процес бюджетування на Ізяславському ЖКП відігравав неабияку роль у виконанні підрядних робіт в м. Ізяславі за рахунок загального фонду місцевого бюджету, щорічно кошторис видатків даного підприємства зростав в сумі (в середньому на 32,8 %), проте деякі видатки на 2009 р., такі як на утримання доріг, заплановано в значно меншому розмірі (10 тис. грн. у 2008 р.), ніж в попередньому році (42,8 тис. грн. у 2007 р.). ЖКП потребує більше капітальних видатків.
Проаналізувавши динаміку показників фінансової стійкості та ліквідності, прогнозування банкрутства, можна зробити висновок, що Ізяславське житлово-комунальне підприємство працює на неналежному рівні. Зокрема, великим недоліком є значне зменшення власного капіталу підприємства (на 1382,6 тис. грн. або 5,1 % у 2008 р.) при одночасному зростанні поточних зобов’язань (на 464,5 тис. грн. або 84,9 %), що означає неспроможність підприємства впоратись своєчасно і самостійно з своїми зобов’язаннями. Великий коефіцієнт зносу основних засобів (78,9 %) вказує на застаріле обладнання, яке потребує негайного оновлення. Підприємство потребує більше ліквідних оборотних активів.
Загальний підсумок балансу та звіт про фінансові результати говорить про серйозні проблеми у фінансуванні підприємства та неефективність його діяльності. До того ж ЖКП є потенційним банкрутом.
В загальному фактично виконані роботи проводились на значно більшу суму, ніж було їх заплановано ЖКП. Нестача джерел фінансування породила таку гостру проблему як заборгованість за роботи і послуги, а також за розрахунками з оплати праці, бюджетом, страхування тощо. Очевидно, що процес складання бюджетів та планів на ЖКП має чимало недоліків і немає ефективної системи фінансового моніторингу за результатами виконання даних бюджетів.
Основні шляхи вдосконалення системи бюджетування та контролінгу на Ізяславському ЖКП:
–    формування системи взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на задоволення комунальних потреб населення і забезпечення благоустрою міста, а також отримання більшого прибутку;
–    підвищення якості прогнозування та аналізу фінансового стану підприємства;
–    раціонального використання усіх ресурсів підприємства, зниження витрат на виконання робіт та надання послуг;
–    підвищення обґрунтованості потреб підприємства у фінансових коштах за рахунок розробки графіків їх надходження та витрат;
–    оптимізації використання коштів, отриманих із різних джерел фінансування;
–    аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості й приведення їх у розумне співвідношення;
–    забезпечення «прозорості» системи планування, обліку та звітності підприємства;
–    вдосконалення контролю на рівні керівника підприємства, головного бухгалтера, створеного спеціалізованого контрольного підрозділу та бюджетного комітету.
Реалізація даних завдань у діяльності Ізяславського житлово-комунального підприємства значно покращить систему оперативного фінансового планування та контролю за умови підвищення показників діяльності та подолання заборгованості на підприємстві.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Бюджетування як основний елемент системи фінансового планування”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

7 + fourteen =