Бюджетування як основний елемент системи фінансового планування

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з економіки. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Product Description

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………….5
1.1. Сутність, принципи побудови і класифікація бюджетування….………..…..5
1.2. Характеристика етапів впровадження бюджетування та правил фінансування на підприємстві………………..……………………………………………………10
1.3. Система контролю та моніторингу за результатами виконання фінансових планів.………………………………………………………………………………….….16
РОЗДІЛ 2
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ІЗЯСЛАВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.…..………………………………20
2.1. Динаміка основних статей фінансових планів підприємства за класифікаційними ознаками…………………………………………………………….20
2.2. Оцінка критеріїв ефективності управління підприємством……………….25
2.3. Аналіз звітів про результати виконання фінансових планів підприємств………………………………………………………………………………32РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ…..38
3.1. Поліпшення процедури складання узгоджених фінансових планів на підприємстві………………………………………………………………………………38
3.2.Покращення системи управління фінансовими ресурсами та результативності діяльності на житлово-комунальному підприємстві………………43
3.3. Вдосконалення бюджетного контролю на Ізяславському житлово-комунальному підприємстві ……………………………………………………………51
ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………………..57
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………..…………….60
ДОДАТКИ……………………………….……………………………………………….64
ВИСНОВКИ
Потреба в управлінні фінансовими ресурсами в умовах економічної нестабільності, забезпечення ефективного розвитку спрямовують вітчизняні підприємства на активне освоєння методики формування системи оперативного фінансового планування. Розрахунки, що виконуються в процесі бюджетування, дають змогу в повному обсязі та своєчасно встановлювати необхідний розмір фінансових ресурсів для забезпечення діяльності підприємства, джерел їх надходжень, організовувати та координувати роботу підрозділів, стимулювати працюючих на підприємстві, а також контролювати виконання бюджету.
Теоретичні, методологічні та практичні засади управління фінансовими ресурсами та планування на підприємстві досліджувалися в роботах багатьох українських вчених, зокрема Поддєрьогіна, Терещенка, Савчука, Білобловського, Зятковського тощо. Найбільш вдалим є визначення бюджетування Терещенка О.
Бюджетування – це адаптований до нових умов господарювання процес планування діяльності підприємства шляхом розробки системи взаємопов’язаних бюджетів, відмітною особливістю яких є їхня орієнтація на ринкові потреби, а також чітке встановлення та постійне порівняння усіх видів фінансових витрат, джерел їх покриття та очікуваних результатів.
Бюджети, що використовуються в процесі оперативного фінансового планування, класифікуються за сферами діяльності підприємства, видами витрат, обсягом номенклатури витрат та методами розробки.
Процес бюджетування ґрунтується на наступних принципах: єдності; координації; участі; безперервності; гнучкості; точності; пристосування до потреб; повноти; відповідальності; структурованості бюджетів; обґрунтованості показників бюджетів. Складання бюджету включає такі етапи: 1) підготовка прогнозу і бюджету продаж, 2) визначення очікуваного обсягу виробництва, 3) розрахунок витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції, 4) розрахунок і аналіз грошових потоків, 5)складання планових фінансових звітів.
Розрізняють два основні методи бюджетування: прирістне та бюджетування “з нуля” (ZBB). Процес бюджетування на підприємстві включає складання оперативного, фінансового і зведеного (консолідованого) бюджетів, управління і контроль за виконанням бюджетних показників. У структурі фінансового контролінгу виділяють, виходячи із поставлених функціонально-організаційних завдань, стратегічний фінансовий контролінг та оперативний фінансовий контролінг. Основна увага приділяється показникам, які відхиляються від планових та з’ясовуються причини цих відхилень. Це один з способів одержання всебічної інформації про діяльність підприємства, перевірки виконання бюджетів.
На прикладі Ізяславського житлово-комунального підприємства можна прослідкувати як відбувається бюджетування. Протягом 2006-2008 рр. процес бюджетування на Ізяславському ЖКП відігравав неабияку роль у виконанні підрядних робіт в м. Ізяславі за рахунок загального фонду місцевого бюджету, щорічно кошторис видатків даного підприємства зростав в сумі (в середньому на 32,8 %), проте деякі видатки на 2009 р., такі як на утримання доріг, заплановано в значно меншому розмірі (10 тис. грн. у 2008 р.), ніж в попередньому році (42,8 тис. грн. у 2007 р.). ЖКП потребує більше капітальних видатків.
Проаналізувавши динаміку показників фінансової стійкості та ліквідності, прогнозування банкрутства, можна зробити висновок, що Ізяславське житлово-комунальне підприємство працює на неналежному рівні. Зокрема, великим недоліком є значне зменшення власного капіталу підприємства (на 1382,6 тис. грн. або 5,1 % у 2008 р.) при одночасному зростанні поточних зобов’язань (на 464,5 тис. грн. або 84,9 %), що означає неспроможність підприємства впоратись своєчасно і самостійно з своїми зобов’язаннями. Великий коефіцієнт зносу основних засобів (78,9 %) вказує на застаріле обладнання, яке потребує негайного оновлення. Підприємство потребує більше ліквідних оборотних активів.
Загальний підсумок балансу та звіт про фінансові результати говорить про серйозні проблеми у фінансуванні підприємства та неефективність його діяльності. До того ж ЖКП є потенційним банкрутом.
В загальному фактично виконані роботи проводились на значно більшу суму, ніж було їх заплановано ЖКП. Нестача джерел фінансування породила таку гостру проблему як заборгованість за роботи і послуги, а також за розрахунками з оплати праці, бюджетом, страхування тощо. Очевидно, що процес складання бюджетів та планів на ЖКП має чимало недоліків і немає ефективної системи фінансового моніторингу за результатами виконання даних бюджетів.
Основні шляхи вдосконалення системи бюджетування та контролінгу на Ізяславському ЖКП:
–    формування системи взаємопов’язаних бюджетів, орієнтованих на задоволення комунальних потреб населення і забезпечення благоустрою міста, а також отримання більшого прибутку;
–    підвищення якості прогнозування та аналізу фінансового стану підприємства;
–    раціонального використання усіх ресурсів підприємства, зниження витрат на виконання робіт та надання послуг;
–    підвищення обґрунтованості потреб підприємства у фінансових коштах за рахунок розробки графіків їх надходження та витрат;
–    оптимізації використання коштів, отриманих із різних джерел фінансування;
–    аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості й приведення їх у розумне співвідношення;
–    забезпечення «прозорості» системи планування, обліку та звітності підприємства;
–    вдосконалення контролю на рівні керівника підприємства, головного бухгалтера, створеного спеціалізованого контрольного підрозділу та бюджетного комітету.
Реалізація даних завдань у діяльності Ізяславського житлово-комунального підприємства значно покращить систему оперативного фінансового планування та контролю за умови підвищення показників діяльності та подолання заборгованості на підприємстві.