.

Анотування та реферування в освітній та перекладацькій діяльності

58.00 грн.

На цій сторінці бібліотеки ви можете скачати курсову або дипломну роботу з філології та лінгвістики. Виконана якісно з дотриманням усіх вимог. Успіху у власному дослідженні.

Категорія: Позначка:

Опис

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 АНОТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ……………………………………………………………………………….….………………..6
1.1     Суть і призначення анотації як особливого типу тексту……………………………..6
1.2.1 Функції анотації та вимоги до їх написання……………………………………………6
1.2.2 Класифікація анотацій……………………………………………………………………………………..10
1.2.3 Синтаксичний аналіз анотацій до монографій…………….…..…17
1.2.4 Розуміння анотації західними і вітчизняними науковцями.……..19
РОЗДІЛ 2 ПРОЦЕСИ АНОТУВАННЯ І РЕЗЮМУВАННЯ ТА ЇХ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ……………………………………………………………………………………………………………..22
2.1 Роль і завдання анотування при навчанні іноземної мови…………..…22
2.2 Процес резюмування та його особливості………………………………25
2.3 Розробка уроку з написання резюме……………………………………..28
РОЗДІЛ 3 АНОТУВАННЯ ТА РЕФЕРУВАННЯ В ОСВІТНІЙ ТА ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………….…38
3.1 Суть реферату та його основні якості………………….………………..38
3.2.1 Функції рефератів та специфіка їх мови………………………….38
3.2.2 Особливості процесу реферування………………………………..43
3.2.3 Відмінність анотування та реферування……..…………….……..46
3.2 Особливості анотаційного перекладу………………….………………..48
3.3 Особливості реферативного перекладу…….………….………………..50
3.4 Анотування та реферування в освітній діяльності……………………..54
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…………59
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….63
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………..67
ВИСНОВКИ

Анотація – це коротка узагальнююча характеристика книги або її частини, статті, рукопису, що вміщує інформацію про зміст праці, відомості про автора та читацьке призначення. Складання анотацій – один з найбільш творчих процесів і вимагає від анотатора найвищого професіоналізму. Обсяг анотації встановлюється залежно від їхнього типу та призначення. Результати дослідження показали, що середня кількість речень на одну анотацію становить три. Для більшості речень характерне сильне смислове навантаження, тому за кількістю в анотаціях переважають складні речення над простими. Однак, це не відповідає загальним вимогам до анотацій, де вказано, що слід уникати складних речень, які містять кілька підрядних. Це свідчить про те, що не всі анотатори слідують визначеним вимогам. Дана робота допоможе звернути увагу на цю проблему і уникнути можливого її повторення у майбутньому.
Найважливішим завданням при навчанні іноземній мові для спеціальних цілей є розвиток у студентів навику аналітико-синтетичної обробки інформації. Під цим розуміються творчі процеси, що включають осмислення, аналіз і оцінку змісту оригінального тексту для витягання необхідних відомостей. Досягненню цих цілей найкращим чином відповідають процеси анотування та резюмування тексту, оскільки в їх основі лежать два методи мислення: аналіз і синтез. Очевидно, що недостатньо засвоїти інформацію оригіналу в цілому або по частинах (аналіз), необхідно навчитися виділяти головний зміст, коротко його сформулювати і представити в логічній послідовності (синтез). Лаконічне узагальнення інформації – дуже важке завдання. Безсумнівно, цьому необхідно спеціально навчати. На жаль, часто в учбовому процесі незаслужено мало приділяється уваги розвитку у студентів навиків і умінь узагальнювати, компресувати і коротко висловлювати інформацію. Учбове анотування та резюмування можуть допомогти успішно вирішити цю проблему. На основі наших теоретичних опрацювань, ми пропонуємо розробку уроку, мета якого навчити правильно писати резюме.
Опираючись на наші опрацювання, було виявлено, що розуміння ”анотації” вітчизняними і західними науковцями значно відрізняється. Науковці західних країн розглядають анотацію як додаткову інформацію, що подається в документі з певною метою, або коментар, зазвичай доданий до тексту. В свою чергу, анотування за вітчизняними науковцями більшою мірою збігається з процесом резюмування, розробленими західними науковцями. Резюме – це скорочена версія оригіналу. Головною метою такого спрощення є наголошення на головних пунктах серед великої кількості інформації, що міститься в тексті.
В ході нашого дослідження були встановлені моменти, в яких анотація і резюме збігаються. По-перше, мова анотації, як і мова резюме відзначається ясністю, стислістю, простотою і доступністю викладу. По-друге, написання як першого, так і останнього вимагає упускання несуттєвого матеріалу, зайвих деталей. Для передання головних ідей вимагається вживання якомога меншої кількості слів. По-третє, ні автор анотації, ні автор резюме не повинен включати в свій текст власної інтерпретації, оцінки, думки щодо тексту оригіналу. Зрештою, в анотації, як і в резюме, зберігається вживання єдиного часу, зокрема в останньому це теперішній або історичний теперішній час.
З огляду на те, що кожен з аналізованих видів письма має ряд власних особливостей, існують аспекти, в яких вони відрізняються. При складанні анотацій рекомендується уникати складних речень, зокрема тих, які містять багато підрядних; бажано вживати короткі фрази. В резюме, натомість, потрібно ухилятись від вживання коротких речень. Для анотацій характерне використання конструкцій, притаманних мові наукових і технічних документів. Його мета полягає в тому, щоб надати стислу інформацію про зміст книги чи її частини, статті або рукопису, коротко охарактеризувати документ з погляду його змісту, призначення та інших особливостей. Це форма рецензування та популяризації твору. Метою резюме є узагальнити зміст, наголосити на основних моментах. Резюме властива чітка структура та хронологічний спосіб викладу, тому значну роль відіграють перехідні слова та вирази. Насамкінець, слід зазначити, що в анотаціях часто включається читацьке призначення, на чому увага практично не акцентується при складанні резюме.
Хоча багато зарубіжних фахівців фактично не наголошують на відмінностях між рефератом і анотацією, очевидно, що вони відрізняються в багатьох моментах. Головна відмінність анотування і реферування полягає в тому, що анотування характеризується значно більшою мірою компресії тексту оригіналу. Здійснюючи компресію першоджерел, анотація і реферат роблять це принципово різними способами. В анотації лише перераховуються ті питання, котрі висвітлені в документі, не розкриваючи при цьому їх змісту. В рефераті, на відміну, не лише перелічуються ці питання, а й здійснюється інформування користувача про головний зміст кожного з них.  Крім того, анотація, на відміну від реферату, не може замінити початкового документу. У реферативному викладі інформація подається з погляду автора оригіналу без суб’єктивної оцінки укладача реферату. Що стосується змісту анотації, то він передається у формулюваннях укладача, що при високому ступені узагальнення набуває суб’єктивного забарвлення.
Щодо реферування в навчанні, то цей вид діяльносі навчає раціональному підходу до процесу читання, розвиває систему самоконтролю, призводить до формування навиків і вмінь власне читання, тобто витягання наукової інформації із оригінальної літератури.
Важливу роль відіграють анотаційий та реферативний переклади, оскільки допомагають ефективно розвивати і закріплювати основні перекладацькі навички і вміння. При анотаційному перекладі, перекладач читає і осмислює весь текст, а потім стисло висловлює основні питання, висвітленні в тексті, не розкриваючи їх докладний зміст. Виконуючи ж реферативний переклад, перекладач виконує повний письмовий переклад попередньо виділеної з оригінального тексту суттєвої інформації.
Знання основ реферативного перекладу та анотування дозволяє швидко орієнтуватися в літературі по спеціальності і не затрачати зайвого часу на трудомісткий процес дослівного перекладу. До того ж, у повсякденній практиці багатьох спеціалістів постійно виникає необхідність усного або письмового викладу на рідній мові короткого змісту тих чи інших іншомовних матеріалів, що містять цінну інформацію. Таким чином, головна мета вищезгаданих процесів – навчити студентів користуватися іноземною літературою по спеціальності в професійних цілях і вміти висловлюватись на іноземній мові з питань, пов’язаних з майбутньою професією.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Анотування та реферування в освітній та перекладацькій діяльності”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

19 − sixteen =